صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

/صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰
نماد: وبانکسرمایه ثبت نشده: ۰
کد طبقه‌بندی صنعت: ۳۹۹۹۰۱سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال است

شرحواقعی دوره منتهی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)درصد تغییرات
دوره منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳۰۱۳۹۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص
درآمدهای عملیاتی
درآمد سود سهام۶,۳۴۶,۶۴۰۶,۹۰۴,۱۵۳(۸)
درآمد سود تضمین شده۶۰۷,۷۷۹۲۷۳,۷۲۷۱۲۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها۲,۶۸۵,۳۵۸۲,۰۴۴,۲۸۸۳۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار۰۰--
سایر درآمدهای عملیاتی۸۵,۸۶۳۱۰۲,۹۲۵(۱۷)
جمع درآمدهای عملیاتی۹,۷۲۵,۶۴۰۹,۳۲۵,۰۹۳۴
هزینه های عملیاتی
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی(۱۴۰,۸۳۱)(۱۲۸,۸۴۴)۹
سایر هزینه‌های عملیاتی۰۰--
جمع هزینه های عملیاتی(۱۴۰,۸۳۱)(۱۲۸,۸۴۴)۹
سود (زیان) عملیاتی۹,۵۸۴,۸۰۹۹,۱۹۶,۲۴۹۴
هزینه‌های مالی(۱۵۵,۰۲۴)(۱۹۴,۵۲۶)(۲۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی۴۸,۰۵۹۲۱,۴۳۲۱۲۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات۹,۴۷۷,۸۴۴۹,۰۲۳,۱۵۵۵
مالیات بر درآمد(۱۰,۸۱۳)۰--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم۹,۴۶۷,۰۳۱۹,۰۲۳,۱۵۵۵
سود (زیان) عملیات متوقف ‌شده پس از اثر مالیاتی۰۰--
سود (زیان) خالص۹,۴۶۷,۰۳۱۹,۰۲۳,۱۵۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی۵۹۰۵۶۶۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی(۷)(۱۱)(۳۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف ‌شده۰۰--
سود (زیان) پایه هر سهم۵۸۳۵۵۵۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی۰۰--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی۰۰--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف‌ شده۰۰--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۰۰--
گردش حساب سود (زیان) انباشته
سود (زیان) خالص۹,۴۶۷,۰۳۱۹,۰۲۳,۱۵۵۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره۱۰,۷۷۹,۵۶۸۱۵,۵۸۲,۲۴۳(۳۱)
تعدیلات سنواتی۰(۱,۱۸۶,۵۴۲)--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده۱۰,۷۷۹,۵۶۸۱۴,۳۹۵,۷۰۱(۲۵)
سود سهام‌ مصوب(۸,۹۳۷,۵۰۰)(۱۰,۵۹۵,۰۰۰)(۱۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته۰۰--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته۱,۸۴۲,۰۶۸۳,۸۰۰,۷۰۱(۵۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام۰۰--
سود قابل تخصیص۱۱,۳۰۹,۰۹۹۱۲,۸۲۳,۸۵۶(۱۲)
انتقال به اندوخته‌ قانونی‌(۴۷۳,۳۵۲).--
انتقال به سایر اندوخته‌ها(۲,۶۸۵,۳۵۷)(۲,۰۴۴,۲۸۸)۳۱
سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره۸,۱۵۰,۳۹۰۱۰,۷۷۹,۵۶۸(۲۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال۵۸۳۵۵۵۵
سرمایه۱۶,۲۵۰,۰۰۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال است

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰پایان سال مالی قبل ۱۳۹۴/۱۲/۲۹درصد تغییراتشرحپایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰پایان سال مالی قبل ۱۳۹۴/۱۲/۲۹درصد تغییرات
