کمیته‌های تخصصی و حاکمیت شرکتی

/کمیته‌های تخصصی و حاکمیت شرکتی
کمیته‌های تخصصی و حاکمیت شرکتی ۱۳۹۹/۱/۱۹ ۱۰:۵۴:۳۵

کمیته حسابرسی داخلی

مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ – مشاهده در کدال

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۲/۱۲/۱۸
تعداد اعضا : ۵

اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگیکدملیسمتعضو غیرموظف هیات مدیرهشخص حقوقیعضو مستقلعضو مالیرشته تحصیلیآخرین مقطع تحصیلیتاریخ عضویت در کمیته حسابرسی
حسین فرزان اصل۰۰۶۹۴۸۵۴۹۶رییس کمیتهبلهشرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدارخیربلهمدیریت مالیدانشجوی دکترا۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ناصر رزاق۰۰۵۲۸۷۵۷۹۲عضو کمیتهخیربلهبلهمدیریت کسب و کاردکترا۱۳۹۸/۰۱/۲۶
مسعود بهزادپور۰۶۸۱۷۰۹۲۱۹عضو کمیتهخیربلهبلهحسابداریکارشناسی ارشد۱۳۹۸/۱۲/۲۶
داریوش محمدی۵۳۹۹۵۵۳۵۴۶عضو کمیتهخیربلهبلهمدیریتدکترا۱۳۹۸/۱۲/۲۶
میر فیض فلاح شمس۲۷۲۰۷۵۰۴۸۴عضو کمیتهخیربلهبلهمدیریت مالیدکترا۱۳۹۳/۰۴/۰۸

مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
تعداد کارکنان : ۱

مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگیکدملیسمترشته تحصیلیآخرین مقطع تحصیلیتاریخ انتصاب
ناصر امیدواری۰۵۳۰۷۷۸۱۸۱مدیر حسابرسی داخلیحسابداریکارشناسی ارشد۱۳۹۸/۱۲/۲۶

بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگیکدملیسمترشته تحصیلیآخرین مقطع تحصیلیتاریخ انتصاب
کوروش امانی۶۳۰۹۸۶۱۶۳۸معاون مالی و اداریحسابداریدکترا۱۳۹۷/۱۱/۰۱