اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

/اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰
نماد: وبانکسرمایه ثبت نشده: ۰
کد طبقه‌بندی صنعت: ۳۹۹۹۰۱سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دانلود فایل صورت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال است

شرحواقعی دوره منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)درصد تغییرات
دوره منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۹۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص
درآمدهای عملیاتی
درآمد سود سهام۱۱,۷۱۹,۲۰۲۷,۷۰۵,۷۲۲۵۲
درآمد سود تضمین شده۴۱۶,۱۳۲۴۳۰,۰۶۶(۳)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها۶,۰۱۹,۳۷۹۱,۳۳۹,۲۴۵۳۴۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار۰۰--
سایر درآمدهای عملیاتی۲۲۴,۸۱۴۱۸۳,۲۷۱۲۳
جمع درآمدهای عملیاتی۱۸,۳۷۹,۵۲۷۹,۶۵۸,۳۰۴۹۰
هزینه های عملیاتی
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی(۲۲۱,۷۶۶)(۱۸۴,۳۰۴)۲۰
سایر هزینه‌های عملیاتی۰۰--
جمع هزینه های عملیاتی(۲۲۱,۷۶۶)(۱۸۴,۳۰۴)۲۰
سود (زیان) عملیاتی۱۸,۱۵۷,۷۶۱۹,۴۷۴,۰۰۰۹۲
هزینه‌های مالی(۷۳,۷۴۳)(۱۱۲,۲۶۷)(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی۴۷,۲۶۰۴۹,۷۸۶(۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات۱۸,۱۳۱,۲۷۸۹,۴۱۱,۵۱۹۹۳
مالیات بر درآمد(۵۱,۲۲۰)(۱۱,۲۰۱)۳۵۷
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم۱۸,۰۸۰,۰۵۸۹,۴۰۰,۳۱۸۹۲
سود (زیان) عملیات متوقف ‌شده پس از اثر مالیاتی۰۰--
سود (زیان) خالص۱۸,۰۸۰,۰۵۸۹,۴۰۰,۳۱۸۹۲
سود (زیان) پایه هر سهم
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی۱,۱۱۷۵۸۳۹۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی(۵)(۵)۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف ‌شده۰۰--
سود (زیان) پایه هر سهم۱,۱۱۲۵۷۸۹۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی۰۰--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی۰۰--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف‌ شده۰۰--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۰۰--
گردش حساب سود (زیان) انباشته
سود (زیان) خالص۱۸,۰۸۰,۰۵۸۹,۴۰۰,۳۱۸۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره۹,۳۸۷,۶۹۶۸,۱۵۰,۳۹۰۱۵
تعدیلات سنواتی۰۰--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده۹,۳۸۷,۶۹۶۸,۱۵۰,۳۹۰۱۵
سود سهام‌ مصوب(۸,۱۲۵,۰۰۰)(۸,۶۱۲,۵۰۰)(۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته۰۰--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته۱,۲۶۲,۶۹۶(۴۶۲,۱۱۰)--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام۲۶۰,۰۰۰۲,۲۵۸,۷۵۰(۸۸)
سود قابل تخصیص۱۹,۶۰۲,۷۵۴۱۱,۱۹۶,۹۵۸۷۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی‌(۳۱,۶۳۳)(۴۷۰,۰۱۷)(۹۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها(۶,۰۱۹,۳۷۹)(۱,۳۳۹,۲۴۵)۳۴۹
سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره۱۳,۵۵۱,۷۴۲۹,۳۸۷,۶۹۶۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال۱,۱۱۳۵۷۸۹۳