دارایی‌‌هابدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاریبدهی‌های جاری
موجودی نقد۵۴۰,۹۰۷۸۰۸,۴۲۰(۳۳)پرداختنی‌های تجاری۹۹۲,۹۵۵۳,۵۶۱,۳۳۱(۷۲)
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه‌مدت۳,۹۳۴,۳۸۳۱,۴۵۶,۵۲۶۱۷۰پرداختنی‌های غیرتجاری۱۲۰,۴۸۴۳۴,۱۷۰۲۵۳
دریافتنی‌‌های تجاری۱۲,۴۹۸,۰۹۳۱۷,۵۳۹,۲۷۵(۲۹)مالیات پرداختنی۵,۱۷۱۸,۴۶۰(۳۹)
دریافتنی‌‌های غیرتجاری۱۲۹,۷۹۲۹۱,۲۴۱۴۲سود سهام پرداختنی۶,۸۵۰,۶۳۳۵,۸۹۵,۴۳۷۱۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات۸,۵۳۳۵,۹۶۰۴۳تسهیلات مالی۱,۸۹۳,۷۴۴۸۴۷,۹۸۱۱۲۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش۲۸,۶۹۴۲۱۲,۳۴۴(۸۶)ذخایر۱۰,۱۹۳۷,۲۲۴۴۱
جمع دارایی‌های جاری۱۷,۱۴۰,۴۰۲۲۰,۱۱۳,۷۶۶(۱۵)پیش‌دریافت‌های جاری۸۷,۰۷۳۸,۶۸۵۹۰۳
دارایی‌‌های غیرجاریبدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش۰۰--
دریافتنی‌‌های بلندمدت۶۴,۱۱۸۴۵,۴۰۵۴۱جمع بدهی‌های جاری۹,۹۶۰,۲۵۳۱۰,۳۶۳,۲۸۸(۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت۲۶,۵۸۵,۰۸۰۲۴,۹۰۱,۰۴۶۷بدهی‌های غیر جاری
سرمایه‌گذاری در املاک۳,۴۷۲,۰۳۱۲,۷۵۶,۳۷۱۲۶پرداختنی‌های بلندمدت۰۰--
دارایی‌های نامشهود۱۷,۱۲۹۱۷,۱۴۱۰پیش‌دریافت‌های غیرجاری۰۰--
دارایی‌های ثابت مشهود۴۸۵,۸۱۱۵۱۰,۹۲۴(۵)تسهیلات مالی بلندمدت۹۳۷,۴۹۸۱,۸۲۸,۲۳۶(۴۹)
سایر دارایی‌ها۴۸,۲۲۵۲,۹۵۷۱,۵۳۱ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان۲۳,۷۵۹۱۵,۹۳۲۴۹
جمع دارایی‌های غیرجاری۳۰,۶۷۲,۳۹۴۲۸,۲۳۳,۸۴۴۹جمع بدهی‌های غیرجاری۹۶۱,۲۵۷۱,۸۴۴,۱۶۸(۴۸)
جمع بدهی‌ها۱۰,۹۲۱,۵۱۰۹۱۲,۲۰۷,۴۵۶(۱۱)
حقوق صاحبان سهام
سرمایه۱۶,۲۵۰,۰۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰۱۵۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان۰۹,۵۲۸,۳۹۹--
صرف (کسر) سهام۰۰--
سهام خزانه۰۰--
اندوخته قانونی۱,۱۲۳,۳۵۲۶۵۰,۰۰۰۷۳
سایر اندوخته‌ها۱۱,۳۶۷,۵۴۴۸,۶۸۲,۱۸۷۳۱
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش۰۰--
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها۰۰--
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری۰۰--
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی۰۰--
سود (زیان) انباشته۸,۱۵۰,۳۹۰۱۰,۷۷۹,۵۶۸(۲۴)
جمع حقوق صاحبان سهام۳۶,۸۹۱,۲۸۶۳۶,۱۴۰,۱۵۴۲
جمع دارایی‌ها۴۷,۸۱۲,۷۹۶۴۸,۳۴۷,۶۱۰(۱)جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام۴۷,۸۱۲,۷۹۶۴۸,۳۴۷,۶۱۰(۱)
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی صاحبان سهامسرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
بند مقدمه۱. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۴۴ توسط این سازمان، حسابرسی شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی۲. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.
بند مسئولیت حسابرس۳. مسئولیت این سازمان، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود.حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.همچنین این سازمان مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.
