صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

/صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰
نماد: وبانکسرمایه ثبت نشده: ۰
کد طبقه‌بندی صنعت: ۳۹۹۹۰۱سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
شرحواقعی دوره منتهی به
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
واقعی دوره منتهی به
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
درصد تغییراتواقعی سال مالی منتهی به
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به۱۳۹۶/۰۳/۳۱۱۳۹۵/۰۳/۳۱۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سود (زیان) خالص
درآمدهای عملیاتی
درآمد سود سهام۹۸,۱۹۳۲۳,۹۰۹۳۱۱۶,۳۴۶,۶۴۰
درآمد سود تضمین شده۸۷,۴۷۹۹۳,۷۱۶(۷)۶۰۷,۷۷۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها۷۸۹,۵۸۲۷۰,۹۱۴۱,۰۱۳۲,۶۸۵,۳۵۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار---
سایر درآمدهای عملیاتی۴,۰۷۳۴,۷۳۴(۱۴)۸۵,۸۶۳
جمع درآمدهای عملیاتی۹۷۹,۳۲۷۱۹۳,۲۷۳۴۰۷۹,۷۲۵,۶۳۹
هزینه های عملیاتی
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی(۳۸,۳۵۳)(۲۵,۲۰۳)۵۲(۱۴۰,۸۳۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی---
جمع هزینه های عملیاتی(۳۸,۳۵۳)(۲۵,۲۰۳)۵۲(۱۴۰,۸۳۱)
سود (زیان) عملیاتی۹۴۰,۹۷۴۱۶۸,۰۷۰۴۶۰۹,۵۸۴,۸۰۸
هزینه‌های مالی(۲۹,۶۵۴)(۴۰,۴۲۳)(۲۷)(۱۵۵,۰۲۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی۵,۴۹۹۱,۱۵۰۳۷۸۴۸,۰۶۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات۹۱۶,۸۱۹۱۲۸,۷۹۷۶۱۲۹,۴۷۷,۸۴۴
مالیات بر درآمد--(۱۰,۸۱۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم۹۱۶,۸۱۹۱۲۸,۷۹۷۶۱۲۹,۴۶۷,۰۳۱
سود (زیان) عملیات متوقف ‌شده پس از اثر مالیاتی---
سود (زیان) خالص۹۱۶,۸۱۹۱۲۸,۷۹۷۶۱۲۹,۴۶۷,۰۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی۵۸۱۰۴۸۰۵۹۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی(۲)(۲)-(۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف ‌شده---
سود (زیان) پایه هر سهم۵۶۸۶۰۰۵۸۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی---
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی---
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف‌ شده---
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم---
گردش حساب سود (زیان) انباشته
سود (زیان) خالص۹۱۶,۸۱۹۱۲۸,۷۹۷۶۱۲۹,۴۶۷,۰۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره۸,۱۵۰,۳۹۰۱۰,۷۷۹,۵۶۸(۲۴)۱۰,۷۷۹,۵۶۸
تعدیلات سنواتی---
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده۸,۱۵۰,۳۹۰۱۰,۷۷۹,۵۶۸(۲۴)۱۰,۷۷۹,۵۶۸
سود سهام‌ مصوب--(۸,۹۳۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته---
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته۸,۱۵۰,۳۹۰۱۰,۷۷۹,۵۶۸(۲۴)۱,۸۴۲,۰۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام---
