گزارشات مالی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

/گزارشات مالی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

گزارشات مالی و گزارش توجیهی افزایش سرمایه مجمع منتهی به دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰
نماد: وبانکسرمایه ثبت نشده: ۰
کد طبقه‌بندی صنعت: ۳۹۹۹۰۱سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
شرحدریافت فایل
گزارش فعالیت هیات مدیره سال ۱۳۹۸دانلود
گزارش حسابرس مستقل و قانونی به انضمام صورتهای مالی تلفیقی و شرکتدانلود
گزارش تفسیری سال ۱۳۹۸دانلود
گزارش توجیهی افزایش سرمایهدانلود

مبالغ به میلیون ریال