پرتفوی شرکت

/پرتفوی شرکت
پرتفوی شرکت ۱۳۹۶/۷/۵ ۱۲:۴۱:۱۸

پرتفوی شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مبالغ به میلیون ریال

پرتفوی شهریور ماه ۱۳۹۹ شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی شامل ۲۶ شرکت بورسی و ۷۱ ماهیت غیربورسی بوده است.
بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی مبلغ در ابتدای ماه ۲۷,۴۳۱,۰۱۲ میلیون ریال ثبت شده که در انتهای ماه با ۹۱۴,۳۲۹ میلیون ریال افزایش مبلغ ۲۸,۳۴۵,۳۴۱ میلیون ریال بوده است. بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیربورسی مبلغ در ابتدای ماه ۱۵,۸۹۷,۵۷۳ میلیون ریال ثبت شده که در انتهای ماه با (۳۱۰,۹۰۹) میلیون ریال کاهش مبلغ ۱۵,۵۸۶,۶۶۴ میلیون ریال بوده است. در نهایت، بهای تمام شده کل سرمایه‌گذاری در این دوره پرتفوی شرکت به بالغ بر ۴۳,۹۳۲,۰۰۵ میلیون ریال بوده است.
در خصوص ارزش سهام بورسی شرکت، ارزش روز بازار سهم شرکت‌های بورسی پرتفوی در ابتدای ماه مبلغ ۴۰۷,۶۱۰,۵۹۴ میلیون ریال محاسبه شده که در انتهای ماه با (۶۸,۹۱۱,۱۳۵) میلیون ریال کاهش مبلغ ۳۳۸,۶۹۹,۴۵۹ میلیون ریال بوده است.

دوده صنعتی پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۳۳۳۰
درصد موجودی سهام: ۱۲,۹۰۰۴

گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۶۹۶
درصد موجودی سهام: ۰,۰۲۷۲

پالایش گاز خارگ

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

پتروشیمی شازند

درصد سرمایه‌گذاری: ۸۵,۱۱۷۴
درصد موجودی سهام: ۵۰,۲۲۹۹

سرمایه گذاری شفادارو

درصد سرمایه‌گذاری: ۶,۷۱۸۲
درصد موجودی سهام: ۱۳,۳۱۳۷

صنایع پتروشیمی بین الملل قشم

درصد سرمایه‌گذاری: ۷,۵۴۱۵
درصد موجودی سهام: ۴۳,۷۰۳۴

پتروشیمی نوری

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۲۰۴
درصد موجودی سهام: ۰,۰۱۰۰

پلیمر آریا ساسول

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

موسسه صنعت سرمایه گذارى ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۱۰
درصد موجودی سهام: ۴,۹۶۸۹

زیرساخت وتوسعه سرمایه گذاری مهروماه

درصد سرمایه‌گذاری: ۴,۵۷۲۲
درصد موجودی سهام: ۲۵,۰۰۰۰

سرمایه گذاری توسعه ملی ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۳۷,۰۸۸۱
درصد موجودی سهام: ۵۹,۲۳۶۷

توسعه بین الملل تجارت ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۹۷۳
درصد موجودی سهام: ۷۲,۵۸۰۴

نهادهای مالی بورس کالای ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۱,۰۵۸۱
درصد موجودی سهام: ۱,۹۹۹۹

لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۶,۱۰۶۰
درصد موجودی سهام: ۴۹,۹۹۹۸

کار گزاری بورس بانک ملی ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۰۲
درصد موجودی سهام: ۰,۰۱۰۰

خدمات مدیریت سرمایه مدار

درصد سرمایه‌گذاری: ۲۸,۰۹۱۷
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۹۶

شرکت BMIIGT

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۸۶۲
درصد موجودی سهام: ۱۰۰,۰۰۰۰

صرافی ملی

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۰۵

تامین سرمایه نوین

درصد سرمایه‌گذاری: ۷,۶۸۸۲
درصد موجودی سهام: ۰,۶۶۸۳

کارآفرینان سبز خلیج فارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۲۶۳۷
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۹۸