سرمایه۱۶,۲۵۰,۰۰۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال است

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹درصد تغییراتشرحپایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹درصد تغییرات
دارایی‌‌هابدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاریبدهی‌های جاری
موجودی نقد۱۵۸,۷۶۸۱۸۱,۵۱۰(۱۳)پرداختنی‌های تجاری۷۲۳,۷۶۴۴۴۷,۹۱۲۶۲
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه‌مدت۸۸۴,۲۲۸۱,۰۵۶,۱۰۶(۱۶)پرداختنی‌های غیرتجاری۱۰۶,۸۷۰۴۳۵,۵۴۸(۷۵)
دریافتنی‌‌های تجاری۲۰,۲۸۳,۳۰۰۱۳,۶۶۸,۹۱۳۴۸مالیات پرداختنی۳۴,۲۵۴۶,۹۱۰۳۹۶
دریافتنی‌‌های غیرتجاری۱۶۳,۷۰۱۹۱,۶۴۲۷۹سود سهام پرداختنی۱۱,۰۴۲,۹۸۹۱۱,۱۰۶,۴۹۴(۱)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات۲۱,۵۴۰۲۱,۷۴۳(۱)تسهیلات مالی۰۹۳۷,۴۹۸--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش۲,۸۹۲,۳۴۱۴,۰۲۳,۶۸۵(۲۸)ذخایر۱۸,۴۸۶۱۳,۷۸۷۳۴
جمع دارایی‌های جاری۲۴,۴۰۳,۸۷۸۱۹,۰۴۳,۵۹۹۲۸پیش‌دریافت‌های جاری۲,۰۹۸۸,۶۸۴(۷۶)
دارایی‌‌های غیرجاریبدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش۳۲۰,۹۲۴۰--
دریافتنی‌‌های بلندمدت۴,۷۳۹,۲۳۵۴۷,۷۹۷۹,۸۱۵جمع بدهی‌های جاری۱۲,۲۴۹,۳۸۵۱۲,۹۵۶,۸۳۳(۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت۲۸,۶۷۳,۱۶۴۲۷,۶۲۶,۴۲۲۴بدهی‌های غیر جاری
سرمایه‌گذاری در املاک۱,۳۸۷,۷۰۴۳,۲۳۸,۸۳۵(۵۷)پرداختنی‌های بلندمدت۰۰--
دارایی‌های نامشهود۲۳,۰۷۰۲۳,۰۷۲۰پیش‌دریافت‌های غیرجاری۰۰--
دارایی‌های ثابت مشهود۶۴۹,۹۰۶۶۷۸,۱۱۲(۴)تسهیلات مالی بلندمدت۰۰--
سایر دارایی‌ها۱,۶۸۲۷,۱۸۱(۷۷)ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان۳۳,۵۰۵۲۹,۰۸۳۱۵
جمع دارایی‌های غیرجاری۳۵,۴۷۴,۷۶۱۳۱,۶۲۱,۴۱۹۱۲جمع بدهی‌های غیرجاری۳۳,۵۰۵۲۹,۰۸۳۱۵
جمع بدهی‌ها۱۲,۲۸۲,۸۹۰۱۲,۹۸۵,۹۱۶(۵)
حقوق صاحبان سهام
سرمایه۱۶,۲۵۰,۰۰۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان۰۰--
صرف (کسر) سهام۰۰--
سهام خزانه۰۰--
اندوخته قانونی۱,۶۲۵,۰۰۰۱,۵۹۳,۳۶۷۲
سایر اندوخته‌ها۱۶,۱۶۹,۰۰۷۱۰,۴۴۸,۰۳۹۵۵
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش۰۰--
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها۰۰--
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری۰۰--
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی۰۰--
سود (زیان) انباشته۱۳,۵۵۱,۷۴۲۹,۳۸۷,۶۹۶۴۴
جمع حقوق صاحبان سهام۴۷,۵۹۵,۷۴۹۳۷,۶۷۹,۱۰۲۲۶
جمع دارایی‌ها۵۹,۸۷۸,۶۳۹۵۰,۶۶۵,۰۱۸۱۸جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام۵۹,۸۷۸,۶۳۹۵۰,۶۶۵,۰۱۸۱۸
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی صاحبان سهامسرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
بند مقدمه ۱. گزارش نسبت به صورتهای مالی۱ -صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۴۲ توسط این سازمان، حسابرسی شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای ۲. مسئولیت هیئت ‌مدیره در قبال صورتهای مالیمالی۲ -مسئولیت تهیه صورتهـای مالی یاد شده طبق استانداردهـای حسابداری با هیئت ‌مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به ‌گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.
