صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

/صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰
نماد: وبانکسرمایه ثبت نشده: ۰
کد طبقه‌بندی صنعت: ۳۹۹۹۰۱سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
شرحواقعی دوره منتهی به
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
واقعی
دوره منتهی به
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
(حسابرسی شده)
درصد تغییراتواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
(حسابرسی شده)
دوره منتهی به۱۳۹۷/۰۶/۳۱۱۳۹۶/۰۶/۳۱۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص
درآمدهای عملیاتی
درآمد سود سهام۶۴۴,۱۰۷۹۲۵,۲۱۸(۳۰)۷,۷۰۵,۷۲۲
درآمد سود تضمین شده۱۹۷,۵۱۲۳۴۳,۳۲۵(۴۲)۴۳۰,۰۶۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها۵,۲۴۷,۲۹۸۱,۰۷۱,۸۶۵۳۹۰۱,۳۳۹,۲۴۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار---
سایر درآمدهای عملیاتی۱۷۱,۹۹۰۸,۲۵۶۱,۹۸۳۱۸۳,۲۷۱
جمع درآمدهای عملیاتی۶,۲۶۰,۹۰۷۲,۳۴۸,۶۶۴۱۶۷۹,۶۵۸,۳۰۴
هزینه های عملیاتی
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی(۹۹,۸۲۲)(۸۷,۵۰۷)۱۴(۱۸۴,۳۰۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی-----
جمع هزینه های عملیاتی(۹۹,۸۲۲)(۸۷,۵۰۷)۱۴(۱۸۴,۳۰۴)
سود (زیان) عملیاتی۶,۱۶۱,۰۸۵۲,۲۶۱,۱۵۷۱۷۲۹,۴۷۴,۰۰۰
هزینه‌های مالی(۳۶,۸۱۱)(۵۹,۳۰۵)(۳۸)(۱۱۲,۲۶۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی۳۲,۶۱۷۱۶,۸۴۵۹۴۴۹,۷۸۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات۶,۱۵۶,۸۹۱۲,۲۱۸,۶۹۷۱۷۸۹,۴۱۱,۵۱۹
مالیات بر درآمد(۴۰,۵۸۶)-(۱۱,۲۰۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم۶,۱۱۶,۳۰۵۲,۲۱۸,۶۹۷۱۷۶۹,۴۰۰,۳۱۸
سود (زیان) عملیات متوقف ‌شده پس از اثر مالیاتی---
سود (زیان) خالص۶,۱۱۶,۳۰۵۲,۲۱۸,۶۹۷۱۷۶۹,۴۰۰,۳۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی۳۷۹۱۳۹۱۷۳۵۸۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی(۳)(۳)-(۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف ‌شده---
سود (زیان) پایه هر سهم۳۷۶۱۳۶۱۷۶۵۷۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی---
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی---
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف‌ شده---
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم---
گردش حساب سود (زیان) انباشته
سود (زیان) خالص۶,۱۱۶,۳۰۵۲,۲۱۸,۶۹۷۱۷۶۹,۴۰۰,۳۱۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره۹,۳۸۷,۶۹۷۸,۱۵۰,۳۹۰۱۵۸,۱۵۰,۳۹۰
تعدیلات سنواتی---
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده۹,۳۸۷,۶۹۷۸,۱۵۰,۳۹۰۱۵۸,۱۵۰,۳۹۰
سود سهام‌ مصوب(۸,۱۲۵,۰۰۰)(۸,۶۱۲,۵۰۰)(۶)(۸,۶۱۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته---
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته۱,۲۶۲,۶۹۷(۴۶۲,۱۱۰)(۴۶۲,۱۱۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام۲۶۰,۰۰۰۲,۲۵۸,۷۵۰(۸۸)۲,۲۵۸,۷۵۰
سود قابل تخصیص۷,۶۳۹,۰۰۲۴,۰۱۵,۳۳۷۹۰۱۱,۱۹۶,۹۵۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی‌-۰(۴۷۰,۰۱۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها(۵,۲۴۷,۲۹۸)(۱,۰۷۱,۸۶۶)۳۹۰(۱,۳۳۹,۲۴۵)
سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره۲,۳۹۱,۷۰۴۲,۹۴۳,۴۷۱(۱۹)۹,۳۸۷,۶۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال۳۷۶۱۶,۲۵۰,۰۰۰۱۷۴۵۷۸
سرمایه۱۶,۲۵۰,۰۰۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰-۱۶,۲۵۰,۰۰۰
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درصد تغییراتشرح پایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درصد تغییرات
دارایی‌‌هابدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاریبدهی‌های جاری
موجودی نقد۶۱,۶۰۴۱۸۱,۵۱۰(۶۶)پرداختنی‌های تجاری۴۹۰,۶۹۵۴۴۷,۹۱۲۱۰
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه‌مدت۲,۲۳۲,۸۳۱۱,۰۵۶,۱۰۶۱۱۱پرداختنی‌های غیرتجاری۸۲,۴۲۹۴۳۵,۵۴۸(۸۱)
دریافتنی‌‌های تجاری۱۴,۴۹۸,۵۱۸۱۳,۶۶۸,۹۱۳۶مالیات پرداختنی۴۰,۵۸۷۶,۹۱۰۴۸۷
دریافتنی‌‌های غیرتجاری۶۸,۳۹۲۹۱,۶۴۲(۲۵)سود سهام پرداختنی۱۵,۷۲۱,۷۲۹۱۱,۱۰۶,۴۹۴۴۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات۲۷,۳۲۳۲۱,۷۴۳۲۶تسهیلات مالی۹۷۴,۳۰۹۹۳۷,۴۹۸۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش۳,۲۳۰۴,۰۲۳,۶۸۴(۱۰۰)ذخایر۱۲,۲۶۱۱۳,۷۸۷(۱۱)
جمع دارایی‌های جاری۱۶,۸۹۱,۸۹۸۱۹,۰۴۳,۵۹۸(۱۱)پیش‌دریافت‌های جاری۸,۸۶۲۸,۶۸۳۲
دارایی‌‌های غیرجاریبدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش۰۰
دریافتنی‌‌های بلندمدت۵,۰۴۱,۵۵۶۴۷,۷۹۷۱۰,۴۴۸جمع بدهی‌های جاری۱۷,۳۳۰,۸۷۲۱۲,۹۵۶,۸۳۲۳۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت۲۷,۷۸۶,۵۸۷۲۷,۶۲۶,۴۲۲۱بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری در املاک۲,۵۸۱,۲۰۱۳,۲۳۸,۸۳۵(۲۰)پرداختنی‌های بلندمدت۰۰
دارایی‌های نامشهود۲۳,۰۷۱۲۳,۰۷۲۰پیش‌دریافت‌های غیرجاری۰۰
دارایی‌های ثابت مشهود۶۶۳,۰۵۷۶۷۸,۱۱۲(۲)تسهیلات مالی بلندمدت۰۰-
سایر دارایی‌ها۷,۱۸۱۷,۱۸۱۰ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان۳۱,۶۸۲۲۹,۰۸۲۹
جمع دارایی‌های غیرجاری۳۶,۱۰۲,۶۵۳۳۱,۶۲۱,۴۱۹۱۴جمع بدهی‌های غیرجاری۳۱,۶۸۲۲۹,۰۸۲۹
جمع بدهی‌ها۱۷,۳۶۲,۵۵۴۱۲,۹۸۵,۹۱۴۳۴
حقوق صاحبان سهام
سرمایه۱۶,۲۵۰,۰۰۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰-
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان۰۰
صرف (کسر) سهام۰۰
سهام خزانه۰۰
اندوخته قانونی۱,۵۹۳,۳۶۷۱,۵۹۳,۳۶۷-
سایر اندوخته‌ها۱۵,۳۹۶,۹۲۶۱۰,۴۴۸,۰۳۹۴۷
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش۰۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها۰۰
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری۰۰
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی۰۰
سود (زیان) انباشته۲,۳۹۱,۷۰۴۹,۳۸۷,۶۹۷(۷۵)
جمع حقوق صاحبان سهام۳۵,۶۳۱,۹۹۷۳۷,۶۷۹,۱۰۳(۵)
جمع دارایی‌ها۵۲,۹۹۴,۵۵۱۵۰,۶۶۵,۰۱۷-جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام۵۲,۹۹۴,۵۵۱۵۰,۶۶۵,۰۱۷۵
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی صاحبان سهامسرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
بند مقدمه۱ -ترازنامه‎‌های تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام ) در تاریـخ ۳۱ شهریور ‌مـاه ۱۳۹۷ وصورتهـای سود و زیان و جریان وجـوه نقد تلفیقی گروه و شرکت اصلی وهمچنین صورت سود و زیان جامع گروه برای دوره میانی شش ماهه منتهی بـه تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۴۱ پیوست ، مورد بررسی اجمالی ایـن سازمان قرارگرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای بـا هیئت ‌مدیره شرکت است . مسئولیت این سازمان ، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است .
بند دامنه بررسی اجمالی۲ -بررسی اجمالی ایـن سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است . بررسی اجمالی اطلاعـات مالی میان دوره‌ای ، شامل پرس ‌و ‌جو ، عمدتا از مسئولین امور مالی وحسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است . دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه ، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا درحسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه می‌شود واز این ‎‌رو ، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند .
مبانی نتیجه گیری مشروط۳ -برخلاف استاندارد های حسابداری خالص دارایی ها و بدهی های قابل تشخیص شرکتهای فرعی و وابسته درزمان تحصیل، در صورتهای مالی تلفیقی گروه بـه ارزش منصفانه تعیین نگردیده، لذا عمده مبالغ مربوط به شرکتهای فرعی و وابسته مندرج درصورتهای مالی تلفیقی گروه از جمله سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته ، سرقفلی ، ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهـود و سهم اقلیت (یادداشتهای توضیحی ۹، ۱۲،۱۳و۲۷) از صحت لازم برخوردار نمی‌باشند . همچنین صورتهای مالی ۴شرکت از شرکتهای فرعی گروه توسعه صنایع بهشهر و شرکت UMT (متعلق به شرکت فرعی BMIIC) مشمول تلفیق قرار نگرفته است . مضافأ محاسبه ارزش ویژه سرمایه‌گذاری شرکت فرعی توسعه صنایع بهشهر، در شرکتهای وابسته جمعأ به مبلغ ۹۴۵ر۶ میلیارد ریال سهم گروه از خالص کل دارایی ها ، مبلغ ۸۱۹ میلیارد ریال سهم گروه از زیان شرکتهای مزبور (عمدتأ مربوط به زیان بانک اقتصاد نوین) ، مبلغ ۷۷۲ میلیارد ریال سهم گروه از تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی بانک اقتصاد نوین براساس صورتهای مالی حسابرسی شده آنها صورت نپذیرفته است . علاوه برموارد فوق شرکتهای قند نیشابور وشکرشاهرود (ازشرکتهای فرعی گروه توسعه صنایع بهشهر) و شرکت فرعیBMIIC و۱۰شرکت ازشرکتهای وابسته گروه فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده میباشند . هرچند تعدیل صورتهای مالی تلفیقی گروه ضرورت دارد ، لیکن تعیین تعدیلات لازم از بابت موارد فوق برصورتهـای مالی تلفیقی ، درشرایط حاضر برای این سازمان امکان پذیر نمی باشـد . ۴. ۴ -به شرح یادداشت توضیحی ۱-۵ ، سرفصل دریافتنی‎های تجاری شرکت اصلی شامل مبلـغ ۹۱۲ میلیارد ریال (پس ازکسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به مبلغ ۵۲۲ میلیارد ریال) طلب از شرکت فرعی بازرگانی بین‎المللی سرمایه‎گذاری بانک ملی (BMIIC) می‎باشد ، که باتوجه به زیان انباشته شرکت مذکور به مبلغ ۳۵ میلیارد ریال (معادل مبلغ ۸/۲ میلیون درهم) و فقدان درآمد عملیاتی طی چند سال اخیر، خالص ارزش بازیافتنی آن مشخص نگردیده است . ضمن اینکه خالص ارزش بازیافتنی سرمایه‎گذاری شرکت BMIIC در ۸ واحد آپارتمان واقع در کشور امارت متحده به مبلـغ ۴۷۷ میلیارد ریال (معادل مبلغ ۲۱ میلیون درهم) نیز تعیین نشده است . همچنین به دلیل عدم پرداخت اقساط خرید ۷۰ واحد آپارتمان و۴۰ واحد پارکینگ (در سال ۲۰۰۷ میلادی) درکشور امارت متحده توسط شرکتBMIIC به شرکت دیار (deyar) ، فروشنده ادعـای مالکیت ۱۱ واحد آپارتمان و ۱۱واحد پارکینگ به مبلغ ۲۰۴ میلیارد ریال (معادل مبلغ ۲/۹ میلیون درهم با نرخ ارز در تاریخ ۹/۴/۱۳۹۷) را نموده که اقدامی ازاین بابت به عمل نیامده است . مضافا برخلاف استانـدارد های حسابـداری طلب و بدهی شرکت UMT از صـورتهـای مالی تلفیقی حـذف نگـردیـده است ( یادداشتهـای توضیحی ۲-۵ و۱-۲-۱۵) . هرچنـد تعدیـل صـورتهـای مالی تلفیقی گـروه از بابـت موارد فـوق ضروری اسـت ، لیکـن تعیین میزان آن درشرایـط حاضر برای این سازمان امکانپذیر نمی‎باشـد . ۵. ۵ -بـه شـرح یادداشتهـای تـوضیحـی ۵ و ۷، سـرفصـل هـای دریـافتنی تجـاری وغیـرتجـاری وپیـش پرداختهـای گروه و شرکت اصلی ، به ترتیب شامل مبالغ ۰۰۷ر۲ و ۸۱۶ر۱ میلیارد ریال اقـلام راکد و سنواتـی می‌باشد که از این بابت به ترتیب مبالغ ۶۲۸ و ۶۷۳ میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکـوک ‌‌‌‌الـوصـول در حساب‌هـا منظـور شده است . همچنین درخصوص بدهی مالیاتـی شرکت وابسته چینی مقصود که درسال ۱۳۹۲اعلام ورشکستگی نموده و بابت سرمایه گذاری مزبور صد درصد کاهش ارزش انباشته در حسابهـا منظورگردیده ، مبلغ ۴۲۷ میلیارد ریال (شامل مبلغ ۲۷ میلیارد ریال فروش تعداد ۶۷۱ر۲۶۷ر۳ سهم از سهام آن شرکت و مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال وجـه نقد) توسط سازمان امور مالیاتی از حسابهـای بانکی شرکت اصلی برداشت شده که پیگیـریهـای حقـوقـی انجـام شـده تـاکنـون منجـر بـه نتیجـه نشـده اسـت ( یادداشـت توضیحـی ۱-۱-۵ ) . تعـدیـل حسابهـا از بابـت مـوارد فـوق ضـروری اسـت ، لیکـن تعیین میـزان آن در شرایـط حـاضـر برای این سـازمـان امـکان پذیـر نمی‌بـاشـد .
نتیجه گیری مشروط۶-براسـاس بـررسی اجمـالـی انجـام شده ، بـه استثنـای آثـار مـوارد منـدرج در بنـدهـای ۳ الـی ۵ ایـن سـازمـان به مـواردی کـه حـاکـی از عـدم ارائـه مـطلـوب صـورتـهـای مـالـی یـاد شـده ، از تـمـام جنبـه ‌هـای بـا اهمیـت ، طبـق اسـتـانـدارد هـای حـسـابـداری بـاشـد ، بـرخـورد نـکـرده اسـت .
تاکید بر مطالب خاص۷ - به شـرح یادداشت توضیحی ۱-۲-۹ ، عملیات شرکت ایران پوپلین ( از شرکت های فرعی گروه ) بـه دلیـل کاهـش تـولیـد و فـروش محصـولات طـی سـالهـای اخیـر منجـر بـه زیـان شـده بـه گـونـه ایی که زیان انبـاشتـه شـرکـت در تـاریـخ تـرازنامـه بیش از ۹ برابر سرمایـه ثبـت شـده ، گـردیـده و جمـع بـدهـی‎ هـای جـاری شـرکـت نسبـت بـه جمـع دارایـی هـای جـاری آن مبلـغ ۵/۱۴۳ میلیـارد ریال فـزونی یافتـه و در نتیجـه شرکت قـادر به بازپرداخت تسهیـلات مـالـی دریـافتـی و سـایـر بـدهـی هـا نمی بـاشـد . در ایـن رابطـه ضمن احتساب کاهش ارزش انبـاشتـه در حسـابهـای گـروه و شـرکـت اصلی به ترتیـب بـه مبـالـغ ۸ و۵۷ میلیـارد ریال ، هیئـت مدیـره شـرکـت اصلـی نسبـت بـه واگـذاری و یا انحلال ایـن شـرکـت تصمیم لازم را اتخـاذ نمـوده اسـت . ۸. ۸- به شرح یادداشت توضیحی ۱-۱-۱۵، شرکتهـای پـالایـش نفت آبادان و پالایـش نفت شازند و شـرکـت بازرگانی پتـروشیمـی ، بابـت تفـاوت نرخ ارز مواد اولیـه خـریـداری شـده ( از ارز مرجـع به مبادلـه‎ای – موضـوع مصوبـه ستـاد تدابیر ویـژه اقتصـادی ) تـوسـط شرکت فـرعـی پتروشیمی شازنـد ، از تاریـخ ۱/۷/۱۳۹۱ الی۳۰/۹/۱۳۹۱ به ترتیب به مبالغ ۰۶۳ر۱ میلیارد ریال (اصـل و جـریمـه) و ۲۰۸ و ۶۵ میلیـارد ریال (اصـل) ، از شـرکـت مـزبـور مطالبـه نمـوده‎انـد . به دلیـل ابطال مصوبه فوق توسط ستـاد مزبور در تاریـخ ۲۳/۲/۱۳۹۴، شرکت پتروشیمـی شازند نسبت بـه آن اعتراض و خـود را مشمول تفاوت نرخ ارز نمی‎دانـد . این درحالی اسـت که اضافـه پرداختـی بابت خریـد مواد اولیه با نرخ‎ هـای مبادله‎ای از تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۱ تا تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۲، تـوسـط شـرکـت فـرعـی پتـروشیمی شـازنـد بـه حسـاب شـرکتهـای یاد شـده منظـور نگــردیـده اسـت .
گزارش در مورد سایر اطلاعات۹- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است . "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است . نتیجه‎گیـری این سـازمـان نسبت به صـورتهـای مالی ، دربرگیرنـده نتیجه‎گیـری نسبت به "سایر اطلاعات " نیست و نسبت بـه آن هیچ نـوع اطمینانی اظهار نمی‎شود . در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی ، مسئولیت این سازمان مطالعه"سایر اطلاعات"به منظور شناسایی مغایرتهـای با اهمیت آن با صورتهـای مالی یا با اطلاعات کسب شده درفرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‎هـای با اهمیت است . درصورتیکـه این سازمان به این نتیجـه برسد که تحریف با اهمیتی در "سـایـر اطلاعـات" وجـود دارد ، بـایـد این مـوضـوع را گزارش کنـد . همـانطـورکه دربخـش"مبانی اظهار نظرمشروط" در بالا توضیح داده شده است ، در تاریخ ترازنامه ، این سازمان به این نتیجه رسیده که "سایر اطلاعات"حاوی تحریف هـای با اهمیت به شرح بندهـای۳ الی۵ این گزارش می باشـد .
سایر موارد۱۰. سایر الزامات گزارشگری۱۰- طی دوره میانی شش ماهه مـورد گزارش، ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زیر رعایت نشده است : - مفاد بندهای (۱) ، (۲) ، (۴) ، (۵) و (۱۰) ماده ۷، مفاد بند (یک) ماده ۱۰و مفاد بند (الف) ماده ۱۳دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات . - مفاد بند (۳) ماده ۶ دستورالعمـل پذیرش در بورس اوراق بهادار.

مبالغ به میلیون ریال