پرتفوی شرکت

/پرتفوی شرکت
پرتفوی شرکت ۱۳۹۶/۷/۵ ۱۲:۴۱:۱۸

پرتفوی اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مبالغ به میلیون ریال

پرتفوی اسفند ماه ۱۳۹۸ شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی شامل ۲۲ شرکت بورسی و ۵۷ ماهیت غیربورسی بوده است.
بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی مبلغ در ابتدای ماه ۲۴,۸۷۲,۸۸۱ میلیون ریال ثبت شده که در انتهای ماه با ۹۵,۳۲۴ میلیون ریال افزایش مبلغ ۲۴,۹۶۸,۲۰۵ میلیون ریال بوده است. بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیربورسی مبلغ در ابتدای ماه ۱۳,۱۶۱,۲۲۰ میلیون ریال ثبت شده که در انتهای ماه با ۹۲,۶۱۸ میلیون ریال افزایش مبلغ ۱۳,۲۵۳,۸۳۹ میلیون ریال بوده است. در نهایت، بهای تمام شده کل سرمایه‌گذاری در این دوره پرتفوی شرکت به بالغ بر ۳۸,۲۲۲,۰۴۴ میلیون ریال بوده است.
در خصوص ارزش سهام بورسی شرکت، ارزش روز بازار سهم شرکت‌های بورسی پرتفوی در ابتدای ماه مبلغ ۱۵۸,۸۲۰,۰۹۱ میلیون ریال محاسبه شده که در انتهای ماه با ۱۵,۳۵۸,۱۰۶ میلیون ریال افزایش مبلغ ۱۷۴,۱۷۸,۱۹۷ میلیون ریال بوده است.

دوده صنعتی پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۳۴۴۷
درصد موجودی سهام: ۱۲,۹۰۰۴

گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۷۵۶
درصد موجودی سهام: ۰,۰۳۴۰

پالایش گاز خارگ

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

پتروشیمی شازند

درصد سرمایه‌گذاری: ۸۴,۹۹۶۳
درصد موجودی سهام: ۵۰,۳۵۲۲

سرمایه گذاری شفادارو

درصد سرمایه‌گذاری: ۶,۵۵۱۲
درصد موجودی سهام: ۱۳,۴۸۱۱

صنایع پتروشیمی بین الملل قشم

درصد سرمایه‌گذاری: ۷,۸۰۷۶
درصد موجودی سهام: ۴۳,۷۰۳۴

پتروشیمی نوری

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۲۴۶
درصد موجودی سهام: ۰,۰۱۰۰

موسسه صنعت سرمایه گذارى ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۱۲
درصد موجودی سهام: ۴,۹۶۸۹

زیرساخت وتوسعه سرمایه گذاری مهروماه

درصد سرمایه‌گذاری: ۵,۷۰۷۰
درصد موجودی سهام: ۲۵,۰۰۰۰

سرمایه گذاری توسعه ملی ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۴۷,۵۱۶۱
درصد موجودی سهام: ۶۲,۷۵۶۸

توسعه بین الملل تجارت ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۳۶۹۷
درصد موجودی سهام: ۷۲,۵۸۰۴

نهادهای مالی بورس کالای ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۳۵۸۰
درصد موجودی سهام: ۱,۹۹۹۹

لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۷,۶۲۱۴
درصد موجودی سهام: ۴۹,۹۹۹۸

کار گزاری بورس بانک ملی ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۰۳
درصد موجودی سهام: ۰,۰۱۰۰

حق تقدم سرمایه گذاری توسعه مهر و ماه

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

خدمات مدیریت سرمایه مدار

درصد سرمایه‌گذاری: ۳۵,۰۶۳۶
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۹۶

شرکت BMIIGT

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۰۷۶
درصد موجودی سهام: ۱۰۰,۰۰۰۰

صرافی ملی

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۰۵

کارآفرینان سبز خلیج فارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۳۲۹۲
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۹۸

مدیریت توسعه نگاه پویا

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۴۰۸۸
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۹۸

گروه توسعه هنر ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۵۱۷۲
درصد موجودی سهام: ۱۱,۷۳۴۰

دشت مرغاب

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۰۵

دامپرورى اورین دشت

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۷۰
درصد موجودی سهام: ۲۰,۰۰۰۰

سیمرغ

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۸۳۶
درصد موجودی سهام: ۱۲,۹۵۰۰

کشتارگاه صنعتی اردبیل

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

کشت وصنعت پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۱,۷۵۹۴
درصد موجودی سهام: ۳۴,۳۲۵۴

توسعه کشت و صنعت ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۳۲۷
درصد موجودی سهام: ۹۷,۰۹۲۰

قندنقش جهان

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۰۷

توسعه صنایع بهشهر

درصد سرمایه‌گذاری: ۸۷,۱۱۷۲
درصد موجودی سهام: ۴۴,۰۸۶۱

کشت وصنعت گرگان

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۵۰۰۰

کاشی اصفهان

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۱۳

چینی مقصود

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۳۰۰۰
درصد موجودی سهام: ۳۵,۰۰۰۰