سود قابل تخصیص۹,۰۶۷,۲۰۹۱۰,۹۰۸,۳۶۵(۱۷)۱۱,۳۰۹,۰۹۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی‌-(۶,۴۴۰)(۴۷۳,۳۵۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها(۷۸۹,۵۸۲)(۷۰,۹۱۴)۱,۰۱۳(۲,۶۸۵,۳۵۷)
سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره۸,۲۷۷,۶۲۷۱۰,۸۳۱,۰۱۱(۲۴)۸,۱۵۰,۳۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال۵۶۸۶۰۰۵۸۳
سرمایه۱۶,۲۵۰,۰۰۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰-۱۶,۲۵۰,۰۰۰
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درصد تغییراتشرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درصد تغییرات
دارایی‌‌هابدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاریبدهی‌های جاری
موجودی نقد۱۲۹,۵۵۲۵۴۰,۹۰۷(۷۶)پرداختنی‌های تجاری۹۹۵,۵۸۶۹۹۲,۹۵۵-
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه‌مدت۳,۸۵۴,۱۷۰۳,۹۳۴,۳۸۳(۲)پرداختنی‌های غیرتجاری۱۱۹,۶۶۸۱۲۰,۴۸۴(۱)
دریافتنی‌‌های تجاری۱۱,۶۳۶,۸۷۵۱۲,۴۹۸,۰۹۳(۷)مالیات پرداختنی۵,۱۷۱۵,۱۷۱-
دریافتنی‌‌های غیرتجاری۱۲۹,۹۶۵۱۲۹,۷۹۲-سود سهام پرداختنی۵,۷۲۶,۲۲۹۶,۸۵۰,۶۳۳(۱۶)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات۱۱,۰۳۳۸,۵۳۳۲۹تسهیلات مالی۱,۸۸۳,۸۶۰۱,۸۹۳,۷۴۴(۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش۲۸,۶۹۴۲۸,۶۹۴-ذخایر۷,۳۷۹۱۰,۱۹۳(۲۸)
جمع دارایی‌های جاری۱۵,۷۹۰,۲۸۹۱۷,۱۴۰,۴۰۲(۸)پیش‌دریافت‌های جاری۸۷,۰۷۱۸۷,۰۷۳-
دارایی‌‌های غیرجاریبدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش۰۰
دریافتنی‌‌های بلندمدت۶۴,۱۱۸۶۴,۱۱۸-جمع بدهی‌های جاری۸,۸۲۴,۹۶۴۹,۹۶۰,۲۵۳(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت۲۷,۸۰۶,۸۶۷۲۶,۵۸۵,۰۸۰۵بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری در املاک۳,۴۷۲,۰۳۱۳,۴۷۲,۰۳۱-پرداختنی‌های بلندمدت۰۰
دارایی‌های نامشهود۱۷,۸۳۰۱۷,۱۲۹۴پیش‌دریافت‌های غیرجاری۰۰
دارایی‌های ثابت مشهود۴۷۸,۹۳۵۴۸۵,۸۱۱(۱)تسهیلات مالی بلندمدت۹۷۷,۰۳۵۹۳۷,۴۹۸۴
سایر دارایی‌ها۵,۸۸۳۴۸,۲۲۵(۸۸)ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان۲۵,۸۴۸۲۳,۷۵۹۹
جمع دارایی‌های غیرجاری۳۱,۸۴۵,۶۶۴۳۰,۶۷۲,۳۹۴۴جمع بدهی‌های غیرجاری۱,۰۰۲,۸۸۳۹۶۱,۲۵۷۴
جمع بدهی‌ها۹,۸۲۷,۸۴۷۱۰,۹۲۱,۵۱۰(۱۰)
حقوق صاحبان سهام
سرمایه۱۶,۲۵۰,۰۰۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰-
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان۰۰
صرف (کسر) سهام۰۰
سهام خزانه۰۰
اندوخته قانونی۱,۱۲۳,۳۵۲۱,۱۲۳,۳۵۲-
سایر اندوخته‌ها۱۲,۱۵۷,۱۲۷۱۱,۳۶۷,۵۴۴۷
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش۰۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها۰۰
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری۰۰
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی۰۰
سود (زیان) انباشته۸,۲۷۷,۶۲۷۸,۱۵۰,۳۹۰۲
جمع حقوق صاحبان سهام۳۷,۸۰۸,۱۰۶۳۶,۸۹۱,۲۸۶۲
جمع دارایی‌ها۴۷,۶۳۵,۹۵۳۴۷,۸۱۲,۷۹۶-جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام۴۷,۶۳۵,۹۵۳۴۷,۸۱۲,۷۹۶-

مبالغ به میلیون ریال