اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

/اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰
نماد: وبانکسرمایه ثبت نشده: ۰
کد طبقه‌بندی صنعت: ۳۹۹۹۰۱سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
شرحدریافت فایل
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)دانلود
بند مقدمه

۱. ۱ -صورت‎وضعیت‎های مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ و صورت‎های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‎های نقدی تلفیقی گروه و شرکت اصلی و همچنین صورت سود و زیان جامع گروه برای دوره میانی شش ماهه منتهی‏ به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‎های توضیحی ۱ تا ۴۷ پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورت‎های مالی میان‌دوره‌‌ای با هیئت‎مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‎های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

۲. ۲ -بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس وجو، عمدتا از مسئولین امورمالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به‎مراتب محدود‌تر از حسابرسی صورت‎های مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

۳. ۳ -برخلاف استانداردهای حسابداری خالص داراییها و بدهی‌های قابل تشخیص شرکت‌های فرعی و وابسته در زمان تحصیل به ارزش منصفانه تعیین نگردیده، لذا عمده مبالغ مربوط به شرکت‌های فرعی و وابسته مندرج در صورتهای مالی تلفیقی گروه از جمله سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته، محاسبات مربوط‏به سرقفلی، ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود و منافع فاقد کنترل به نحو صحیح منعکس نشده است، همچنین سرمایه‎گذاری در سهام ۸ شرکت وابسته گروه در صورتهای مالی تلفیقی به روش ارزش ویژه انعکاس نیافته است. مضافا ارزش ویژه سرمایه‎گذاری در شرکت‎ صنایع شیر ایران وابسته توسعه صنایع بهشهر به مبلغ ۶۵۹ر۱ میلیارد‏ریال و نیز شناسایی سهم گروه از سود شرکت صنایع شیر ایران به مبلغ ۲۹۶ میلیارد‏ریال، براساس صورتهای مالی حسابرسی شده آن صورت نپذیرفته است. علاوه بر آن ۲ شرکت از شرکتهای وابسته و ۶ شرکت فرعی متعلق به گروه و شرکت اصلی، فاقد گزارش حسابرس مستقل می‎باشند (یادداشت‌های توضیحی ۱۷و ۱۸ صورتهای مالی). افزون بر آن طبقه‎بندی تعدادی از شرکت‎های نگهداری شده برای فروش به نحو مناسبی صورت نگرفته است. تعدیل صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی از بابت موارد فوق ضروری است.
۴. ۴ -درخصوص سرفصل‏ دریافتنی ‏های‏ تجاری و سایر دریافتنی‌ها، دریافتنی‌های بلند مدت و پیش‏پرداخت‏ها موارد ذیل قابل ذکر است: ۱-۴-بشرح یادداشت های توضیحی ۲-۱۹و ۴-۱۹ صورت‌های مالی، سرفصل دریافتنی‏ های‏ تجاری و سایر دریافتنی‏ ها و دریافتنی‏ های بلند‏مدت گروه و شرکت اصلی شامل طلب از شرکت فرعی بازرگانی بین ‏المللی سرمایه ‏‏گذاری بانک ملی( BMIIC) و شرکت وابسته گروه، یونیک متال تکنولوژی (UMT)، جمعا به‏ مبلغ ۵۲۳ر۱ میلیارد‏ریال (پس از کسر زیان کاهش ارزش به‏ مبلغ ۰۵۷ر۱ میلیارد‏‏ریال) می‏باشد که باتوجه‏‏ به توقف عملیات و فقدان درآمد‏های عملیاتی آنها طی سنوات اخیر، قادر به بازپرداخت بدهی‏ های خود نمی‏ باشند. در همین رابطه بدهی شرکت UMT به بهای اولیه به‏ مبلغ ۵۸۰ میلیارد‏ریال توسط شرکت مورد گزارش تضمین، شناسایی و در حسابها ثبت شده است. تعدیل صورتهای مالی گروه و شرکت اصلی از بابت موارد فوق ضروری است.
۴. ۲-۴-به‏ شرح یادداشت‏ های توضیحی ۱۹ و۲۱ صور تهای مالی، سرفصل‏ های دریافتنی‏ های‏ تجاری و سایر دریافتنی‌ها ، دریافتنی‌های بلند مدت و پیش‌پرداخت‌های گروه و شرکت اصلی، به‏ ترتیب شامل مبالغ ۵۸۴ر۲ میلیارد ریال و ۷۲۹ میلیارد‏ریال اقلام راکد و سنواتی می‌باشد که از این بابت به ترتیب مبالغ ۳۳۴ میلیارد ریال و ۲۷۴ میلیارد‏ریال زیان کاهش ارزش در حسابها منظور شده است. شایان ذکر است، مبلغ ۵۳۳ میلیارد‏ریال از مطالبات شرکت اصلی مربوط‏ به شرکت‏ های چینی‏ مقصود (شرکت ورشکسته) و نساجی مازندران (شرکت فروخته شده در سنوات قبل) از بابت بدهی مالیاتی می‏باشد که از حسابهای شرکت اصلی برداشت شده و پیگیری‏های حقوقی انجام شده تاکنون منجر‏به نتیجه نگردیده است. تعدیل صورتهای مالی گروه و شرکت اصلی از بابت موارد فوق ضروری است.

