گزارش کنترل های داخلی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

/گزارش کنترل های داخلی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

گزارش کنترل های داخلی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰
نماد: وبانکسرمایه ثبت نشده: ۰
کد طبقه‌بندی صنعت: ۳۹۹۹۰۱سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
گزارش کنترل های داخلیاین گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ می باشد.
مسئولیت هیئت‌مدیره در قبال کنترل‌های داخلیمسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به‌موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به‌موقع تقلب‌ها و سایر تحریفهای بااهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت‌مدیره می‌باشد. همچنین، مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیئت‌مدیره است.
چارچوب کنترل های داخلی
شرکت، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات، ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیتهای ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریفها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارشهای مالی به‌موقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد.
ارزیابی کنترل داخلیهیئت‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکرشده در
فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.
لازم به توضیح است شرکت دارای واحدهای تجاری فرعی و وابسته است که برخی از آنها در بورس اوراق بهادار پذیرفته نشده اند و الزامی از بابت ارائه گزارش کنترل داخلی نداشته اند، ولی با توجه به بررسی های انجام شده کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در شرکت های مورد اشاره، اثربخش بوده است.
‌ارائه توضیحات درخصوص ارزیابی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در شرکت‌های فرعی
اظهارنظر هیات مدیرهعدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی
بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت‌ مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یاد شده، اثربخش بوده است.
شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت‌ مدیره درخصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.
بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت‌ مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت های فرعی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت های فرعی می‌دهد و بر اساس معیارهای یاد شده، اثربخش بوده است.
‌ارائه توضیحات درخصوص اظهار نظر هیئت مدیره نسبت به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در شرکت‌های فرعی
تاریخ صدور گزارش۱۳۹۸/۰۴/۱۰
امضاکنندگان گزارش
علیرضا شریفی ** رئیس هیئت مدیره
سید مهدی سدیدی ** عضو هیئت مدیره
حسین فرزان اصل ** نایب رئیس هیئت مدیره
سعد اله عیسی زاده ** عضو هیئت مدیره
عباس نعیمی ** عضو هیئت مدیره
سید مهدی سدیدی ** مدیرعامل
عباس نعیمی ** رییس کمیته حسابرسی
کوروش امانی ** بالاترین مقام مالی

جهت دریافت فایل گزارش کلیک کنید

مبالغ به میلیون ریال