ببند مسئولیت حسابرس۳. مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی۳ -مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.همچنین این سازمان مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی ، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع‌عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند .
مبانی اظهار نظر مشروط۴. مبانی اظهارنظر مشروط۴ -برخلاف استانداردهای حسابداری خالص داراییها و بدهی‌های قابل تشخیص شرکت‌های فرعی و وابسته در زمان تحصیل به ارزش منصفانه تعیین نگردیده، لذا عمده مبالغ مربوط به شرکت‌های فرعی و وابسته مندرج در صورتهای مالی تلفیقی گروه از جمله سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته، محاسبات مربوط‏به سرقفلی، ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود و سهم اقلیت (یادداشتهای توضیحی ۹، ۱۲، ۱۳ و ۲۷) از صحت لازم برخوردار نمی‌باشند. همچنین سرمایه‎گذاری در سهام شرکت‎های وابسته گروه شامل صنعتی آذرخاک و یونیک متال تکنولوژی، در صورتهای مالی تلفیقی گروه به روش ارزش ویژه انعکاس نیافته است. مضافا محاسبه ارزش ویژه سرمایه‎گذاری شرکت‎های وابسته توسعه صنایع بهشهر جمعا به مبلغ ۷۵۸ر۶ میلیارد‏ریال، شناسایی سهم از زیان بانک اقتصاد نوین به مبلغ ۴۴۳ میلیارد ریال، سهم گروه از تفاوت تسعیر عملیات خارجی بانک مزبور به مبلغ ۱۸۴ر۱ میلیارد ریال و سهم گروه از سود شرکت وابسته صنایع شیر ایران به مبلغ ۶۱۰ میلیارد‏ریال براساس صورتهای مالی حسابرسی شده آنها صورت نپذیرفته است. علاوه بر آن ۳ شرکت از شرکتهای وابسته فاقد گزارش حسابرس مستقل می‎باشند. افزون بر آن طبقه‎بندی تعدادی از شرکت‎های نگهداری شده برای فروش به نحو مناسبی صورت نگرفته است. بعلاوه اینکه مبلغ ۴۲۴ر۱ میلیارد ریال درآمد حاصل از سود سهام در شرکت فرعی توسعه صنایع بهشهر و شرکتهای وابسته شفا دارو و ایران ترانسفو، قبل از برگزاری مجامع عمومی سالانه آنها و بصورت برآوردی محاسبه و در صورتهای مالی شرکت اصلی منعکس گردیده است. هر چند تعدیل صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی از بابت موارد فوق ضروری است، لیکن تعیین میزان آن در شرایط حاضر برای این سازمان امکانپذیر نمی‎باشد.۵. ۵ -درخصوص سرفصل‏ دریافتنی‏های‏ تجاری و غیر‏تجاری و پیش‏پرداخت‏ها موارد ذیل قابل ذکر است:۱-۵-سرفصل دریافتنی‏های تجاری و غیر‏تجاری شرکت اصلی شامل مبلغ ۴۸۳ر۱ میلیارد‏ریال (پس از کسر ذخیره مطالبات مشکوک‏الوصل به‏مبلغ ۱۰۷ر۱ میلیارد‏‏ریال) مطالبات از شرکت فرعی بازرگانی بین‏المللی سرمایه‏‏گذاری بانک ملی BMIIC و شرکت وابسته گروه، یونیک متال تکنولوژی (UMT) می‏باشد که باتوجه‏‏به توقف عملیات و فقدان درآمد‏های عملیاتی آنها طی سنوات اخیر، قادر به بازپرداخت بدهی‏های خود نمی‏باشند. در همین رابطه بدهی شرکت UMT و نیز توسط شرکت مورد گزارش تضمین، شناسایی و در حسابها ثبت شده است (یادداشت توضیحی ۳-۱-۱۵). باتوجه‏به مراتب فوق، هرچند تعدیل صورتهای مالی از این بابت ضروری است، لیکن تعیین میزان آن در شرایط حاضر برای این سازمان امکان‏پذیر نمی‏باشد.