نتیجه گیری مشروط

۵. ۵ - براسـاس بـررسی اجمـالـی انجـام شده ، بـه استثنـای آثـار مـوارد منـدرج در بنـدهـای ۳ و ۴، ایـن سـازمـان به مـواردی کـه حـاکـی از عـدم ارائـه مـطلـوب صـورتـهـای مـالـی یـاد شـده‌، از تـمـام جنبـه ‌هـای بـا اهمیـت، طبـق اسـتـانـدارد هـای حـسـابـداری بـاشـد، بـرخـورد نـکـرده اسـت.

اکید بر مطالب خاص

۶. ۶ -به‏ شرح یادداشت‏ های توضیحی ۱-۴۳، ۸-۱۸ ، ۱-۱۴ و ۳-۱۴ صورتهای مالی، عملیات شرکت ایران پوپلین (از شرکت ‏های فرعی گروه) و ۶ شرکت فرعی توسعه صنایع بهشهر طی دوره مورد گزارش و سنوات اخیر منجر به زیان شده است. همچنین مانده مطالبات شرکتهای فرعی سرمایه‏ گذاری توسعه ملی و بین ‏الملل ساختمان و صنعت ملی از شرکت سهامی بیمه ایران به‏ مبلغ ۵۶۵ میلیارد‏ریال در رابطه با تتمه بهای فروش برج برزیل بوده که تاکنون نقل و انتقال رسمی صورت نگرفته و تعدیلات لازم نیز منوط‏ به توافق طرفین گردیده است. مضافا سرمایه‏ گذاری شرکت فرعی بین ‏الملل ساختمان و صنعت ملی به‏ مبلغ ۷۷۵ میلیارد‏ریال در املاک، مربوط‏ به ساخت پروژه بازار قطعات خودرو که توسط دادگاه، موات و متعلق به دولت اعلام شده، مورد اعتراض شرکت مذکور واقع، لیکن طبق آرای صارده توسط دادگاه‏های بدوی و تجدید‏نظر اعتراض شرکت رد و حکم به موات بودن زمین مزبور صادر شده است.
۷. ۷ -به شرح یادداشت‌ توضیحی ۶-۱۷ صورتهای مالی، طبق ماده (۵) اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سقف مجاز مالکیت سهام بانک‌ها بدون مجوز بانک مرکزی حداکثر ۱۰ درصد بوده و مازاد بر آن تا میزان ۳۳ درصد، صرفا با اخذ مجوز از بانک مذکور مجاز گردیده است. ضمن اینکه طبق آخرین دستورالعمل ابلاغی مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ بانک مرکزی، سهامداران بانک‌ها موظف گردیده‌اند تا ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ این ابلاغ نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام و یا سهام مازاد خود را واگذار نمایند، در غیر‌اینصورت نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت بوده و حق رأی سهام مازاد بر مجوز ارائه شده از سهامدار سلب و به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض شده و علاوه بر آن درآمد سود سهام توزیع شده نیز مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد می‌گردد. لازم به ذکر است که طی دوره مورد گزارش حدود ۱/۵ درصد از سهام بانک اقتصاد نوین توسط شرکت فرعی سرمایه ‏گذاری مدیریت سرمایه ‏مدار خریداری و در نتیجه تا پایان دوره مالی، سرمایه گذاری گروه و شرکت اصلی در بانک اقتصاد نوین بیش از ۴۱/۸درصد گردیده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

۸. ۸ -مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‎گیـری این سـازمـان نسبت به صـورتهـای مالی، دربرگیرنـده نتیجه‎گیـری نسبت به "سایر اطلاعات " نیست و نسبت بـه آن هیچ نـوع اطمینانی اظهار نمی‎شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه"سایر اطلاعات"به منظور شناسایی مغایرتهـای با اهمیت آن با صورتهـای مالی یا با اطلاعات کسب شده درفرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‎هـای با اهمیت است . درصورتیکـه این سازمان به این نتیجـه برسد که تحریف با اهمیتی در "سـایـر اطلاعـات" وجـود دارد ، بـایـد این مـوضـوع را گزارش کنـد. همـانطـورکه در بخـش"مبانی نتیجه‏ گیری مشروط" در بالا توضیح داده شده است، در تاریخ صورت وضعیت مالی، این سازمان به این نتیجه رسیده که "سایر اطلاعات"حاوی تحریف هـای با اهمیت به شرح بندهـای ۳ و ۴ این گزارش می‌باشـد.

سایر موارد

۹. ۹ -ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت‏های ثبت شده نزد سازمان بورس در‏خصوص مفاد بندهای ۱ و ۲ ماده ۷ ، بندهای ۱-۱۰ الی۳-۱۰ ماده۷ ، بند ۲ ماده۱۰، بند ب ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، مفاد بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس، مفاد ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس، مفاد ماده ۲۸ اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام ثبت شده در سازمان بورس، مفاد بخشی از ماده ۴ دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس و مفاد ماده ۳ و تبصره یک آن، ماده ۱۵ و تبصره ۲ آن، ماده ۱۶، ماده ۱۹، تبصره ماده ۲۳، تبصره ماده ۲۴ و ماده ۴۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی رعایت نشده است.

مبالغ به میلیون ریال