4.5 میلیون سهم از آروین ملل زرین به مزایده می رود

شرکت به پخش به شماره ثبت 15137 و شناسه ملی 10103652024 در نظر دارد اصالتا و وکالتا تعداد 4 میلیون و 500 هزار سهم معادل 45 درصد از سهام شرکت آروین ملل زرین(سهامی خاص) به شماره ثبت 483595 با موضوع فعالیت خرید، بسته بندی، تولید، توزیع و فروش انواع کالاهای مجاز از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، شرکت به پخش به شماره ثبت 15137 و شناسه ملی 10103652024 در نظر دارد اصالتا و وکالتا تعداد 4 میلیون و 500 هزار سهم معادل 45 درصد از سهام شرکت آروین ملل زرین(سهامی خاص) به شماره ثبت 483595 با موضوع فعالیت خرید، بسته بندی، تولید، توزیع و فروش انواع کالاهای مجاز از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال و قیمت پایه هر سهم 140 هزار و 736 ریال است؛ ضمن اینکه قیمت پایه نقدی بلوک سهام عرضه شده نیز 633 هزار و 312 میلیون ریال است و سپرده نقدی شرکت در مزایده نیز معادل 5 درصد قیمت پایه مورد مزایده تعیین شده است.

عرضه سهام به صورت یکجا و نقد انجام می شود و قیمت مندرج قیمت پایه فروش سهام است و به قیمت های پیشنهادی کمتر از قیمت پایه ترتیب اثر داده نخواهد شد و بالاترین قیمت پیشنهادی به عنوان بهای معامله مبنای تعیین ثمن معامله قرار خواهد گرفت.

متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر و خرید اسناد مزایده با ارایه فیش بانکی به مبلغ 50 میلیون ریال به شماره حساب 0101633298009 بانک صادرات استاد معین نزد شعبه استاد معین به نام شرکت به پخش(سهامی عام) می توانند از تاریخ درج اگهی لغایت روز پنجشنبه مورخ 20/07/1402 به جز ایام تعطیل از ساعت 8 الی 14 به آدرس ذیل در بند 4-1 مراجعه نمایند.

سپرده نقدی جهت شرکت در مزایده می بایست به صورت فیش واریزی نقدی یا ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده به انضمام سایر مدارک لازم جهت شرکت در مزایده که به صورت روشن و مشخص نوشته شده است در پاکت دربسته (پاکات الف.ب و ج) حداکثر تا ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 20/07/1402 به نشانی تهران- خیابان آزادی- بلوار استاد معین- پلاک 172- طبقه دوم- دفتر معاونت مالی، اقتصادی تسلیم و رسید دریافت شود.

به درخواست هایی که بعد از مهلت مقرر در بند 4-1 واصل گردد، همچنین درخواست های فاقد سپرده شرکت در مزایده یا درخواست های مشروط، ناقص و فاقد امضا و مهر متقاضی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پاکات شرکت در مزایده فوق راس ساعت 14 روز شنبه مورخ 22/07/1402 در محل شرکت به پخش (سهامی عام) واقع در آدرس قید شده در بند 4-1 مفتوح و نتایج آن به صورت کتبی ظرف مدت حداکثر 14 روز کاری به برنده اعلام می گردد.

شرکت به پخش در رد یا قبول هر یک و یا تمام پیشنهادات واصله در هر مرحله مختار می باشد.

متقاضیان با شرکت در مزایده به صورت ضمنی اعلام و قبول دارند که از کلیه تعهدات، بدهی ها و آخرین وضعیت مالی و اقتصادی و حقوقی شرکت مورد مزایده و تبعات و تعهدات ناشی از سهام مورد ابتیاع اطلاع کامل حاصل نموده و حق هیچگونه اعتراض بعدی را در این خصوص نداشته و هر گونه ادعای احتمالی در حال و آتی را از خود سلب و اسقاط نمودند.

مطالبات شرکت به پخش از آروین ملل زرین در زمان معامله از خریدار دریافت خواهد گردید.

هزینه های مزایده از قبیل کارشنای و آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *