صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

/صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰
نماد: وبانکسرمایه ثبت نشده: ۰
کد طبقه‌بندی صنعت: ۳۹۹۹۰۱سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال است

شرحواقعی دوره منتهی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)درصد تغییرات
دوره منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سود (زیان) خالص
درآمدهای عملیاتی
درآمد سود سهام۷,۷۰۵,۷۲۲۶,۳۴۶,۶۴۰۲۱
درآمد سود تضمین شده۴۳۰,۰۶۶۶۰۷,۷۷۹(۲۹)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها۱,۳۳۹,۲۴۵۲,۶۸۵,۳۵۷(۵۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار۰۰--
سایر درآمدهای عملیاتی۱۸۳,۲۷۱۸۵,۸۶۴۱۱۳
جمع درآمدهای عملیاتی۹,۶۵۸,۳۰۴۹,۷۲۵,۶۴۰(۱)
هزینه های عملیاتی
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی(۱۸۴,۳۰۴)(۱۴۰,۸۳۱)۳۱
سایر هزینه‌های عملیاتی۰۰--
جمع هزینه های عملیاتی(۱۸۴,۳۰۴)(۱۴۰,۸۳۱)۳۱
سود (زیان) عملیاتی۹,۴۷۴,۰۰۰۹,۵۸۴,۸۰۹(۱)
هزینه‌های مالی(۱۱۲,۲۶۷)(۱۵۵,۰۲۴)(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی۴۹,۷۸۶۴۸,۰۵۹۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات۹,۴۱۱,۵۱۹۹,۴۷۷,۸۴۴(۱)
مالیات بر درآمد(۱۱,۲۰۲)(۱۰,۸۱۳)۴
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم۹,۴۰۰,۳۱۷۹,۴۶۷,۰۳۱(۱)
سود (زیان) عملیات متوقف ‌شده پس از اثر مالیاتی۰۰--
سود (زیان) خالص۹,۴۰۰,۳۱۷۹,۴۶۷,۰۳۱(۱)
سود (زیان) پایه هر سهم
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی۵۸۳۵۹۰(۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی(۵)(۷)(۲۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف ‌شده۰۰--
سود (زیان) پایه هر سهم۵۸۳۵۵۵۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی۰۰--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی۰۰--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف‌ شده۰۰--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۰۰--
گردش حساب سود (زیان) انباشته
سود (زیان) خالص۹,۴۰۰,۳۱۷۹,۴۶۷,۰۳۱(۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره۸,۱۵۰,۳۹۰۱۰,۷۷۹,۵۶۸(۲۴)
تعدیلات سنواتی۰۰--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده۸,۱۵۰,۳۹۰۱۰,۷۷۹,۵۶۸(۲۴)
سود سهام‌ مصوب(۸,۶۱۲,۵۰۰)(۸,۹۳۷,۵۰۰)(۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته۰۰--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته(۴۶۲,۱۱۰)۱,۸۴۲,۰۶۸--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام۲,۲۵۸,۷۵۰۰--
سود قابل تخصیص۱۱,۱۹۶,۹۵۷۱۱,۳۰۹,۰۹۹(۱)
انتقال به اندوخته‌ قانونی‌(۴۷۰,۰۱۶)(۴۷۳,۳۵۲)(۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها(۱,۳۳۹,۲۴۵)(۲,۶۸۵,۳۵۷)(۵۰)
سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره۹,۳۸۷,۶۹۶۸,۱۵۰,۳۹۰۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال۵۷۸۵۸۳(۱)
سرمایه۱۶,۲۵۰,۰۰۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال است

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹پایان سال مالی قبل ۱۳۹۵/۱۲/۳۰درصد تغییراتشرحپایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹پایان سال مالی قبل ۱۳۹۵/۱۲/۳۰درصد تغییرات
دارایی‌‌هابدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاریبدهی‌های جاری
موجودی نقد۱۸۱,۵۱۰۵۴۰,۹۰۷(۶۶)پرداختنی‌های تجاری۴۴۷,۹۱۲۹۹۲,۹۵۳(۵۵)
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه‌مدت۱,۰۵۶,۱۰۷۳,۹۳۴,۳۸۳(۷۳)پرداختنی‌های غیرتجاری۴۳۵,۵۴۸۱۲۰,۴۸۶۲۶۱
دریافتنی‌‌های تجاری۱۳,۶۶۸,۹۱۳۱۲,۴۹۸,۰۹۳۹مالیات پرداختنی۶,۹۰۹۵,۱۷۱۳۴
دریافتنی‌‌های غیرتجاری۹۱,۶۴۱۱۲۹,۷۹۲(۲۹)سود سهام پرداختنی۱۱,۱۰۶,۴۹۴۶,۸۵۰,۶۳۳۶۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات۲۱,۷۴۵۸,۵۳۳۱۵۵تسهیلات مالی۹۳۷,۴۹۸۱,۸۹۳,۷۴۴(۵۰)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش۴,۰۲۳,۶۸۴۲۸,۶۹۴۱۳,۹۲۳ذخایر۱۳,۷۸۷۱۰,۱۹۳۳۵
جمع دارایی‌های جاری۱۹,۰۴۳,۶۰۰۱۷,۱۴۰,۴۰۲۱۱پیش‌دریافت‌های جاری۸,۶۸۳۸۷,۰۷۳(۹۰)
دارایی‌‌های غیرجاریبدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش۰۰--
دریافتنی‌‌های بلندمدت۴۷,۷۹۸۶۴,۱۱۸(۲۵)جمع بدهی‌های جاری۱۲,۹۵۶,۸۳۱۹,۹۶۰,۲۵۳۳۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت۲۷,۶۲۶,۴۲۲۲۶,۵۸۵,۰۸۰۴بدهی‌های غیر جاری
سرمایه‌گذاری در املاک۳,۲۳۸,۸۳۵۳,۴۷۲,۰۳۱(۷)پرداختنی‌های بلندمدت۰۰--
دارایی‌های نامشهود۲۳,۰۷۳۱۷,۱۲۹۳۵پیش‌دریافت‌های غیرجاری۰۰--
دارایی‌های ثابت مشهود۶۷۸,۱۱۳۴۸۵,۸۱۰۴۰تسهیلات مالی بلندمدت۰۹۳۷,۴۹۸--
سایر دارایی‌ها۷,۱۷۶۴۸,۲۲۶(۸۵)ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان۲۹,۰۸۳۲۳,۷۵۹۲۲
جمع دارایی‌های غیرجاری۳۱,۶۲۱,۴۱۷۳۰,۶۷۲,۳۹۴۳جمع بدهی‌های غیرجاری۲۹,۰۸۳۹۶۱,۲۵۷(۹۷)
جمع بدهی‌ها۱۲,۹۸۵,۹۱۴۱۰,۹۲۱,۵۱۰۱۹
حقوق صاحبان سهام
سرمایه۱۶,۲۵۰,۰۰۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان۰۰--
صرف (کسر) سهام۰۰--
سهام خزانه۰۰--
اندوخته قانونی۱,۵۹۳,۳۶۸۱,۱۲۳,۳۵۲۴۲
سایر اندوخته‌ها۱۰,۴۴۸,۰۳۹۱۱,۳۶۷,۵۴۴(۸)
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش۰۰--
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها۰۰--
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری۰۰--
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی۰۰--
سود (زیان) انباشته۹,۳۸۷,۶۹۶۸,۱۵۰,۳۹۰۱۵
جمع حقوق صاحبان سهام۳۷,۶۷۹,۱۰۳۳۶,۸۹۱,۲۸۶۲
جمع دارایی‌ها۵۰,۶۶۵,۰۱۷۴۷,۸۱۲,۷۹۶۶جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام۵۰,۶۶۵,۰۱۷۴۷,۸۱۲,۷۹۶۶
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی صاحبان سهامسرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
بند مقدمه۱. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۴۳ توسط این سازمان، حسابرسی شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی۲. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری با هیئت‌مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به‌گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.
بند مسئولیت حسابرس۳. مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.همچنین این سازمان مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع‌عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.
مبانی اظهار نظر مشروط۴. برخلاف استانداردهای حسابداری خالص داراییها و بدهی‌های قابل تشخیص شرکت‌های فرعی و وابسته در زمان تحصیل به ارزش منصفانه تعیین نگردیده، لذا عمده مبالغ مربوط به شرکت‌های فرعی و وابسته مندرج در صورت‌های مالی تلفیقی گروه از جمله سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته، سرقفلی، ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود و سهم اقلیت (یادداشتهای توضیحی ۹، ۱۲، ۱۳ و ۲۷) از صحت لازم برخوردار نمی‌باشند. همچنین صورت‌های مالی تعداد ۴ شرکت از شرکت‌های فرعی، مشمول تلفیق قرار نگرفته و سرمایه‌گذاری در سهام یک شرکت از شرکت‌های وابسته نیز در صورت‌های مالی تلفیقی گروه به روش ارزش ویژه انعکاس نیافته است. همچنین محاسبه ارزش ویژه سرمایه گذاری شرکت فرعی توسعه صنایع بهشهر در شرکتهای وابسته جمعا به مبلغ ۳۳۴ر۸میلیارد ریال ، شناسائی سهم از سود و زیان شرکتهای مزبور به مبلغ ۶۷۳میلیارد ریال و سهم گروه از تفاوت تسعیر عملیات خارجی بانک اقتصاد نوین به مبلغ ۸۸۷ میلیارد ریال، براساس صورتهای مالی حسابرسی شده آنها صورت نپذیرفته است. مضافا ۴شرکت از شرکتهای وابسته فاقد گزارش حسابرس مستقل می‌باشد. هرچند تعدیل صورتهای مالی تلفیقی گروه از بابت موارد فوق ضروری است، لیکن به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، تعیین آثار مالی ناشی از موارد فوق بر صورت‌های مالی تلفیقی گروه، در شرایط حاضر برای این سازمان مقدور نگردیده است.۵. سرفصلهای دریافتنی تجاری و غیرتجاری و پیش‌پرداختهای گروه و شرکت اصلی (یادداشت‌های توضیحی ۵ و ۷)، به ترتیب شامل مبالغ ۰۲۷ر۲میلیارد ریال و ۸۴۷ر۱ میلیارد ریال (جمعا ۸۷۴ر۳ میلیارد ریال) اقلام راکد و سنواتی می‌باشد که از این بابت به ترتیب مبالغ ۱۳۸ میلیارد ریال و ۵۸۰ میلیارد ریال (جمعا ۷۱۸ میلیارد ریال) ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در حسابها منظور شده است. مضافا مبلغ ۳۲۲میلیارد ریال از مانده اسناد دریافتنی شرکت فرعی توسعه صنایع بهشهر در تاریخ سررسید برگشت شده است. سررسید بخشی از اسناد مزبور، مربوط به سنوات قبل می باشد که از این بابت ذخیره ای در حسابها منظور نشده است. هرچند ایجاد ذخیره اضافی در حسابها ضروری بوده، لیکن به دلیل فقدان اطلاعات و مدارک لازم، تعیین میزان آن در شرایط حاضر برای این سازمان میسر نمی‌باشد.۶۶. مالیات عملکرد سنوات قبل شرکت‌های گروه و شرکت اصلی (یادداشت توضیحی ۱۶) براساس برگهای تشخیص و قطعی به ترتیب به مبالغ ۸۳۳ر۱ میلیارد ریال و ۷۷ میلیارد ریال تعیین گردیده که از این بابت مبلغ ۹۷۷ میلیارد ریال ذخیره در حساب‌های شرکت‌های گروه منظور شده است. همچنین سازمان امور مالیاتی طبق برگهای قطعی صادره مبلغ ۴۳۲ میلیارد ریال مالیات حقوق و تکلیفی ، عوارض ارزش افزوده و بیمه سنوات قبل شرکت‌های گروه مطالبه نموده است. ضمن آنکه طبق برگهای تشخیص صادره بابت مالیات‌های تکلیفی و حقوق سنوات قبل شرکت‌های پتروشیمی شازند و آزاد راه تبریز- ارومیه جمعا مبلغ ۶۳ میلیارد ریال مطالبه گردیده که ذخیره‌ای از این بابت در حسابها منظور نگردیده است. باتوجه به سوابق مالیاتی و بررسی‌های به عمل آمده احتساب ذخیره اضافی در حسابها ضروری است، لیکن تعیین میزان دقیق آن بعهده مسئولین اداره امور مالیاتی می‌باشد.
اظهار نظر مشروط۷. به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۴ الی ۶، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.
تاکید بر مطالب خاص۸. باتوجه به یادداشت توضیحی ۱-۱-۱۵، شرکت‌های پالایش نفت آبادان و پالایش نفت شازند، بابت تفاوت نرخ ارز مواد اولیه خریداری شده (از ارز مرجع به مبادله‌ای، موضوع مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی) طی دوره ۱/۷/۱۳۹۱ الی ۳۰/۹/۱۳۹۱ به ترتیب مبالغ ۰۶۳ر۱ میلیارد ریال (اصل و جریمه) و ۲۰۸ میلیارد ریال (اصل) از شرکت فرعی پتروشیمی شازند مطالبه نموده‌اند. به دلیل ابطال مصوبه فوق توسط ستاد مزبور در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۴، شرکت فرعی پتروشیمی شازند نسبت به آن اعتراض نموده و خود را مشمول تفاوت نرخ ارز نمی‌داند. این در حالیست که اضافه پرداختی بابت خرید مواد اولیه با نرخ‌های مبادله‌ای از تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۱ تا تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۲، توسط شرکت فرعی پتروشیمی شازند به حساب شرکت‌های یاد شده منظور نگردیده است. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی۱۰. ۱-۱۰-نظر مجمع‌عمومی عادی صاحبان سهام را هنگام تصمیم‌گیری نسبت به تقسیم سود سهام، به آثار مالی موارد مندرج در بندهای این گزارش جلب می‌نماید.۱۰. ۲-۱۰-مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام ظرف هشت ماه پس از تصویب مجمع‌عمومی به سهامدار اصلی.۱۰. ۳-۱۰-پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع‌عمومی عادی سالانه مورخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ صاحبان سهام، در رابطه با موارد مندرج در بندهای ۴ الی ۶ ، ۲-۱۰ و ۱۳ این گزارش و آزادسازی وثایق شرکت جهت تسهیلات دریافتی شرکت صدرا، به نتیجه نهایی نرسیده است.۱۱. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۳-۴۱، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده درخصوص کسب مجوز از هیئت‌مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در ر‌أی‌گیری صورت پذیرفته است. مضافا معاملات مزبور براساس روابط خاص فیمابین انجام گرفته است.۱۲. گزارش هیئت‌مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع‌عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این سازمان به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت‌مدیره باشد، جلب نشده است.۱۳. -ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص مفاد بندهای ۱، ۲، ۴، ۵ و ۱۰ ماده ۷ و مواد ۹ و ۱۰ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، ماده ۶ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار و ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رعایت نگردیده است.۱۴. در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این‌خصوص به استثنای شناسایی اولیه ارباب رجوع براساس کدملی، کدپستی، شناسه ملی و درج آن در قراردادها، این سازمان به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

مبالغ به میلیون ریال