معاونت‌ها

MSS. KHanlo
پریسا خانلو سرپرست معاونت مالی، سرمایه گذاری، منابع انسانی و پشتیبانی
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۰۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۱
Astaneh
دانیال آستانه سرپرست معاونت امور شرکت‌ها
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
seraj
مصطفی سراج معاون راهبردی و فناوری
تلفن: ۸۵۵۹۹۳۳۳
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲

مدیران مستقل

2 (1)
محمدرحیم سلیمانی فرح مدیر حوزه مدیریت
تلفن: ۸۵۵۹۹۷۲۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
2 (1)
مدیر بازرسی
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۳۷
فکس: ۸۸۶۲۳۱۱۶
hesabrasi
حسین مومن پور مدیر حسابرسی داخلی
تلفن: ۸۵۵۹۹۲۲۷
فکس: -

مدیران اجرایی

مدیران copy
حسین سخنور سرپرست مدیریت روابط عمومی
تلفن: ۸۵۵۹۹213
فکس: ۸۵۵۹۹866
Mohammad-Ebrahim-Barbati
محمد ابراهیم بربطی مدیر اقتصادی
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۶۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
یوسفی
سارا یوسفی مدیر منابع انسانی
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۱
نیکوفر
مسعود نیکوفر مدیر فناوری اطلاعات
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۹۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۰
S
مدیر بودجه و گزارشات
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۷۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۰
مدیران
هادی مشهدی مدیر امور مالی
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۰۱
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۱
2 (1)
مدیر سیستم‌ها و روش‌ها
تلفن: ۸۵۵۹۹۶۰۷
فکس: ۸۵۵۹۹۸۶۰
آقای آزاد
محمد آزاد مدیر سرمایه گذاری
تلفن: ۸۵۵۹۹۳۶4
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
Reza Nasiri
رضا نصیری مدیر امور حقوقی و قراردادها
تلفن: 85599193
فکس: 85599813
SOYOK TASH
حسان سویوک تاش مدیر بازرگانی
تلفن: 85599321
فکس:
Hamidreza-Golshahi
حمیدرضا گلشاهی مدیر برنامه ریزی و بودجه
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۲
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
Mohammadreza Hosseini
محمدرضا حسینی مدیر امور سهام
تلفن: ۸۵۵۹۹۱۱۱
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
Farzad-Talebi
فرزاد طالبی مدیر نظارت
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۱۰
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
jamshidi copy
ایمان جمشیدی مدیر پشتیبانی
تلفن: ۸۵۵۹۹۲۱4
فکس: -
اسد زاده
مستوره اسدزاده مدیر نظارت
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۰۸
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
S
مدیر نظارت
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۷۵
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
مدیران
محمد غلامی مدیر نظارت
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۳4
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
BIGDELI
علی بیگدلی مدیر نظارت بر امور مجامع
تلفن: ۸۵۵۹۹۵۳۱
فکس: ۸۵۵۹۹۸۵۲
امیر عزیزی
امیر عزیزی مدیر فنی
تلفن: ۸۵۵۹۹229
فکس:
molavi
حسین مولوی مدیر آموزش و توسعه سرمایه انسانی
تلفن: ۸۵۵۹۹529
فکس: 85599811