۵. ۲-۵-به‏شرح یادداشت‏های توضیحی ۵ و ۷، سرفصل‏های دریافتنی تجاری و غیرتجاری و پیش‌پرداختهای گروه و شرکت اصلی، به‏ترتیب شامل مبالغ ۹۷۵ر۳ و ۳۷۲ر۲ میلیارد‏ریال اقلام راکد و سنواتی می‌باشد که از این بابت به ترتیب مبالغ ۳۱۵ و ۲۸۳ میلیارد‏ریال ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در حسابها منظور شده است. شایان ذکر است مبلغ ۵۲۷ میلیارد‏ریال از مطالبات شرکت اصلی مربوط‏به شرکت‏های چینی‏مقصود (شرکت ورشکسته) و نساجی مازندران (شرکت فروخته شده در سنوات قبل) از بابت بدهی مالیاتی می‏باشد که از حسابهای شرکت اصلی برداشت شده و پیگیری‏های حقوقی انجام شده تاکنون منجر‏به نتیجه نگردیده است. باتوجه‏به موارد مطروحه، هرچند ایجاد ذخیره از بابت موارد فوق ضروری است، لیکن تعیین میزان آن در شرایط حاضر برای این سازمان امکان‏پذیر نمی‏باشد.۶. ۶ -به شرح یادداشت توضیحی ۱۶، براساس برگ‏های قطعی و تشخیصی صادره بابت مالیات بردرآمد عملکرد سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۵ گروه به‏مبلغ ۷/۷۸۷ میلیارد‏ریال کسر ذخیره مالیاتی وجود دارد. همچنین بابت مالیات حقوق، مالیات تکلیفی، مالیات ارزش افزوده و بیمه سنوات قبل، جمعا مبلغ ۴۶۰ میلیارد ریال از شرکت‏های گروه مطالبه گردیده، که بدلیل اعتراض شرکتهای مزبور، ذخیره‏ای در حسابها منظور نشده است. هرچند تعدیل حسابها از بابت موارد فوق ضروری است، لیکن تعیین میزان قطعی آن مستلزم اظهارنظر اداره مالیاتی می‏باشد.
اظهار نظر مشروط۷ -به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۴ الی ۶ صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایه‎گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ و عملکرد مالی و جریان‎های نقدی گروه و شرکت اصلی را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‎های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‎دهد.
تاکید بر مطالب خاص۸ -نظر مجمع عمومی صاحبان سهام را به موارد مندرج در یادداشت‏های توضیحی ۴-۱-۵، ۱-۲-۹ و ۱-۱-۱۰ صورتهای مالی، به‏ترتیب درخصوص مطالبات شرکت‏های فرعی سرمایه‏گذاری توسعه ملی و بین‏الملل ساختمان و صنعت ملی از شرکت‏ سهامی بیمه ایران مربوط‏به پروژه‏ برج برزیل و همچنین زیان انباشته شرکت ایران پوپلین (از شرکت‏های فرعی گروه) و نیز سرمایه‏گذاری شرکت بین‏الملل ساختمان و صنعت ملی در املاک مربوط‏به ساخت پروژه بازار قطعات خودرو ایران که توسط دادگاه موات اعلام شده، جلب می‏نماید. اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.
