منشور سازمانی

/منشور سازمانی
منشور سازمانی ۱۳۹۶/۶/۲۰ ۹:۴۸:۵۰

شعار ما

آرمان ما، حکمرانی نخبگان

منشور سازمانی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

در سایه الطاف و استعانت الهی، باورهای بنیادین ما در شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در ایفای مسئولیت ها و وظایف سازمانی این است که:

  • ایجاد امنیت سرمایه گذاری، شفافیت اطلاعات و جلب اعتماد سهامداران با حداقل نمودن ریسک های سرمایه گذاری را تعهد خود می دانیم.

  • استفاده بهینه از فرصت ها و منابع شرکت در جهت ارزش آفرینی مستمر و پایدار برای سهامداران را تعهد خود می دانیم.

  • رعایت موازین اخلاق حرفه ای در فضای کسب و کار را جز اصول بنیادین خود می دانیم.

  • خلاقیت، نوآوری، توسعه و روزآمد نمودن دانش تخصصی و مهارت حرفه ای کارکنان و تقویت روحیه کار گروهی در مسیر تعالی سازمانی مورد اهتمام جدی ماست.

  • التزام به داشتن وجدان کاری، روحیه انتقاد پذیری و پاسخ گویی، تکریم ارباب رجوع، حفظ اطلاعات محرمانه و محافظت از دارائی ها را باور خود می دانیم.

  • احترام و ارتقا منابع انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه سازمانی را موجب اعتلای روز افزون شرکت می دانیم.

  • ارتقای سلامت محیط سازمانی، مسئولیت پذیری و تعلق سازمانی را از مهمترین باورهای خود می دانیم.

  • رعایت نظم و انضباط، شئونات و ارزشهای اسلامی و کرامت انسانی را تکریم باورهای خود و جامعه می دانیم.

  • رعایت صحیح ضوابط و مقررات سازمانی، قوانین و مقررات کشوری و بین المللی مورد اهتمام جدی ماست.

  • توسعه و تقویت منافع ملی و روابط راهبردی با دولت و جامعه و قبول مسئولیت های اجتماعی را اصول فرهنگ سازمانی خود می دانیم.