40 ماده دیگر از قانون جدید بورس به تصویب نهایی رسید

در ادامة مذاکرات مجلس
شورای اسلامی دربارة قانون بازار اوراق بهادار تا مادة 45 اين قانون در صحن علنی
مجلس تصويب شد. به گزارش ايران بورس ، در مذاکرات مجلس شورای اسلامی موارد شش الی
45 قانون بازار اوراق بهادار به تصويب مجلس رسيد. اين مواد شامل فصول مربوط به
بازار اوليه، وظايف و اختيارات هيئت مديرة سازمان بورس و اوراق بهادار، مقررات
بازار ثانويه و اطلاع‌رسانی در بازارهای اوليه و ثانويه می‌شود. فصل ششم قانون
مربوط به جرايم و مجازاتهاست که در جلسة بعدی مجلس شورای اسلامی در روز يکشنبه مورد
بررسی قرار خواهد گرفت.

با توجه به روند تصويب
مواد قانون بازار اوراق بهادار می‌توان انتظار داشت که طی جلسة بعدی تصويب آن به
پايان برسد و با بررسی نهايی شورای نگهبان، تا پايان هفتة آينده به طور کامل تصويب
گردد.