82 درصد درآمد مالیاتی هشت ماهه دولت محقق شد

درآمدهای مالیاتی دولت در هشت ماهه سال جاری به 96 هزار و 677 میلیارد ریال رسید که بیش از 6/81 درصد تحقق درآمد مالیاتی را نشان می دهد.
   
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وصولی درآمدهای عمومی دولت مشتمل بر درآمدهای مالیاتی (مستقیم و غیرمستقیم) و سایر درآمدها (شامل درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، خدمات و فروش کالا، جرایم و خسارات و متفرقه) در هشت ماهه سال جاری مجموعا مبلغی در حدود 128476 میلیارد ریال می‌باشد که صرفنظر از ترکیب اقلام تشکیل دهنده آنها در مقایسه با ارقام مشابه سال قبل در حدود 43 درصد افزایش و در مقایسه با ارقام مصوب در قانون بودجه سال 1385 کل کشور در حدود 8/78 درصد تحقق یافته است.
 
بنابراین گزارش، نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه پرداخت شده (جاری) در هشت ماهه سال جاری در حدود 6/52 درصد می‌باشد و این نسبت در هشت ماهه سال 84 در حدود 4/49 درصد بوده است.
 
نسبت یاد شده با توجه به ارقام منظور در جداول قانون بودجه سال 1385 کل کشور و اصلاحی آن در حدود 7/64 درصد است.
 
به گزارش فارس، وصولی درآمدهای مالیاتی اعم از مستقیم و غیر مستقیم در هشت ماهه سالجاری بالغ بر 96677 میلیارد ریال می‌باشد که مبلغ مذکور معادل 6/81 درصد 12/8 رقم پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1385 کل کشور بوده و در مقایسه با مبالغ وصولی در مدت مشابه سال 1384 در حدود 8/30 درصد افزایش دارد.
 
بر اساس این گزارش، نسبت وصولی درآمدهای مالیاتی در هشت ماهه سال 1385 به کل دریافت‌ها در حدود 9/25 درصد می‌باشد و نسبت مذکور در سال قبل در حدود 2/27 درصد بوده است.
 
این نسبت با توجه به ارقام منظور شده در جداول قانون بودجه سال 1385 کل کشور و اصلاحی آن، در حدود 1/32 درصد می‌باشد.