مبانی اظهار نظر مشروط۴. برخلاف استانداردهای حسابداری، خالص داراییها و بدهیهای قابل تشخیص شرکتهای فرعی و وابسته در زمان تحصیل به ارزش منصفانه تعیین نگردیده و صورتهای مالی تلفیقی گروه بر‌این‌اساس تهیه و ارائه نشده است. لذا عمده مبالغ مربوط به شرکتهای فرعی و وابسته مندرج در صورتهای مالی تلفیقی گروه از جمله سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته، سرقفلی، ارزش دفتری دارائیهای ثابت مشهود و سهم اقلیت (یادداشتهای توضیحی ۹، ۱۲، ۱۳و ۲۸) از صحت لازم برخودار نمی‌باشند. همچنین صورتهای مالی تعداد ۴ شرکت از شرکتهای فرعی، مشمول تلفیق قرار نگرفته و سرمایه‌گذاری در سهام ۲ شرکت از شرکتهای وابسته نیز در صورتهای مالی تلفیقی گروه به روش ارزش ویژه انعکاس نیافته است. ضمنا مبنای تلفیق صورتهای مالی شرکتهای زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (شرکت فرعی)، صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ بوده است. هر چند تعدیل صورتهای مالی تلفیقی گروه از بابت موارد فوق ضروری است، لیکن بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، تعیین آثار مالی ناشی از موارد فوق بر صورتهای مالی تلفیقی گروه، در شرایط حاضر برای این سازمان مقدور نگردیده است.۵. سرفصل دریافتنی‌های تجاری و غیر تجاری گروه و شرکت اصلی (یادداشت توضیحی۵)، به ترتیب شامل مبالغ ۰۸۱ر۳ میلیارد ریال و ۸۷۷ میلیارد ریال(جمعا به مبلغ ۹۵۸ر۳ میلیارد ریال) اقلام راکد و سنواتی می‌باشد که از این بابت به ترتیب مبالغ ۸۹۸ میلیارد ریال و ۲۵۱ میلیارد ریال(جمعا ۱۴۹ر۱ میلیارد ریال ) ذخیره مطالبات مشکوک‌‌‌‌الوصول در حسابها منظور شده است. ایجاد ذخیره اضافی در حسابها ضروری بوده، لیکن بدلیل فقدان اطلاعات و مدارک لازم، تعیین میزان آن در شرایط حاضر برای این سازمان میسر نمی‌باشد.۶. مالیات عملکرد سنوات قبل شرکتهای گروه براساس برگهای تشخیص و قطعی جمعا به مبلغ ۶۸۲ر۱ میلیارد ریال تعیین گردیده و از این بابت جمعا مبلغ ۱۳۳ر۱ میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور شده است. همچنین در رابطه با عملکرد سال ۱۳۹۵ شرکت فرعی پتروشیمی شازند، طبق محاسبات این سازمان حداقل ۸۰ میلیارد ریال کسری ذخیره وجود دارد. مضافا شرکتهای زیر مجموعه شرکت فرعی توسعه صنایع بهشهر نیز جمعا دارای ۴۹۱ میلیارد ریال کسری ذخیره مالیات عملکرد می‌باشند. همچنین سازمان امور مالیاتی طبق برگهای قطعی صادره جمعا مبلغ ۵۲۹ میلیارد ریال (شامل ۳۶۳ میلیارد ریال جریمه) بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده سنوات قبل شرکتهای گروه مطالبه نموده است. ضمن آنکه طبق برگهای تشخیص صادره مالیاتهای تکلیفی و حقوق سنوات قبل شرکتهای گروه (شرکت پتروشیمی شازند و آزاد راه تبریز – ارومیه) جمعا به مبلغ ۷۸ میلیارد ریال (شامل ۲۷ میلیارد ریال جریمه) توسط سازمان امور مالیاتی تعیین گردیده است. هر چند موارد مذکور مورد اعتراض شرکتهای گروه قرار گرفته و نتیجه قطعی آن تا تاریخ این گزارش مشخص نشده، لیکن با توجه به سوابق مالیاتی و بررسیهای بعمل آمده ،احتساب ذخیره اضافی در حسابها ضروری است، لیکن تعیین میزان آن در شرایط حاضر برای این سازمان امکان‌پذیر نمی‌باشد.۷. در سال مالی مورد گزارش براساس توافق شرکت اصلی با شرکت فرعی بازرگانی بین‌المللی سرمایه‌گذاری بانک ملی، بابت تسویه بخشی از مطالبات شرکت اصلی مبلغ ۰۰۰ر۱ میلیارد ریال (معادل ۱/۹۴ میلیون درهم) درآمد در سرفصل درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی شرکت فرعی مذکور منظور گردیده است (یادداشت توضیحی۱- ۳۴). این در حالی است که کماکان مبلغ ۶۰۲ میلیارد ریال مطالبات از شرکت مذکور در حسابهای شرکت اصلی منعکس است که ارزش بازیافتنی آن مشخص نمی‌باشد. مضافا ارزش بازیافتنی سرمایه‌گذاری شرکت فرعی فوق در کشور امارات متحده عربی (دبی) در ۸ واحد آپارتمان به مبلغ ۲۲۳ میلیارد ریال (معادل ۲۱ میلیون درهم)، با توجه به شرایط اقتصادی موجود مشخص نشده است. ضمن اینکه شرکت deyar فروشنده ۷۰ واحد آپارتمان و ۴۰ واحد پارکینگ (در سال ۲۰۰۷)، بدلیل عدم پرداخت اقساط توسط شرکت فرعی مذکور، ادعای مالکیت ۱۱ واحد آپارتمان و ۱۱ واحد پارکینگ به مبلغ ۹۶ میلیارد ریال (معادل ۹ میلیون درهم )، نموده است. با توجه به موارد فوق هر چند تعدیل حسابها از بابت موارد فوق ضروری است، لیکن به دلیل عدم دسترسی به شواهد و اطلاعات کافی، تعیین آثار مالی ناشی از موارد مذکور بر صورتهای مالی تلفیقی گروه، در شرایط حاضر برای این سازمان میسرنمی‌باشد.
