100 درصد سهام شرکت مروارید هامون واگذار می شود

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر، 100 درصد سهام شرکت مروارید هامون را با موضوع فعالیت تولید محصولات شوینده از طریق مزایده واگذار می کند.

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام) به شماره ثبت 234823 و شناسه ملی 10102757695 در نظر دارد وکالتا و اصالتا تعداد 200 میلیون سهم معادل 100 درصد سهام شرکت مروارید هامون (سهامی خاص) به شماره ثبت 2267 با موضوع فعالیت تولید محصولات شوینده را به صورت مزایده عمومی واگذار کند.

ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال و قیمت پایه هر سهم 11 هزار و 663 ریال تعیین شده است؛ ضمن اینکه قیمت پایه نقدی بلوک سهام عرضه شده نیز 2 میلیون و 332 هزار و 600 میلیون ریال تعیین شده است.

عرضه سهام به صورت یکجا و نقد انجام می گیرد؛ ضمن اینکه قیمت مندرج قیمت پایه فروش سهام است و به قیمت های پیشنهادی کمتر از قیمت پایه ترتیب اثر داده نخواهد شد و بالاترین قیمت پیشنهادی به عنوان بهای معامله مبنای تعیین ثمن معامله قرار خواهد گرفت.

متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر و خرید اسناد مزایده با ارایه فیش بانکی به مبلغ 50 میلیون ریال به شماره حساب 0109646695 بانک تجارت نزد شعبه سمیه شرقی به نام شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر می توانند از تاریخ درج اگهی لغایت روز پنجشنبه مورخ 20/07/1402 به جز ایام تعطیل از ساعت 8 الی 14 به آدرس ذیل در بند 4-1 مراجعه نمایند.

سپرده نقدی جهت شرکت در مزایده می بایست به صورت فیش واریزی نقدی یا ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده به انضمام سایر مدارک لازم جهت شرکت در مزایده که به صورت روشن و مشخص نوشته شده است در پاکت دربسته (پاکات الف.ب و ج) حداکثر تا ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 20/07/1402 به نشانی تهران- خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان حق شناس، پلاک 10- طبقه دوم، دفتر معاونت مالی، اقتصادی و منابع انسانی تسلیم و رسید دریافت شود.

به درخواست هایی که بعد از مهلت مقرر در بند 4-1 واصل گردد، همچنین درخواست های فاقد سپرده شرکت در مزایده یا درخواست های مشروط، ناقص و فاقد امضا و مهر متقاضی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پاکات شرکت در مزایده فوق راس ساعت 10صبح روز شنبه مورخ 22/07/1402 در محل شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر واقع در آدرس قید شده در بند 4-1 مفتوح و نتایج آن به صورت کتبی ظرف مدت حداکثر 14 روز کاری به برنده اعلام می گردد.

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در رد یا قبول هر یک و یا تمام پیشنهادات واصله در هر مرحله مختار می باشد.

متقاضیان با شرکت در مزایده به صورت ضمنی اعلام و قبول دارند که از کلیه تعهدات، بدهی ها و آخرین وضعیت مالی و اقتصادی و حقوقی شرکت مورد مزایده و تبعات و تعهدات ناشی از سهام مورد ابتیاع اطلاع کامل حاصل نموده و حق هیچگونه اعتراض بعدی را در این خصوص نداشته و هر گونه ادعای احتمالی در حال و آتی را از خود سلب و اسقاط نمودند.

مطالبات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر از شرکت مروارید هامون در زمان معامله از خریدار دریافت خواهد گردید.

هزینه های مزایده از قبیل کارشنای و آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *