شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ و با دستور جلسه ذیل در ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۶ در […]

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام )

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران پیرو مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه خود اقدام به پرداخت سود سهام می نماید . لذا بدینوسیله از صاحبان سهام حقیقی که در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۸۵ (تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه ) سهامدار این شرکت بوده اند دعوت می گردد جهت دریافت سود سهام با توجه به جدول زمانبندی زیر […]