اظهار نظر مشروط۸. به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۴ الی ۷، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‎دهد.
تاکید بر مطالب خاص۹. با توجه به یادداشت توضیحی ۱-۱-۱۵، شرکتهای پالایش نفت آبادان و پالایش نفت شازند (تامین‌کنند‌گان مواد اولیه مصرفی) بابت تفاوت بهای مواد اولیه ارسالی به شرکت فرعی پتروشیمی شازند، ناشی از تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۱ الی ۳۰/۹/۱۳۹۱ به ترتیب مبالغ ۶۲۲ میلیارد ریال و ۲۰۸ میلیارد ریال ، جمعا مبلغ ۸۳۰ میلیارد ریال مطالبه نموده اند که شرکت پتروشیمی شازند با توجه به قراردادهای منعقده و مدارک موجود، نسبت به آن اعتراض نموده و خود را مشمول تفاوت نرخ ارز طی دوره مزبور نمی داند، علاوه بر آن شرکت پالایش نفت آبادان در سال مالی مورد گزارش، جرائمی بابت تاخیر در پرداختهای صورتحسابهای سال ۱۳۹۲ از شرکت مطالبه نموده که شرکت با توجه به پرداخت اصل بدهی خود طی صورتحسابهای سنوات ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵، نسبت به جرائم مطالبه شده اعتراض نموده است.اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی۱۰. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:
  • ۱-۱۰- مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص معرفی یک نفر شخص حقیقی به نمایندگی دائمی از طرف اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره در مورد ۳ نفر از اعضاء هیئت مدیره (ماده ۴۲ اساسنامه شرکت).
  • ۲-۱۰- مفاد ماده ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص ارسال صورتجلسه مورخ ۳/۷/۱۳۹۵ هیئت مدیره در رابطه با انتخاب مدیر عامل و حدود اختیارات نامبرده به مرجع ثبت شرکتها (ماده ۵۷ اساسنامه شرکت).
  • ۳-۱۰-مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت در ارتباط با ارائه ترازنامه، حساب عملکرد و سود و زیان و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت، حداقل ۲۰ روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه به بازرس قانونی (ماده ۶۷ اساسنامه شرکت).
  • ۴-۱۰- مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت (ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران بورس اوراق بهادار) درخصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی به سهامدار اصلی (ماده ۷۵ اساسنامه شرکت).
  • ۵-۱۰-پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۷ تیرماه ۱۳۹۵ صاحبان سهام، در رابطه با موارد مندرج در بندهای ۴ الی۶، ۱۰ و۱۳ این گزارش و آزاد سازی وثایق شرکت جهت تسهیلات دریافتی شرکت صدرا، به نتیجه نهائی نرسیده است.
  • ۶-۱۰-" نظر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را هنگام تصمیم گیری نسبت به تقسیم سود سهام، به آثار مالی مطالب مندرج در بندهای توضیحی ۴ الی ۷ جلب می نماید."
۱۱. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۳-۴۲، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای‌گیری صورت پذیرفته است. مضافا معاملات مزبور براساس روابط خاص فی‌مابین انجام گردیده است. ۱۲. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع ‌عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این سازمان به موارد با‌اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است. ۱۳. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زیر رعایت نشده است:
  • - مفاد بندهای۱، ۲ و ۴ الی ۷ و ۱۰ ماده ۷ و مواد ۹ ،۱۰و۱۲ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات .
  • -بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس.
  • -انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه جدید شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار.
۱۴. در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور، آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. این سازمان به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

مبالغ به میلیون ریال