1/1 تریلیون دلار سهم در بورس عربستان معامله شد

طی سال 2005 ارزش سهام مبادله شده
در بورس عربستان با 133 درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن به 1/1 تریلیون دلار
رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری کویت در سال 2005 بیش از 1/1تریلیون
دلار سهم در بورس عربستان معامله شد که این رقم نسبت به سال قبل از آن 133 درصد
افزایش داشته است.
براساس این گزارش شاخص بازار بورس عربستان نیز در پایان آخرین روز سال 2005 به
16712 واحد رسید که این رقم نسبت به سال 2004 بیش از 103 درصد رشد داشته است.
شاخص بورس عربستان در پایان سال 2004، 8206 واحد گزارش شده بود.
در این گزارش همچنین تعداد سهام معامله شده در سال 2005 در بورس عربستان 12 میلیارد
سهم ذکر شده در حالی که این رقم در سال 2004، 10 میلیارد سهم ذکر شده بود.
همچنین تعداد معاملات در بورس عربستان طی سال گذشته میلادی، 61/16 میلیون معامله
ذکر شده در حالی که این رقم برای سال 2004، 32/13 میلیون معامله ذکر شده بود.