برگزاری مزایده واگذاری 100 درصد سهام شرکت آلی شیمی قم

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) در نظر دارد اصالتا و وکالتا، تعداد 22 میلیون و 20 هزار سهم معادل 100 درصد از سهام شرکت آلی شیمی قم(سهامی خاص) به شماره ثبت 1607 با موضوع فعالیت تولید محصولات صنعتی شوینده و رنگ و رزین را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شماره ثبت 234823 و شناسه ملی 10102757695 در نظر دارد اصالتا و وکالتا، تعداد 22 میلیون و 20 هزار سهم معادل 100 درصد از سهام شرکت آلی شیمی قم(سهامی خاص) به شماره ثبت 1607 با موضوع فعالیت تولید محصولات صنعتی شوینده و رنگ و رزین را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

سرمایه شرکت 23020 میلیون ریال، ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال و قیمت پایه هر سهم 71 هزار و 189 ریال تعیین شده است. همچنین سپرده نقدی شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت پایه مورد مزایده تعیین شده است.

عرضه سهام به صورت یکجا و نقد انجام می گیرد؛ ضمن اینکه قیمت مندرج قیمت پایه فروش سهام است و به قیمت های پیشنهادی کمتر از قیمت پایه ترتیب اثر داده نخواهد شد و بالاترین قیمت پیشنهادی به عنوان بهای معامله مبنای تعیین ثمن معامله قرار خواهد گرفت.

متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر و خرید اسناد مزایده با ارایه فیش بانکی به مبلغ 50 میلیون ریال به شماره حساب 0109646695 بانک تجارت نزد شعبه سمیه شرقی به نام شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر می توانند از تاریخ درج اگهی لغایت روز پنجشنبه مورخ 20/07/1402 به جز ایام تعطیل از ساعت 8 الی 14 به آدرس ذیل در بند 4-1 مراجعه نمایند.

سپرده نقدی جهت شرکت در مزایده می بایست به صورت فیش واریزی نقدی یا ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده به انضمام سایر مدارک لازم جهت شرکت در مزایده که به صورت روشن و مشخص نوشته شده است در پاکت دربسته (پاکات الف.ب و ج) حداکثر تا ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 20/07/1402 به نشانی تهران- خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان حق شناس، پلاک 10- طبقه دوم، دفتر معاونت مالی، اقتصادی و منابع انسانی تسلیم و رسید دریافت شود.

به درخواست هایی که بعد از مهلت مقرر در بند 4-1 واصل گردد، همچنین درخواست های فاقد سپرده شرکت در مزایده یا درخواست های مشروط، ناقص و فاقد امضا و مهر متقاضی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پاکات شرکت در مزایده فوق راس ساعت 10صبح روز شنبه مورخ 22/07/1402 در محل شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر واقع در آدرس قید شده در بند 4-1 مفتوح و نتایج آن به صورت کتبی ظرف مدت حداکثر 14 روز کاری به برنده اعلام می گردد.

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در رد یا قبول هر یک و یا تمام پیشنهادات واصله در هر مرحله مختار می باشد.

متقاضیان با شرکت در مزایده به صورت ضمنی اعلام و قبول دارند که از کلیه تعهدات، بدهی ها و آخرین وضعیت مالی و اقتصادی و حقوقی شرکت مورد مزایده و تبعات و تعهدات ناشی از سهام مورد ابتیاع اطلاع کامل حاصل نموده و حق هیچگونه اعتراض بعدی را در این خصوص نداشته و هر گونه ادعای احتمالی در حال و آتی را از خود سلب و اسقاط نمودند.

مطالبات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر از آلی شیمی قم در زمان معامله از خریدار دریافت خواهد گردید.

هزینه های مزایده از قبیل کارشنای و آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *