17 میلیارد دلار طی برنامه چهارم در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری خواهد شد

 مدير برنامه ريزي
شركت ملي صنايع پتروشيمي گفت: طي برنامه چهارم بيش از 17 ميليارد دلار در طرحهاي
پتروشيمي سرمايه گذاري مي شود كه حدود 12 ميليارد دلار اين رقم توسط بخش دولتي و
مابقي توسط بخش خصوصي سرمايه گذاري خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، محمدحسن پيوندي افزود: واحد الفين يازدهم با ظرفيت توليد سالانه 4/2 ميليون
تن تامين كننده خوراك خط لوله اتيلن غرب است كه جزو وظايف تكليف شده دولت به شركت
ملي صنايع پتروشيمي است.
وي ادامه داد: در مورد واحد الفين دوازدهم نيز با راه اندازي اين واحد با ظرفيت
توليد ساليانه حدود دو ميليون تن اتيلن و در حدود 900 هزار تن پروپيلن كه بخش قابل
توجهي از نياز واحدهاي پايين دستي به پروپيلن را رفع خواهد كرد.
پيوندي در خصوص اينكه آيا اين گاز به صورت گاز طبيعي همانطوري كه هنديها مي خواهند
صادر خواهد شد و يا اينكه قبل از صادرات مقداري از تركيبات آن گرفته خواهد شد؟ گفت:
براساس طرحي كه مديريت برنامه ريزي و توسعه به هيئت مديره شركت ملي صنايع پتروشيمي
ارائه كرد، در صورتيكه صادرات گاز ايران به هند عملي شود، قرار است قبل از خروج گاز
از كشور تمامي تركيبات قابل تبديل به محصولات پليمري و شيميايي از گاز اين خط لوله
جدا شود.
وي اظهارداشت: به عبارتي شركت ملي صنايع پتروشيمي قصد دارد با جدا كردن تركيبات گاز
طبيعي در سواحل درياي عمان يعني در استان سيستان و بلوچستان، واحدهاي پتروشيمي
بسازد كه اين تركيبات در آنجا به محصولات پتروشيمي تبديل كند. اين فرايند از نظر
نزديك شدن به مشتري و دنياي رقابت براي كشور خيلي اهميت دارد.
مدير برنامه ريزي شركت ملي صنايع پتروشيمي توضيح داد: در خصوص درخواست هنديها، بايد
بگويم كه گاز طبيعي براساس واحد انرژي يعني دلار بر ميليون

BTU
به فروش مي رود. بنابراين دليلي ندارد كه ايران موادي را كه مي تواند در داخل كشور
به محصولات پتروشيمي تبديل كند ، بفروشد تا در جاي ديگر تبديل به كالا شود.
به گزارش شركت ملي صنايع پتروشيمي، وي تاكيد كرد: سياست شركت ملي صنايع پتروشيمي
نگه داشتن ارزش افزوده در داخل كشور است.
در سند چشم انداز 10 ساله صنعت پتروشيمي آمده است كه اين صنعت در پايان سال 93 بايد
به فروش 20 ميليارد دلاري دست يابد.