پرتفوی شرکت

خانه » پرتفوی شرکت
پرتفوی شرکت ۱۳۹۶/۷/۵ ۱۶:۱۱:۱۸

پرتفوی اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۱/۳۱
۱۳۹۷/۰۲/۳۱

مبالغ به میلیون ریال

پرتفوی اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی شامل ۱۹ شرکت بورسی و ۶۸ ماهیت غیربورسی بوده است.
بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی مبلغ در ابتدای ماه ۲۳,۲۴۷,۱۰۴ میلیون ریال ثبت شده که در انتهای ماه با (۱۵,۴۵۹) میلیون ریال کاهش مبلغ ۲۳,۲۳۱,۶۴۵ میلیون ریال بوده است. بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیربورسی مبلغ در ابتدای ماه ۸,۶۱۶,۹۰۷ میلیون ریال ثبت شده که در انتهای ماه با ۱,۱۴۷,۶۹۴ میلیون ریال افزایش مبلغ ۹,۷۶۴,۶۰۱ میلیون ریال بوده است. در نهایت، بهای تمام شده کل سرمایه‌گذاری در این دوره پرتفوی شرکت به بالغ بر ۳۲,۹۹۶,۲۴۶ میلیون ریال بوده است.
در خصوص ارزش سهام بورسی شرکت، ارزش روز بازار سهم شرکت‌های بورسی پرتفوی در ابتدای ماه مبلغ ۳۶,۹۷۶,۲۲۸ میلیون ریال محاسبه شده که در انتهای ماه با (۱,۰۵۹,۹۴۹) میلیون ریال کاهش مبلغ ۳۵,۹۱۶,۲۸۰ میلیون ریال بوده است.

دوده صنعتی پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۴۲۸۵
درصد موجودی سهام: ۱۵,۴۷۷۱

گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

درصد سرمایه‌گذاری: ۴,۱۴۸۰
درصد موجودی سهام: ۰,۷۷۵۵

پالایش گاز خارگ

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۷۶۳۳
درصد موجودی سهام: ۶,۰۰۰۰

پتروشیمی شازند

درصد سرمایه‌گذاری: ۸۴,۲۶۶۶
درصد موجودی سهام: ۵۳,۷۰۳۰

سرمایه گذاری شفادارو

درصد سرمایه‌گذاری: ۶,۹۹۸۶
درصد موجودی سهام: ۱۳,۸۹۹۲

سرمایه گذاری نفت وگاز وپتروشیمی تامین

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین - حق تقدم

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۳۳۴۳
درصد موجودی سهام: ۰,۰۲۱۸

صنایع پتروشیمی بین الملل قشم

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۰۶۰۷
درصد موجودی سهام: ۳۹,۵۱۸۹

موسسه صنعت سرمایه گذارى ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۱۵
درصد موجودی سهام: ۴,۹۶۸۹

زیرساخت وتوسعه سرمایه گذاری مهروماه

درصد سرمایه‌گذاری: ۴,۷۱۷۴
درصد موجودی سهام: ۱۶,۶۶۶۷

سرمایه گذاری توسعه ملی ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۶۱,۳۳۶۵
درصد موجودی سهام: ۶۵,۷۷۴۲

توسعه بین الملل تجارت ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۶۹۸۳
درصد موجودی سهام: ۷۲,۵۸۰۴

نهادهای مالی بورس کالای ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۴۴۳۹
درصد موجودی سهام: ۱,۹۹۹۹

لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۹,۴۴۹۸
درصد موجودی سهام: ۴۹,۹۹۹۸

کار گزاری بورس بانک ملی ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۰۴
درصد موجودی سهام: ۰,۰۱۰۰

حق تقدم سرمایه گذاری توسعه مهر و ماه

درصد سرمایه‌گذاری: ۲,۳۵۸۷
درصد موجودی سهام: ۸,۳۳۳۳

خدمات مدیریت سرمایه مدار

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۸,۹۴۵۲
درصد موجودی سهام: ۱۰۰,۰۰۰۰

شرکت BMIIGT

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۳۳۴
درصد موجودی سهام: ۱۰۰,۰۰۰۰

صرافی ملی

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۰۵

کارآفرینان سبز خلیج فارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۴۰۸۱
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۹۸

مدیریت توسعه نگاه پویا

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۵۰۶۹
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۹۸

کشت وصنعت بین المللی چین چین

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۰۲

دشت مرغاب

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۰۵

دامپرورى اورین دشت

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۸۴
درصد موجودی سهام: ۲۰,۰۰۰۰

سیمرغ

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۱۴۴
درصد موجودی سهام: ۱۴,۶۵۰۰

کشتارگاه صنعتی اردبیل

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

کشت وصنعت پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۸۷۶۵
درصد موجودی سهام: ۴۰,۰۰۰۰

توسعه کشت و صنعت ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۲۴۸۹
درصد موجودی سهام: ۹۷,۰۹۲۰

قندنقش جهان

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۰۷

توسعه صنایع بهشهر

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۶,۷۵۱۸
درصد موجودی سهام: ۴۳,۳۵۱۲

کشت وصنعت گرگان

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۵۰۰۰

کاشی اصفهان

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۱۳

چینی مقصود

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۲۹۶۸
درصد موجودی سهام: ۳۵,۰۰۰۰

گچ تهران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۹۲
درصد موجودی سهام: ۲,۵۶۱۳

