صورت‌های مالی سال مالی منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

/صورت‌های مالی سال مالی منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰
نماد: وبانکسرمایه ثبت نشده: ۰
کد طبقه‌بندی صنعت: ۳۹۹۹۰۱سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال است

شرحواقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)درصد تغییرات
دوره منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۹۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص
درآمدهای عملیاتی
درآمد سود سهام۱۱,۵۰۹,۸۴۲۷,۷۰۵,۷۲۲۴۹
درآمد سود تضمین شده۴۱۶,۱۳۳۴۳۰,۰۶۶(۳)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها۶,۰۱۹,۳۷۹۱,۳۳۹,۲۴۵۳۴۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار۰۰--
سایر درآمدهای عملیاتی۲۲۴,۸۱۴۱۸۳,۲۷۱۲۳
جمع درآمدهای عملیاتی۱۸,۱۷۰,۱۶۸۹,۶۵۸,۳۰۴۸۸
هزینه های عملیاتی
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی(۲۲۱,۷۶۹)(۱۸۴,۳۰۴)۲۰
سایر هزینه‌های عملیاتی۰۰--
جمع هزینه های عملیاتی(۲۲۱,۷۶۹)(۱۸۴,۳۰۴)۲۰
سود (زیان) عملیاتی۱۷,۹۴۸,۳۹۹۹,۴۷۴,۰۰۰۸۹
هزینه‌های مالی(۷۳,۷۴۳)(۱۱۲,۲۶۷)(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی۴۷,۲۶۰۴۹,۷۸۶(۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات۱۷,۹۲۱,۹۱۶۹,۴۱۱,۵۱۹۹۰
مالیات بر درآمد(۵۱,۲۲۰)(۱۱,۲۰۱)۳۵۷
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم۱۷,۸۷۰,۶۹۶۹,۴۰۰,۳۱۸۹۰
سود (زیان) عملیات متوقف ‌شده پس از اثر مالیاتی۰۰--
سود (زیان) خالص۱۷,۸۷۰,۶۹۶۹,۴۰۰,۳۱۸۹۰
سود (زیان) پایه هر سهم
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی۱,۱۰۵۵۸۳۹۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی(۵)(۵)۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف ‌شده۰۰--
سود (زیان) پایه هر سهم۱,۱۰۰۵۷۸۹۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی۰۰--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی۰۰--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف‌ شده۰۰--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۰۰--
گردش حساب سود (زیان) انباشته
سود (زیان) خالص۱۷,۸۷۰,۶۹۶۹,۴۰۰,۳۱۸۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره۹,۳۸۷,۶۹۷۸,۱۵۰,۳۹۰۱۵
تعدیلات سنواتی۰۰--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده۹,۳۸۷,۶۹۷۸,۱۵۰,۳۹۰۱۵
سود سهام‌ مصوب(۸,۱۲۵,۰۰۰)(۸,۶۱۲,۵۰۰)(۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته۰۰--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته۱,۲۶۲,۶۹۷(۴۶۲,۱۱۰)--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام۲۶۰,۰۰۰۲,۲۵۸,۷۵۰(۸۸)
سود قابل تخصیص۱۹,۳۹۳,۳۹۳۱۱,۱۹۶,۹۵۸۷۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی‌(۳۱,۶۳۴)(۴۷۰,۰۱۶)(۹۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها(۶,۰۱۹,۳۷۹)(۱,۳۳۹,۲۴۵)۳۴۹
سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره۱۳,۳۴۲,۳۸۰۹,۳۸۷,۶۹۷۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال۱,۱۰۰۵۷۸۹۰
سرمایه۱۶,۲۵۰,۰۰۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال است

