معاونین و مدیران

/معاونین و مدیران
معاونین و مدیران ۱۳۹۶/۶/۲۰ ۹:۴۶:۲۴

معاونین و مدیران گروه توسعه ملی

ساختار مدیریت در شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی از سه معاونت اجرایی، هفت مدیریت مستقل و هشت مدیر اجرایی تشکیل شده است.

ولی الله حاجی پور
ولی الله حاجی پورجانشین مدیرعامل
تلفن: ۸۵۵۹۹۷۰۲
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۱
سعید خدامرادی
سعید خدامرادیمعاونت امور شرکت‌ها
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
کوروش امانی
کوروش امانیمعاونت امور مالی و اداری
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۰۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۰
علی حسین زاده
علی حسین زادهسرپرست معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۳۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲

مدیران مستقل

سیامک برهانی
سیامک برهانیمدیر امور حقوقی
تلفن: ۸۵۵۹۹۷۳۰
فکس: ۸۸۶۲۸۰۲۰
حسین سلیمانی
حسین سلیمانیمشاور مدیرعامل و مدیر بازرسی
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۳۷
فکس: ۸۸۶۲۳۱۱۶
بهروز سنگانی
بهروز سنگانیسرپرست مدیریت فناوری اطلاعات
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۰۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۰
محسن عبدالهی
محسن عبدالهیمدیر دفتر مدیرعامل
تلفن: ۸۵۵۹۹۷۷۲
فکس: ۸۸۶۲۸۰۱۹
وحید منتی
وحید منتیمدیر حسابرسی داخلی
تلفن: ۸۵۵۹۹۲۲۷
فکس: –
سیدعلی میرمحمدی
سیدعلی میرمحمدیمشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۶۶
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۶

مدیران اجرایی

محمد ابراهیم بربطی
محمد ابراهیم بربطیمدیر اقتصادی
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۶۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
سید حسن میر محمد
سید حسن میر محمدمدیر امور مجامع
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۱
محمد سعید قوت دین
محمد سعید قوت دینمدیر امور اداری و پشتیبانی
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۱۱
پریسا خانلو
پریسا خانلومدیر بودجه و گزارشات
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۷۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۰
محمدرضا حسینی
محمدرضا حسینیمدیر امور سهام
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۱۱
فکس: ۸۸۶۲۳۴۶۸
هادی مشهدی
هادی مشهدیسرپرست مدیریت امور مالی
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۰۱
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۱
حمیدرضا گلشاهی
حمیدرضا گلشاهی مدیر برنامه ریزی و بودجه
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۲
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