معاونین و مدیران

/معاونین و مدیران
معاونین و مدیران ۱۳۹۹/۴/۱۷ ۳:۵۶:۰۰

معاونین و مدیران گروه توسعه ملی

ساختار مدیریت در شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی از سه معاونت اجرایی، هفت مدیریت مستقل و هفت مدیر اجرایی تشکیل شده است.

سیامک ظاهری
سیامک ظاهریجانشین مدیرعامل و معاونت امور مالی و اداری
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۰۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۱
عباس باباگل زاده
عباس باباگل زادهمعاونت امور شرکت‌ها
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
علی حسین زاده
علی حسین زادهسرپرست معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۳۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲

مدیران مستقل

سیامک برهانی
سیامک برهانیمدیر امور حقوقی
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۹۳
فکس: ۸۸۶۲۸۰۲۰
محمد مهدی گیلانی
محمد مهدی گیلانیسرپرست مدیریت بازرسی
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۳۷
فکس: ۸۸۶۲۳۱۱۶
بهروز سنگانی
بهروز سنگانیسرپرست مدیریت فناوری اطلاعات
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۰۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۰
علی جبل عاملی
علی جبل عاملیمدیر حوزه مدیریت و دبیر هیئت مدیره
تلفن: ۸۵۵۹۹۷۷۲
فکس: ۸۸۶۲۸۰۱۹
ناصر امیدواری
ناصر امیدواریمدیر حسابرسی داخلی
تلفن: ۸۵۵۹۹۲۲۷
فکس: –
سیدعلی میرمحمدی
سیدعلی میرمحمدیمدیر روابط عمومی
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۶۶
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۶
امیرعباس زینت بخش
امیرعباس زینت بخشمدیر سرمایه گذاری خارجی
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۷
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲

مدیران اجرایی

محمد ابراهیم بربطی
محمد ابراهیم بربطیمدیر اقتصادی
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۶۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
رضا عبدل
رضا عبدلمدیر امور شرکتها
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۱
محسن خلیلی
محسن خلیلیمدیریت امور اداری و پشتیبانی
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۱۱
حمیدرضا گلشاهی
حمیدرضا گلشاهی مدیر برنامه ریزی و بودجه
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۲
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
پریسا خانلو
پریسا خانلومدیر بودجه و گزارشات
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۷۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۰
محمدرضا حسینی
محمدرضا حسینیمدیر امور سهام
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۱۱
فکس: ۸۸۶۲۳۴۶۸
هادی مشهدی
هادی مشهدیسرپرست مدیریت امور مالی
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۰۱
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۱