پرتفوی شرکت

/پرتفوی شرکت
پرتفوی شرکت ۱۳۹۶/۷/۵ ۱۲:۴۱:۱۸

پرتفوی تیر ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱۳۹۹/۰۴/۳۱

مبالغ به میلیون ریال

پرتفوی تیر ماه ۱۳۹۹ شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی شامل ۲۴ شرکت بورسی و ۶۵ ماهیت غیربورسی بوده است.
بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی مبلغ در ابتدای ماه ۲۵,۷۸۵,۱۱۵ میلیون ریال ثبت شده که در انتهای ماه با ۷۰۰,۵۵۹ میلیون ریال افزایش مبلغ ۲۶,۴۸۵,۶۷۳ میلیون ریال بوده است. بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیربورسی مبلغ در ابتدای ماه ۱۴,۶۸۸,۳۷۱ میلیون ریال ثبت شده که در انتهای ماه بدون تغییر نسبت به ابتدای دوره مبلغ ۱۴,۶۸۸,۳۷۱ میلیون ریال بوده است. در نهایت، بهای تمام شده کل سرمایه‌گذاری در این دوره پرتفوی شرکت به بالغ بر ۴۱,۱۷۴,۰۴۴ میلیون ریال بوده است.
در خصوص ارزش سهام بورسی شرکت، ارزش روز بازار سهم شرکت‌های بورسی پرتفوی در ابتدای ماه مبلغ ۴۶۶,۲۶۳,۱۱۳ میلیون ریال محاسبه شده که در انتهای ماه با ۹,۱۷۲,۳۱۷ میلیون ریال افزایش مبلغ ۴۷۵,۴۳۵,۴۳۰ میلیون ریال بوده است.

دوده صنعتی پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۳۴۲۱
درصد موجودی سهام: ۱۲,۹۰۰۴

گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۷۴۲
درصد موجودی سهام: ۰,۰۲۷۲

پالایش گاز خارگ

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

پتروشیمی شازند

درصد سرمایه‌گذاری: ۸۵,۱۳۴۸
درصد موجودی سهام: ۵۰,۱۲۵۴

سرمایه گذاری شفادارو

درصد سرمایه‌گذاری: ۶,۴۷۷۳
درصد موجودی سهام: ۱۳,۲۶۰۱

صنایع پتروشیمی بین الملل قشم

درصد سرمایه‌گذاری: ۷,۷۴۷۹
درصد موجودی سهام: ۴۳,۷۰۳۴

پتروشیمی نوری

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۲۳۷
درصد موجودی سهام: ۰,۰۱۰۰

دشت مرغاب

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۰۵

دامپرورى اورین دشت

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۶۱
درصد موجودی سهام: ۲۰,۰۰۰۰

سیمرغ

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۶۷۲
درصد موجودی سهام: ۱۱,۹۵۰۰

کشتارگاه صنعتی اردبیل

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

کشت وصنعت پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۱۱۳۷
درصد موجودی سهام: ۳۳,۸۷۹۹

توسعه کشت و صنعت ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۸۹۹۴
درصد موجودی سهام: ۹۷,۰۹۲۰

قندنقش جهان

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۰۷

توسعه صنایع بهشهر

درصد سرمایه‌گذاری: ۸۸,۹۱۳۶
درصد موجودی سهام: ۴۴,۵۴۸۴

کشت وصنعت گرگان

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۵۰۰۰

موسسه صنعت سرمایه گذارى ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۱۱
درصد موجودی سهام: ۴,۹۶۸۹

زیرساخت وتوسعه سرمایه گذاری مهروماه

درصد سرمایه‌گذاری: ۵,۱۴۷۸
درصد موجودی سهام: ۲۵,۰۰۰۰

سرمایه گذاری توسعه ملی ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۴۰,۷۳۶۷
درصد موجودی سهام: ۵۹,۶۴۷۲

توسعه بین الملل تجارت ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۲۳۵۵
درصد موجودی سهام: ۷۲,۵۸۰۴

نهادهای مالی بورس کالای ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۳۲۲۹
درصد موجودی سهام: ۱,۴۸۸۰

لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۶,۸۷۴۷
درصد موجودی سهام: ۴۹,۹۹۹۸

کار گزاری بورس بانک ملی ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۰۳
درصد موجودی سهام: ۰,۰۱۰۰

حق تقدم سرمایه گذاری توسعه مهر و ماه

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

خدمات مدیریت سرمایه مدار

درصد سرمایه‌گذاری: ۳۱,۶۲۸۱
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۹۶

شرکت BMIIGT

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۹۷۰
درصد موجودی سهام: ۱۰۰,۰۰۰۰

صرافی ملی

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۰۵

تامین سرمایه نوین

درصد سرمایه‌گذاری: ۷,۷۷۵۰
درصد موجودی سهام: ۰,۶۰۷۲

کارآفرینان سبز خلیج فارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۲۹۶۹
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۹۸

مدیریت توسعه نگاه پویا

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۳۶۸۷
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۹۸

گروه توسعه هنر ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۹۶۳۶
درصد موجودی سهام: ۸,۲۶۲۳

صندوق سرمایه آرمان آتی کوثر

درصد سرمایه‌گذاری: ۴,۵۵۱۶
درصد موجودی سهام: ۲,۳۴۹۲

کاشی اصفهان

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۱۳

چینی مقصود

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۳۰۹۰
درصد موجودی سهام: ۳۵,۰۰۰۰

گچ تهران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۹۵
درصد موجودی سهام: ۲,۵۶۱۳

