چشم انداز و ماموریت

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک)

چشم انداز گروه توسعه ملی

احراز رتبه برتر هلدینگ چندرشته ای از منظر سرمایه گذاری دانش بنیان و پیشران

بیانیه ماموریت گروه توسعه ملی

سرمایه گذاری

 

 

 

 

نظارت

 

 

 

هم افزایی

 • حداکثرسازی ارزش افزوده دارایی های در جهت کسب منافع سهامداران
 • بررسی طرح های مزیت دار برای سرمایه گذاری در چارچوب سیاست های کلان و محیط پیرامونی کسب و کار
 • دستیابی به بهترین ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری را با تکیه بر صنایع دیجیتال و خلاق دانش بنیان
 • خروج و وواگذاری واحدهای کم بازده و غیر همراستا با سیاست های سرمایه گذاری گروه
 • دستیابی به بیشترین ارزش افزوده مبتنی بر مدیریت دارایی ها
 • نظارت اثربخش و ارتقای شفافیت بر عملیات شرکت های تابعه
 • تکمیل و تقویت زیرساخت های اطلاعاتی
 • توجه به بهره وری و بهای تمام شده شرکت های تابعه
 • ارزیابی، پایش با هدف تکمیل زنجیره ارزش شرکت های تابعه با استفاده از توان تولید داخلی مناسب
 • خلق مزیت های رقابتی پایدار از طریق ایجاد زمینه های هم افزایی
 • استفاده از فرصت های ایجاد مراکز خدماتی مشترک گروه
 • انجام سرمایه گذاری های جسورانه و ریسک پذیر در راستای تکمیل زنجیره ارزش شرکت های تابعه

ارزش های محوری گروه توسعه ملی

 • برنامه محوری و نگرش سیستمی و راهبردی همراستا با منافع ملی و سیاست های کلان نظام
 • شفافیت، قانون مندی و پاسخگویی
 • تعامل، همکاری و مشارکت
 • توجه به منافع سهامداران و ذینفعان
 • انعطاف پذیری و چابکی
 • افزایش تولید داخلی و توجه به دانش فنی بومی با نگرش دانش بنیان
 • تعهد به مسعولیت های اجتماعی و صیانت از محیط زیست
 • شایسته گزینی و پایبندی به اخلاق حرفه ای