معاونت‌ها

Siamak-Zaheri
سیامک ظاهری جانشین مدیرعامل و معاون مالی و پشتیبانی
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۰۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۱
Abbas-Babagol-zadeh
عباس باباگل زاده معاون امور شرکت‌ها
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
عکس مدیران سایت
اژدر اژدری معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۳۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲

مدیران مستقل

AliAkbar-Afkhami
علی اکبر افخمی مشاور مدیرعامل و مدیر بازرسی
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۳۷
فکس: ۸۸۶۲۳۱۱۶
Behrouz-Sangani
بهروز سنگانی مدیر فناوری اطلاعات
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۹۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۰
مجید حیدری مدیر روابط عمومی
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۱۶
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۶
Ali-Jabal-Ameli
علی جبل عاملی مدیر حوزه مدیریت و دبیر هیئت مدیره
تلفن: ۸۵۵۹۹۷۷۲
فکس: ۸۸۶۲۸۰۱۹
Reza-Mohammadi
رضا محمدی مدیر حسابرسی داخلی
تلفن: ۸۵۵۹۹۲۲۷
فکس: -
MohammadJafar-Alikhani
محمدجعفر علیخانی مدیر حقوقی
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۹۳
فکس: ۸۵۵۹۹۸۱۳

مدیران اجرایی

Mohammad-Ebrahim-Barbati
محمد ابراهیم بربطی مدیر اقتصادی
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۶۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
Mohsen-Khalili
محسن خلیلی مدیر امور اداری و پشتیبانی
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۱
Parisa Khanlou
پریسا خانلو مدیر بودجه و گزارشات
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۷۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۰
Hadi-Mashhadi
هادی مشهدی مدیر امور مالی
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۰۱
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۱
یوسفی
سارا یوسفی مدیر سیستم‌ها و روش‌ها
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۰۷
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۰
عکس مدیران سایت
دانیال آستانه مدیر نظارت
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۷۵
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
مدیر امور مجامع
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
Hamidreza-Golshahi
حمیدرضا گلشاهی مدیر برنامه ریزی و بودجه
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۲
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
Mohammadreza Hosseini
محمدرضا حسینی مدیر امور سهام
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۱۱
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
Farzad-Talebi
فرزاد طالبی مدیر امور شرکت‌ها
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
اسد زاده
مستوره اسدزاده مدیر نظارت
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۰۸
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
اروجی
افسانه اروجی مدیر نظارت
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۵
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