102 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی به صدرا پرداخت می‌شود