گچ تهران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۹۳
درصد موجودی سهام: ۲,۵۶۱۳

چینی سازى البرز

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۱۳
درصد موجودی سهام: ۰,۱۳۸۳

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۹,۶۸۹۴
درصد موجودی سهام: ۹۰,۶۴۱۸

ایران ترانسفو

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۹,۹۸۲۸
درصد موجودی سهام: ۳۴,۰۶۵۵

فیوزسازى ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۱۷۲
درصد موجودی سهام: ۱۲,۲۷۲۷

بین الملل ساختمان و صنعت ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۰,۸۱۶۲
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۸۳

سرمایه گذارى توسعه استان همدان

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۱۴۹
درصد موجودی سهام: ۱,۴۷۴۴

گروه سرمایه گذاری مسکن

درصد سرمایه‌گذاری: ۹,۱۳۰۰
درصد موجودی سهام: ۲,۰۳۲۰

آزاد راه تبریز -ارومیه

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۳۸۹
درصد موجودی سهام: ۴۹,۹۹۱۷

گروه صنعتی بارز

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰۰
درصد موجودی سهام: ۳۲,۳۰۲۶

مشارکت در پروژه آزاد راه تبریز ارومیه

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰۰
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

کمپرسورسازى ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۸۶۹۴
درصد موجودی سهام: ۶۱,۷۷۷۱

اتمسفر

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۸۱۶۵
درصد موجودی سهام: ۰,۲۷۵۸

سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سناء)

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۳,۲۳۱۷
درصد موجودی سهام: ۱۴,۹۵۳۹

توسعه نیروگاهها و انرژی برق

درصد سرمایه‌گذاری: ۵,۰۸۲۴
درصد موجودی سهام: ۷۹,۰۰۰۰

فرش پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۵,۳۹۴۵
درصد موجودی سهام: ۶,۲۱۵۶

ایران پوپلین

درصد سرمایه‌گذاری: ۴۵,۳۳۰۲
درصد موجودی سهام: ۴۴,۹۸۶۹

مخمل وابریشم کاشان

درصد سرمایه‌گذاری: ۴۶,۷۰۶۲
درصد موجودی سهام: ۳۹,۹۱۴۱

صنایع کاشان

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۷۵۳۳
درصد موجودی سهام: ۱۴,۴۹۷۹

صنایع پوشش ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۸۱۵۸
درصد موجودی سهام: ۱,۶۵۶۷

شرکت ملی ریسباف

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

بانک اقتصاد نوین

درصد سرمایه‌گذاری: ۶۴,۰۶۹۸
درصد موجودی سهام: ۰,۱۲۹۵

بانک پارسیان

درصد سرمایه‌گذاری: ۳۵,۹۳۰۲
درصد موجودی سهام: ۰,۰۵۶۹

داده ورزی سداد

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۹,۰۰۹۲
درصد موجودی سهام: ۴,۰۰۰۰

پرداخت الکترونیک سداد

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۰۶۲
درصد موجودی سهام: ۰,۵۰۰۰

پرداخت الکترونیک سداد - حق تقدم

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

توسعه ملی ارتباط سبز

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۸۸۴۶
درصد موجودی سهام: ۵۰,۰۰۰۰

کارتن پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۱۴۷
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۴۴

بسته بندى پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۲۵۷
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۳۹

تجهیزات مدارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۶,۶۰۷۵
درصد موجودی سهام: ۳۵,۰۰۰۰

صنایع چوبی ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۳۵۲۱
درصد موجودی سهام: ۹,۹۵۵۰

بسته بندى مشهد

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰۰
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۱۹

ساختمان ظفر

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۷۲۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

اراضی شرکت پارس آباد

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۸۴۲
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

مغازه ایران پوپلین - رشت

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۴۳۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

زمین ایران پوپلین رشت

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۹۰۹۹
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

ملک بخارست

درصد سرمایه‌گذاری: ۴۲,۳۵۱۸
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

ساختمان نیاوران - همایون

درصد سرمایه‌گذاری: ۶,۴۷۸۲
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

زمین و ساختمان مدار

درصد سرمایه‌گذاری: ۹,۴۳۷۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

زمین ارج

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۳۴۲۳
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

ساختمان کیش

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۸۰۹
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

زمین ریسباف

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۲۲۷۳
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

سپرده بلندمدت بانکی

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۷۵۹۸
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۱۹۳
درصد موجودی سهام: ۲۹۹,۸۶۵۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۷۱۳
درصد موجودی سهام: ۲,۷۳۷۳

اوراق خزانه اسلامی

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

شرکت بهره برداری آزادراه اصفهان شیراز

درصد سرمایه‌گذاری: ۵,۷۰۲۹
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۲,۲۸۱۲
درصد موجودی سهام: ۸۰,۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۲,۲۱۰۹
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۷,۱۱۲۳
درصد موجودی سهام: ۰,۱۵۱۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۷۱۵۴
درصد موجودی سهام: ۱,۳۵۹۷