شرح
پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹درصد تغییراتشرحپایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹درصد تغییرات
دارایی‌‌هابدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاریبدهی‌های جاری
موجودی نقد۱۵۸,۷۶۸۱۸۱,۵۱۰(۱۳)پرداختنی‌های تجاری۴۶۴,۳۴۵۴۴۷,۹۱۱۴
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه‌مدت۸۸۴,۲۲۸۱,۰۵۶,۱۰۶(۱۶)پرداختنی‌های غیرتجاری۱۰۶,۸۶۸۴۳۵,۵۴۹(۷۵)
دریافتنی‌‌های تجاری۲۰,۰۷۳,۹۴۱۱۳,۶۶۸,۹۱۳۴۷مالیات پرداختنی۳۴,۲۵۴۶,۹۱۰۳۹۶
دریافتنی‌‌های غیرتجاری۱۶۳,۷۰۰۹۱,۶۴۲۷۹سود سهام پرداختنی۱۱,۰۴۲,۹۸۹۱۱,۱۰۶,۴۹۴(۱)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات۲۱,۵۳۹۲۱,۷۴۳(۱)تسهیلات مالی۰۹۳۷,۴۹۸-
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش۰۴,۰۲۳,۶۸۴--ذخایر۱۸,۴۸۶۱۳,۷۸۷(۷۶)
جمع دارایی‌های جاری۲۱,۳۰۲,۱۷۶۱۹,۰۴۳,۵۹۸۱۲پیش‌دریافت‌های جاری۲,۰۹۹۸,۶۸۳ (۷۶)
دارایی‌‌های غیرجاریبدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش۰۰--
دریافتنی‌‌های بلندمدت۴,۱۵۸,۸۹۲۴۷,۷۹۷۸,۶۰۱جمع بدهی‌های جاری۱۱,۶۶۹,۰۴۱۱۲,۹۵۶,۸۳۲(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت۲۸,۶۷۳,۱۶۴۲۷,۶۲۶,۴۲۲۴بدهی‌های غیر جاری
سرمایه‌گذاری در املاک۴,۲۸۰,۰۴۷۳,۲۳۸,۸۳۵۳۲پرداختنی‌های بلندمدت۰۰--
دارایی‌های نامشهود۲۳,۰۷۰۲۳,۰۷۲۰پیش‌دریافت‌های غیرجاری۰۰--
دارایی‌های ثابت مشهود۶۴۹,۹۰۴۶۷۸,۱۱۲(۴)تسهیلات مالی بلندمدت۰۰--
سایر دارایی‌ها۱,۶۸۱۷,۱۸۱(۷۷)ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان۳۳,۵۰۶۲۹,۰۸۲۱۵
جمع دارایی‌های غیرجاری۳۷,۷۸۶,۷۵۸۳۱,۶۲۱,۴۱۹۱۹جمع بدهی‌های غیرجاری۳۳,۵۰۶۲۹,۰۸۲۱۵
جمع بدهی‌ها۱۱,۷۰۲,۵۴۷۱۲,۹۸۵,۹۱۴(۱۰)
حقوق صاحبان سهام
سرمایه۱۶,۲۵۰,۰۰۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان۰۰--
صرف (کسر) سهام۰۰--
سهام خزانه۰۰--
اندوخته قانونی۱,۶۲۵,۰۰۰۱,۵۹۳,۳۶۷۲
سایر اندوخته‌ها۱۶,۱۶۹,۰۰۷۱۰,۴۴۸,۰۳۹۵۵
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش۰۰--
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها۰۰--
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری۰۰--
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی۰۰--
سود (زیان) انباشته۱۳,۳۴۲,۳۸۰۹,۳۸۷,۶۹۷۴۲
جمع حقوق صاحبان سهام۴۷,۳۸۶,۳۸۷۳۷,۶۷۹,۱۰۳۲۶
جمع دارایی‌ها۵۹,۰۸۸,۹۳۴۵۰,۶۶۵,۰۱۷۱۷جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام۵۹,۰۸۸,۹۳۴۵۰,۶۶۵,۰۱۷۱۷

مبالغ به میلیون ریال