شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1385 و با دستور جلسه ذیل در ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 27/4/1386 در […]

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام )

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران پیرو مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه خود اقدام به پرداخت سود سهام می نماید . لذا بدینوسیله از صاحبان سهام حقیقی که در تاریخ 28/4/1385 (تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه ) سهامدار این شرکت بوده اند دعوت می گردد جهت دریافت سود سهام با توجه به جدول زمانبندی زیر […]