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۴۹
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

مدیریت توسعه نگاه پویا

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۳۲۷۵
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۹۸

گروه توسعه هنر ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۸۵۵۹
درصد موجودی سهام: ۸,۲۶۲۳

صندوق سرمایه آرمان آتی کوثر

درصد سرمایه‌گذاری: ۲,۷۵۹۰
درصد موجودی سهام: ۲,۲۳۳۸

دشت مرغاب

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۰۵

دامپرورى اورین دشت

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۵۶
درصد موجودی سهام: ۲۰,۰۰۰۰

سیمرغ

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۶۲۱
درصد موجودی سهام: ۱۱,۹۵۰۰

کشتارگاه صنعتی اردبیل

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

کشت وصنعت پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۵۷
درصد موجودی سهام: ۳۴,۰۳۳۵

توسعه کشت و صنعت ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۸۳۱۶
درصد موجودی سهام: ۹۷,۰۹۲۰

قندنقش جهان

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۵۰۲۰
درصد موجودی سهام: ۰,۳۸۰۶

توسعه صنایع بهشهر

درصد سرمایه‌گذاری: ۸۸,۵۹۲۹
درصد موجودی سهام: ۴۴,۸۷۸۶

کشت وصنعت گرگان

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۵۰۰۰

کاشی اصفهان

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۱۳

چینی مقصود

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۳۰۰۳
درصد موجودی سهام: ۳۵,۰۰۰۰

گچ تهران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۹۳
درصد موجودی سهام: ۲,۵۶۱۳

چینی سازى البرز

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۱۳
درصد موجودی سهام: ۰,۱۳۸۳

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۹,۶۸۹۱
درصد موجودی سهام: ۸۸,۲۴۱۱

ایران ترانسفو

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۹,۹۸۲۷
درصد موجودی سهام: ۳۳,۶۲۹۱

فیوزسازى ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۱۷۳
درصد موجودی سهام: ۱۲,۲۷۲۷

بین الملل ساختمان و صنعت ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۲,۱۳۳۴
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۸۳

سرمایه گذارى توسعه استان همدان

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۱۵۱
درصد موجودی سهام: ۱,۴۷۴۴

گروه سرمایه گذاری مسکن

درصد سرمایه‌گذاری: ۷,۸۱۲۰
درصد موجودی سهام: ۱,۷۱۳۸

آزاد راه تبریز -ارومیه

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۳۹۵
درصد موجودی سهام: ۴۹,۹۹۱۷

گروه صنعتی بارز

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰۰
درصد موجودی سهام: ۳۱,۷۵۰۴

مشارکت در پروژه آزاد راه تبریز ارومیه

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰۰
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

کمپرسورسازى ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۸۶۹۴
درصد موجودی سهام: ۶۱,۷۷۷۱

اتمسفر

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۸۱۶۵
درصد موجودی سهام: ۰,۲۷۵۸

سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سناء)

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۳,۲۳۱۷
درصد موجودی سهام: ۱۴,۹۵۳۹

توسعه نیروگاهها و انرژی برق

درصد سرمایه‌گذاری: ۵,۰۸۲۴
درصد موجودی سهام: ۷۹,۰۰۰۰

فرش پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۵,۳۹۴۵
درصد موجودی سهام: ۶,۲۱۵۶

ایران پوپلین

درصد سرمایه‌گذاری: ۴۵,۳۳۰۲
درصد موجودی سهام: ۴۴,۹۸۶۹

مخمل وابریشم کاشان

درصد سرمایه‌گذاری: ۴۶,۷۰۶۲
درصد موجودی سهام: ۳۹,۹۱۴۱

صنایع کاشان

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۷۵۳۳
درصد موجودی سهام: ۱۴,۴۹۷۹

صنایع پوشش ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۸۱۵۸
درصد موجودی سهام: ۱,۶۵۶۷

بانک اقتصاد نوین

درصد سرمایه‌گذاری: ۵۵,۷۲۷۰
درصد موجودی سهام: ۰,۰۹۱۴

بانک پارسیان

درصد سرمایه‌گذاری: ۴۴,۲۷۳۰
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۸۶

