237 هزار میلیارد ریال وارد خزانه دولت شد

مجموع دریافتهای خزانه‌داری‌کل کشور شامل درآمدهای عمومی و واگذاری دارائی‌های
سرمایه‌ای و مالی طی پنج ماهه نخست امسال مبلغی در حدود 237179 میلیارد ریال بوده
است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طی پنج ماهه اول سال جاری بابت اعتبارات
هزینه و تملک دارائی های سرمایه‌ای و مالی مصوب در قانون بودجه سال 1385 کل کشور و
اصلاحی آن و همچنین بابت هزینه‌های موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت مجموعا مبلغی در حدود 211173 میلیارد ریال پرداخت شده است.

بنابراین گزارش، مجموع دریافتهای خزانه‌داری‌کل کشور شامل درآمدهای عمومی و واگذاری
دارائیهای سرمایه‌ای و مالی در مدت یاد شده مبلغی در حدود 237179 میلیارد ریال بوده
است.

این گزارش حاکی است: موجودی حساب درآمد عمومی کشور نزد بانک مرکزی در پایان مرداد
ماه سالجاری مبلغ 18446 میلیارد ریال می‌باشد.

ضمنا حساب تنخواه گردان نمایندگیهای خزانه در استانها در پایان ماه مذکور مبلغ 7560
میلیارد ریال در دفاتر اداره کل خزانه‌ موجودی نشان می‌دهد.