سیاست های راهبردی

/سیاست های راهبردی
سیاست های راهبردی ۱۳۹۸/۸/۱۴ ۱۷:۳۶:۴۶

سیاست‌های راهبردی گروه توسعه ملی

  • ساماندهی و واگذاری دارایی ها: تکلیف قانونی واگذاری را به گونه ای انجام خواهیم داد تا تقارن سودآوری گروه تهدید نگردیده و در این راه با تکیه بر روشهای نوین مالی برای واگذاری پیش خواهیم رفت و از منافع خود در کرسی های مدیریتی مشترک در حداکثر توان دفاع می کنیم.

  • توسعه سرمایه گذاری در حوزه های دانش بنیان: ما شرکت کارآفرینان را حلقه واسط مابین کلیه شرکتهای صنعتی و شرکتهای دانش بنیان قرار داده ایم و در این مسیر برآنیم که جریان نوآوری و دانایی را در کلیه شرکتها تسری دهیم.

  • ارتقای کیفیت راهبری شرکتهای تابعه: ما با بازتعریف نهادهای حکمرانی و تقویت ارکان شرکت رانی، تشکیل بانکهای هوشمند اطلاعاتی، وضعیت نظم راهبری را روز به روز تقویت خواهیم نمود.

  • ارتقای بهره وری و افزایش بازدهی دارایی ها: بسط نظام جمع دار اموالی و یکپارچه سازی نظام تصمیم گیری در دارایی های ثابت و اتخاذ راهبرد همراهی استراتژیک و رصد مستمر تولید و فروش و حاشیه های سودآوری شرکتهای تابعه، ما را در رسیدن به این هدف یاری خواهد داد.

  • تداوم حضور موثر در بازار سرمایه: ما با داشتن بیش از ۲۴ شرکت بورسی، نقشی ممتاز در بازار سرمایه کشور ایفا میکنیم و در سه بورس کشور دارای کرسی مدیریتی هستیم و این حضور را برای حفظ و توسعه منافعمان ادامه می دهیم.

  • هم افزایی: گروه توسعه ملی روز به روز حلقه ارتباطی شرکتهای تابعه خود را برای دستیابی به منافع بیشتر تنگتر می کند و از این طریق شکار ارزش افزوده و فرصتهای جاری در سطح گروه را انجام می دهد.