معاونت‌ها

2 (1)
مجتبی حائری معاون مالی و سرمایه گذاری
تلفن: ۸۵۵۹۹۷۲۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۱
Abbas-Babagol-zadeh
عباس باباگل زاده معاون امور شرکت‌ها
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
2 (1)
مصطفی سراج معاون راهبردی و برنامه ریزی
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۳۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
2 (1)
وحید محبوبی معاون اجرایی
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۳۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲

مدیران مستقل

2 (1)
مدیر بازرسی
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۳۷
فکس: ۸۸۶۲۳۱۱۶
Reza-Mohammadi
رضا محمدی مدیر حسابرسی داخلی
تلفن: ۸۵۵۹۹۲۲۷
فکس: -

مدیران اجرایی

Mohammad-Ebrahim-Barbati
محمد ابراهیم بربطی مدیر اقتصادی
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۶۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
2 (1)
امیرحسین هوشنگی مدیر اداری و منابع انسانی
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۱
2 (1)
مدیر فناوری اطلاعات
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۹۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۰
Parisa Khanlou
پریسا خانلو مدیر بودجه و گزارشات
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۷۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۰
مدیران
هادی مشهدی مدیر امور مالی
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۰۱
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۱
یوسفی
سارا یوسفی مدیر سیستم‌ها و روش‌ها
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۰۷
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۰
2 (1)
محمد آزاد مدیر سرمایه گذاری
تلفن: ۸۵۵۹۹۳۶۴
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
مدیران
ابوالفضل علی دایی‎ احمدی مدیر حقوقی
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۹۳
فکس: ۸۵۵۹۹۸۱۳
Hamidreza-Golshahi
حمیدرضا گلشاهی مدیر برنامه ریزی و بودجه
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۲
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
Mohammadreza Hosseini
محمدرضا حسینی مدیر امور سهام
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۱۱
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
Farzad-Talebi
فرزاد طالبی مدیر نظارت
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
2 (1)
ایمان جمشیدی مدیر پشتیبانی
تلفن: ۸۵۵۹۹۲۱۴
فکس: -
اسد زاده
مستوره اسدزاده مدیر نظارت
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۰۸
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
عکس مدیران سایت
دانیال آستانه مدیر نظارت
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۷۵
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
مدیران
محمد غلامی مدیر نظارت
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۳۴
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
2 (1)
مدیر نظارت بر امور مجامع
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۳۱
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