سیمان مازندران

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

چینی سازى البرز

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۱۳
درصد موجودی سهام: ۰,۱۳۸۳

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

درصد سرمایه‌گذاری: ۸۱,۶۳۵۸
درصد موجودی سهام: ۷۷,۳۰۷۹

توسعه صنایع سیمان - حق تقدم

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۸,۰۵۶۸
درصد موجودی سهام: ۱۵,۴۶۱۶

ایران ترانسفو

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۹,۹۷۹۰
درصد موجودی سهام: ۳۳,۵۲۷۶

فیوزسازى ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۲۱۰
درصد موجودی سهام: ۱۲,۲۷۲۷

بین الملل ساختمان و صنعت ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۵۸,۴۰۶۱
درصد موجودی سهام: ۶۴,۲۸۴۶

بین الملل ساختمان و صنعت ملی - حق تقدم

درصد سرمایه‌گذاری: ۳۲,۴۱۰۲
درصد موجودی سهام: ۳۵,۷۱۳۷

سرمایه گذارى توسعه استان همدان

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۱۴۹
درصد موجودی سهام: ۱,۴۷۴۴

گروه سرمایه گذاری مسکن

درصد سرمایه‌گذاری: ۹,۱۳۰۰
درصد موجودی سهام: ۲,۰۳۲۰

آزاد راه تبریز -ارومیه

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۳۸۹
درصد موجودی سهام: ۴۹,۹۹۱۷

گروه صنعتی بارز

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰۰
درصد موجودی سهام: ۳۳,۴۹۷۶

مشارکت در پروژه آزاد راه تبریز ارومیه

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰۰
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

کمپرسورسازى ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۸,۳۵۵۲
درصد موجودی سهام: ۶۱,۷۷۷۱

ارج

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۳,۸۲۰۲
درصد موجودی سهام: ۴۷,۸۲۹۴

اتمسفر

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۶۴۱۰
درصد موجودی سهام: ۰,۲۷۵۸

سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سناء)

درصد سرمایه‌گذاری: ۷۳,۱۹۳۵
درصد موجودی سهام: ۱۴,۹۵۳۹

توسعه نیروگاهها و انرژی برق

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۹۹۰۱
درصد موجودی سهام: ۷۹,۰۰۰۰

ارتباطات سیار

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰۰
درصد موجودی سهام: ۰,۱۱۵۶

فرش پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۵,۰۸۰۰
درصد موجودی سهام: ۶,۲۱۵۶

ایران پوپلین

درصد سرمایه‌گذاری: ۴۲,۶۸۶۹
درصد موجودی سهام: ۴۴,۹۸۶۹

مخمل وابریشم کاشان

درصد سرمایه‌گذاری: ۴۳,۹۸۲۶
درصد موجودی سهام: ۳۹,۹۱۴۱

صنایع کاشان

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۷۰۹۴
درصد موجودی سهام: ۱۴,۴۹۷۹

صنایع پوشش ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۷۰۹۹
درصد موجودی سهام: ۱,۶۵۶۷

شرکت ملی ریسباف

درصد سرمایه‌گذاری: ۵,۸۳۱۲
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۹۵

داده ورزی سداد

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۹,۰۹۶۹
درصد موجودی سهام: ۴,۰۰۰۰

پرداخت الکترونیک سداد

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۱۷۷
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۵۰

توسعه ملی ارتباط سبز

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۸۸۵۴
درصد موجودی سهام: ۵۰,۰۰۰۰

بانک پارسیان

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰۰
درصد موجودی سهام: ۰,۰۵۶۹

کارتن پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۱۴۷
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۴۴

بسته بندى پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۲۵۷
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۳۹

تجهیزات مدارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۶,۶۰۷۵
درصد موجودی سهام: ۳۵,۰۰۰۰

صنایع چوبی ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۳۵۲۱
درصد موجودی سهام: ۹,۹۵۵۰

بسته بندى مشهد

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰۰
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۱۹

صنعتی و معدنی توسعه ملی

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

ساختمان ظفر

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۲۵۷۶
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

اراضی شرکت پارس آباد

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۲۶۹
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

مغازه ایران پوپلین - رشت

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۶۵۰
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

زمین ایران پوپلین رشت

درصد سرمایه‌گذاری: ۲,۸۷۶۷
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

ملک بخارست

درصد سرمایه‌گذاری: ۲۵,۵۸۸۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

ساختمان نیاوران - همایون

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۱,۷۴۳۷
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

ساختمان نیاوران - فیضیه

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۳۱۹۵
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

زمین و ساختمان مدار

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۴,۱۱۳۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

زمین کاشان

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۹۸۴
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

زمین ارج

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۱,۳۴۸۰
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

ساختمان کیش

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۲۱۹
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

سپرده بلندمدت بانکی

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۷۳۷۵
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۰۷۴
درصد موجودی سهام: ۱,۹۶۴۵

اوراق خزانه اسلامی

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۳۷۲۶
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

مشارکت مرابحه فولاد مبارکه

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۷۲۹
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

شرکت بهره برداری آزادراه اصفهان شیراز

درصد سرمایه‌گذاری: ۸,۵۹۰۰
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۷۶۶۸
درصد موجودی سهام: ۵,۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۴۳۶۰
درصد موجودی سهام: ۸۰,۰۰۰۰

گروه توسعه هنر ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۲,۱۴۷۵
درصد موجودی سهام: ۱۱,۷۶۴۷

صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۳۳۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۵۷۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۷۷۵
درصد موجودی سهام: ۰,۳۷۲۴