حاکمیت شرکتی و کمیته‌های تخصصی

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک)

کلید اجرای حاکمیت شرکتی

بنا به تعریف فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC)، حاکمیت شرکتی عبارت است از مسئولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیات مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدف ها، کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه  منابع است. 

در اصل حاکمیت شرکتی بازوی اجرایی هیات مدیره برای هدایت شرکت به سمت اهداف تعیین شده است. پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی موجبات اطمینان و اعتماد مالکان، سهامداران و سایر ذی نفعان را فراهم می آورد زیرا آینه ی تمام نمای حفظ منافع  آنها توسط مدیران می باشد. 

قوانین و چارچوب اصول حاکمیت شرکتی در گروه توسعه ملی بر پایه ی آیین نامه نظام راهبری شرکتی مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۸۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مورخ ۲۴/۰۴/ ۱۳۹۷ تدوین شده و به طور مستمر ساز و کارهای اجرایی آن توسط هیات مدیره و مدیرعامل گروه توسعه ملی مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد.

باشد که با این مهم گامی مهم در راستای ارتقا و اعتلای بیشتر گروه توسعه ملی برداشته شود.

کمیته‌های تخصصی وبانک

واگذاری‌، سرمایه‌گذاری، انتصابات، حسابرسی و ریسک، وصول مطالبات و دعاوی حقوقی، پیگیری، آینده پژوهی و نوآوری