10‌درصد از ارزش صادرات صنعتی برای فولاد

10‌درصد از ارزش صادرات صنعتی برای فولاد
طی یازده ماهه امسال صادرات آهن آلات و فولاد با 606 میلیون دلار یا 2/10 درصد از کل ارزش صادرات، رتبه نخست را در بین صادرات کالاهای غیرنفتی کشور به خود اختصاص داد.
پسته و مغز پسته با 505 میلیون دلار یا 5/8 درصد رتبه دوم، سایر محصولات پتروشیمی با 472 میلیون دلار یا 8 درصد، رتبه سوم و فرش دستبافت با 445 میلیون دلار یا 5/7 درصد از کل ارزش صادرات رتبه ‌بعدی را به خود اختصاص داده است.
در یازده ماهه سال 1383 از کل صادرات غیرنفتی کشور،بخش کالاهای صنعت و پتروشیمی از نظر وزنی و ارزشی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
طی این مدت، بخش صنعت و پتروشیمی از نظر وزنی و ارزشی دارای سهمی معادل 9/74 درصد و 6/66 درصد، بخش کشاورزی دارای سهمی معادل 9/5 درصد و 2/20 درصد، بخش فرش و صنایع دستی دارای سهمی معادل 2/0 درصد و 8/8 درصد و بخش مواد معدنی دارای سهمی معادل 19 درصد و 4/4 درصد بوده است. درصد تحقق کالاهای کشاورزی حدود 3/89 درصد، کالاهای صنعتی، معدنی و پتروشیمی حدود 8/78 درصد و کالاهای صنایع دستی و فرش حدود 1/59 درصد بوده است. (دنیای اقتصاد22/12/83 )