چینی سازى البرز

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۱۴
درصد موجودی سهام: ۰,۱۳۸۳

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۹,۶۸۰۰
درصد موجودی سهام: ۸۷,۹۷۷۳

ایران ترانسفو

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۹,۹۸۲۶
درصد موجودی سهام: ۳۳,۶۶۳۷

فیوزسازى ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۱۷۴
درصد موجودی سهام: ۱۲,۲۷۲۷

بین الملل ساختمان و صنعت ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۲,۱۳۳۴
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۸۳

سرمایه گذارى توسعه استان همدان

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۱۵۱
درصد موجودی سهام: ۱,۴۷۴۴

گروه سرمایه گذاری مسکن

درصد سرمایه‌گذاری: ۷,۸۱۲۰
درصد موجودی سهام: ۱,۷۱۳۸

آزاد راه تبریز -ارومیه

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۳۹۵
درصد موجودی سهام: ۴۹,۹۹۱۷

گروه صنعتی بارز

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰۰
درصد موجودی سهام: ۳۱,۷۸۲۱

مشارکت در پروژه آزاد راه تبریز ارومیه

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰۰
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

کمپرسورسازى ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۸۶۹۴
درصد موجودی سهام: ۶۱,۷۷۷۱

اتمسفر

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۸۱۶۵
درصد موجودی سهام: ۰,۲۷۵۸

سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سناء)

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۳,۲۳۱۷
درصد موجودی سهام: ۱۴,۹۵۳۹

توسعه نیروگاهها و انرژی برق

درصد سرمایه‌گذاری: ۵,۰۸۲۴
درصد موجودی سهام: ۷۹,۰۰۰۰

فرش پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۵,۳۹۴۵
درصد موجودی سهام: ۶,۲۱۵۶

ایران پوپلین

درصد سرمایه‌گذاری: ۴۵,۳۳۰۲
درصد موجودی سهام: ۴۴,۹۸۶۹

مخمل وابریشم کاشان

درصد سرمایه‌گذاری: ۴۶,۷۰۶۲
درصد موجودی سهام: ۳۹,۹۱۴۱

صنایع کاشان

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۷۵۳۳
درصد موجودی سهام: ۱۴,۴۹۷۹

صنایع پوشش ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۸۱۵۸
درصد موجودی سهام: ۱,۶۵۶۷

شرکت ملی ریسباف

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

بانک اقتصاد نوین

درصد سرمایه‌گذاری: ۵۵,۷۲۷۰
درصد موجودی سهام: ۰,۰۹۱۴

بانک پارسیان

درصد سرمایه‌گذاری: ۴۴,۲۷۳۰
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۸۶

داده ورزی سداد

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۹,۰۰۹۲
درصد موجودی سهام: ۴,۰۰۰۰

پرداخت الکترونیک سداد

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۰۶۲
درصد موجودی سهام: ۰,۵۰۰۰

پرداخت الکترونیک سداد - حق تقدم

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

توسعه ملی ارتباط سبز

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۸۸۴۶
درصد موجودی سهام: ۵۰,۰۰۰۰

کارتن پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۱۴۷
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۴۴

بسته بندى پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۲۵۷
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۷۶

تجهیزات مدارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۶,۶۰۷۵
درصد موجودی سهام: ۳۵,۰۰۰۰

صنایع چوبی ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۳۵۲۱
درصد موجودی سهام: ۹,۹۵۵۰

بسته بندى مشهد

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰۰
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۱۹

ساختمان ظفر

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۴۳۲
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

اراضی شرکت پارس آباد

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۷۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

مغازه ایران پوپلین - رشت

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۳۵۹
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

زمین ایران پوپلین رشت

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۵۸۸۶
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

ملک بخارست

درصد سرمایه‌گذاری: ۳۵,۲۲۷۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

ساختمان نیاوران - همایون

درصد سرمایه‌گذاری: ۵,۳۸۸۴
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

زمین و ساختمان مدار

درصد سرمایه‌گذاری: ۷,۸۴۹۶
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

زمین ارج

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۲۸۴۷
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

ساختمان کیش

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۶۷۳
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

زمین ریسباف

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۸۹۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

سپرده بلندمدت بانکی

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۰۲۰۲
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۱۶۰
درصد موجودی سهام: ۲۹۹,۸۶۵۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۲۴۵۱
درصد موجودی سهام: ۳,۰۰۷۱

اوراق خزانه اسلامی

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

شرکت بهره برداری آزادراه اصفهان شیراز

درصد سرمایه‌گذاری: ۴,۷۴۳۶
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۸۹۷۴
درصد موجودی سهام: ۸۰,۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان

درصد سرمایه‌گذاری: ۵,۲۸۶۳
درصد موجودی سهام: ۱,۴۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۴,۶۸۳۵
درصد موجودی سهام: ۳۸,۲۷۸۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۵۹۵۰
درصد موجودی سهام: ۰,۸۶۳۶

صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین

درصد سرمایه‌گذاری: ۵,۴۳۳۱
درصد موجودی سهام: ۴۲,۰۶۰۰

صندوق سرمایه امین آشنا ایرانیان

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۵,۷۱۴۹
درصد موجودی سهام: ۱۳۱,۰۵۸۵

صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۱۸۵۶
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۵۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۱۸۵۹
درصد موجودی سهام: ۰,۰۹۳۱

صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۱۸۵۹
درصد موجودی سهام: ۱,۷۵۵۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۱۸۵۴
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۱۸

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۵۹۲۲
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۱۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۱۸۵۸
درصد موجودی سهام: ۰,۰۲۶۸