جای خالی شورای عالی سرمایه گذاری در راس هرم تصمیم گیری کشور/ قیمتگذاری دستوری، تولید را متوقف می کند

مدیرعامل گروه توسعه ملی با تاکید بر اهمیت توجه ویژه به سرمایه گذاری از سوی عالی ترین مقامات تصمیم گیر کشور، پیشنهاد داد تا شورای عالی س...

ادامه مطلب