گزارش در مورد سایر اطلاعات۹ -مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این سازمان نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتی که این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند.همانطور که در بخش "مبانی اظهارنظر مشروط" در بالا توضیح داده شده است، در تاریخ ترازنامه، این سازمان به این نتیجه رسیده است که "سایر اطلاعات" حاوی تحریف‏های بااهمیت به‏شرح بندهای ۴ الی ۶ این گزارش می‏باشد.
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی۱۰. گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی ۱۰-نظر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را هنگام تصمیم‎گیری نسبت به تقسیم سود سهام، به آثار مالی موارد مندرج در بندهای ۴ الی ۶ این گزارش جلب می‎نماید. ۱۱. ۱۱-موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به‌شرح زیر است: ۱-۱۱-مفاد ماده۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت و تبصره ماده ۴۶ اساسنامه درخصوص ثبت مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل در اداره ثبت شرکت‎ها. ۱۱. ۲-۱۱-مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام ظرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی به سهامدار اصلی. ۱۱. ۳-۱۱-مفاد ماده ۴۹ اساسنامه درخصوص ثبت اسامی و حدود اختیارات صاحبان امضاهای مجاز در اداره ثبت شرکت‎ها. ۱۱. ۴-۱۱-پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع‌عمومی عادی سالانه مورخ ۲۴ تیر ۱۳۹۷ صاحبان سهام، در رابطه با موارد مندرج در بندهای ۴ ، ۲-۵، ۶، ۲-۱۱ و ۱-۱۴ این گزارش و آزادسازی وثایق شرکت جهت تسهیلات دریافتی شرکت صدرا، به نتیجه نهایی نرسیده است. ۱۲. ۱۲-معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۳-۴۰، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی‏بر کسب مجوز از هیئت‌مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در ر‌أی‌گیری رعایت شده است. مضافا نظر این سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. ۱۳. ۱۳-گزارش هیئت‌مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع‌عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی‌های انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای این گزارش نظر این سازمان به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت‌مدیره باشد، جلب نشده است. ۱۴. ۱۴-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به‏شرح زیر رعایت نشده است: ۱-۱۴-درخصوص مفاد بندهای ۱، ۲، ۴ و ۱۰ ماده ۷، تبصره ماده ۹، ماده ۱۰ دستورالعمل‌ اجرایی افشای اطلاعات، ماده ۶ دستورالعمل‌ پذیرش اوراق بهادار، ماده ۵ دستورالعمل‌ انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس و همچنین ابلاغیه شماره ۰۱۸/۴۴۰/ب/۹۶ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۶ درخصوص ارسال لوح فشرده تصویربرداری از جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز بعد از تاریخ مجمع. ۲-۱۴-دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (ابلاغی مورخ ۱۲ آبان ۱۳۹۷) در ارتباط با مفاد مواد ۳، ۱۶، ۲۲، ۲۳، ۳۱ و ۴۲ به‏ترتیب درخصوص ایجاد و تقویت ساز و کارهای اثربخش و مستندسازی آن به‏منظور کسب اطمینان معقول از تحقق اصول حاکمیت شرکتی در شرکت مورد گزارش و شرکت‏های فرعی، استقرار فرآیند ارزیابی اثربخش هیئت‏مدیره و مدیر‏عامل و کمیته‏های تخصصی زیر نظر آنها، تشکیل دبیرخانه مستقل هیئت‏مدیره و تدوین و تصویب منشور دبیرخانه مزبور، افشای رویه‏های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و حقوق و مزایای مدیران اصلی شرکت در پایگاه اینترنتی و گزارش تفسیری مدیران. ۱۵. ۱۵-در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این‌خصوص، این سازمان به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.
سازمان حسابرسی
سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان
مدیرگروه سازمان حسابرسیAmir Reza Rahbari Moghadam [Sign]۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۷:۰۴:۳۶
مدیرارشد سازمان حسابرسیMasumeh Kousha [Sign]۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۷:۱۰:۵۰
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسیNorouz Dadashzadeh [Sign]۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۷:۱۶:۱۲

مبالغ به میلیون ریال