6/19 میلیارد تومان از شرکتهای دولتی فروخته شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس قانون بودجه سال 85 کل کشور،
درآمد دولت از محل فروش شرکتهای دولتی در سال جاری 7400 میلیارد ریال پیش بینی شده
است که تا کنون تنها 6/2 درصد از این رقم محقق شده است.

بنابراین گزارش، طی پنج ماهه نخست سال جاری درآمد دولت از فروش شرکتهای دولتی 3083
میلیارد ریال پیش بینی شده بود که تنها 4/6 درصد آن تحقق یافته است.

درآمد دولت از فروش شرکتهای دولتی در پنج ماهه نخست سال گذشته 969 میلیارد ریال
بوده است