داده ورزی سداد

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۹,۰۰۹۲
درصد موجودی سهام: ۴,۰۰۰۰

پرداخت الکترونیک سداد

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۰۶۲
درصد موجودی سهام: ۰,۵۰۰۰

توسعه ملی ارتباط سبز

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۸۸۴۶
درصد موجودی سهام: ۵۰,۰۰۰۰

کارتن پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۱۴۷
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۴۴

بسته بندى پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۲۵۷
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۷۶

تجهیزات مدارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۶,۶۰۷۵
درصد موجودی سهام: ۳۵,۰۰۰۰

صنایع چوبی ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۳۵۲۱
درصد موجودی سهام: ۹,۹۵۵۰

بسته بندى مشهد

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰۰
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۱۹

ساختمان ظفر

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۳۰۲
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

اراضی شرکت پارس آباد

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۶۳۷
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

مغازه ایران پوپلین - رشت

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۳۲۶
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

زمین ایران پوپلین رشت

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۴۴۴۷
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

ملک بخارست

درصد سرمایه‌گذاری: ۳۲,۰۳۵۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

ساختمان نیاوران - همایون

درصد سرمایه‌گذاری: ۴,۹۰۰۲
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

زمین و ساختمان مدار

درصد سرمایه‌گذاری: ۷,۱۵۹۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

زمین ارج

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۲۵۸۹
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

ساختمان کیش

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۶۱۲
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

زمین ریسباف

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۷۱۹
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

سپرده بلندمدت بانکی

درصد سرمایه‌گذاری: ۲,۷۴۶۶
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۱۲۴
درصد موجودی سهام: ۲۵۴,۰۹۴۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۲,۶۸۳۹
درصد موجودی سهام: ۴,۹۷۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۷۲۵۵
درصد موجودی سهام: ۸۰,۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان

درصد سرمایه‌گذاری: ۴,۱۶۰۳
درصد موجودی سهام: ۳۸,۴۴۷۳

صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۴,۲۵۹۱
درصد موجودی سهام: ۰,۵۲۰۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۵۴۱۱
درصد موجودی سهام: ۰,۲۹۴۱

صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین

درصد سرمایه‌گذاری: ۴,۹۴۰۸
درصد موجودی سهام: ۹,۹۷۴۱

صندوق سرمایه امین آشنا ایرانیان

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۳,۵۳۶۱
درصد موجودی سهام: ۳,۲۰۶۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۵۳۸۹
درصد موجودی سهام: ۰,۳۴۸۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۶۲۹۰
درصد موجودی سهام: ۳,۲۸۴۲

صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۳۳
درصد موجودی سهام: ۱,۷۵۵۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۱۸۵۹
درصد موجودی سهام: ۰,۸۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

درصد سرمایه‌گذاری: ۲,۵۹۹۸
درصد موجودی سهام: ۱۹,۳۴۴۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۸۹۸۶
درصد موجودی سهام: ۷,۸۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما

درصد سرمایه‌گذاری: ۲,۰۴۰۶
درصد موجودی سهام: ۵۰,۲۵۸۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار

درصد سرمایه‌گذاری: ۲,۳۱۲۱
درصد موجودی سهام: ۱۳,۲۰۰۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک میعاد ایرانیان

درصد سرمایه‌گذاری: ۲,۰۳۵۷
درصد موجودی سهام: ۶,۸۴۶۶

صندوق مشترک پیشرو

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۹۵۶۳
درصد موجودی سهام: ۰,۲۸۶۶

صندوق مشترک امید توسعه

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۹۴۹۸
درصد موجودی سهام: ۰,۲۷۳۱

صندوق ارزش کاوان آینده

درصد سرمایه‌گذاری: ۲,۰۴۲۸
درصد موجودی سهام: ۰,۶۸۶۶

صندوق مشترک بورسیران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۹۴۳۹
درصد موجودی سهام: ۰,۴۰۶۹