10بانک دولتی 34 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاههای کوچک پرداخت کردند

از ابتدای اجرای آیین نامه گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین تا کنون نظام بانکی 34 هزار و 97/669 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان تسهیلات بنگاه های کوچک پرداخت کرده است.
 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تا کنون در راستای اجرای ایین نامه گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین 389 هزار و 772 طرح به نظام بانکی کشور معرفی شده است و پس از تایید 208 هزار و 42 طرح از سوی سیستم بانکی برای 132 هزار و 249 قرارداد با مجموع مبلغ 44 هزار و 68/870 میلیارد ریال قرارداد منعقد شده است.
 
بنابراین گزارش بانک کشاورزی با پرداخت 6 هزار و 34/505 میلیارد ریال تسهیلات بیشترین تسهیلات را برای بنگاه های کوچک و کارآفرین پرداخت کرده است. از میان 128 هزار و 915 طرح ارائه شده به بانک کشاورزی، 65 هزار و 221 طرح به تایید رسید و برای48 هزار و 772 قرارداد به مبلغ 7 هزار و 46/498 میلیارد ریال به امضا رسید.
 
بانک ملی تاکنون 5 هزار و 22/842 میلیارد ریال تسهیلات برای بنگاه های کوچک کارآفرین پرداخت کرده است و از میان 61 هزار و 176 طرح ارائه شده به بانک ملی 36 هزار و 496 طرح را تایید کرده و 23 هزار و 765 طرح به مرحله عقد قراداد به مبلغ 8 هزار و 28/368 میلیارد ریال رسیده است .
 
از میان 50 هزار و 689 طرح رسیده، بانک ملت 25 هزار و 422 طرح را تایید کرده است.تا پایان آبان ماه بانک ملت با 14 هزار و 930 طرح قراردادی به مبلغ 6 هزار و 42/176 میلیارد ریال امضا کرده و 5 هزار و 97/203 میلیارد ریال تسهیلات برای بنگاه های کوچک پرداخت کرده است.
 
بانک صادرات تاکنون 5 هزار و 85/47 میلیارد ریال تسهیلات برای بنگاه های کوچک کارآفرین پرداخت کرده است و از میان 57 هزار و 47 طرح ارائه شده به بانک صادرات 30 هزار و 220 طرح را تایید کرده و 15هزار و 585 طرح به مرحله عقد قرارداد به مبلغ 6 هزار و65/861 میلیارد ریال رسیده است .
 
بانک سپه 21 هزار و 179 طرح از میان 34 هزار و 580 طرح را تایید کرده و برای 10 هزار و 61 طرح قرارداد به مبلغ 6 هزار و 43/396 میلیارد ریال امضا شده است.بانک سپه در مجموع 4 هزار و 96/645 میلیارد ریال برای بنگاه های کوچک پرداخت کرده است.
 
از میان 35 هزار و 805 طرح رسیده، بانک تجارت 18 هزار و 509 طرح را تایید کرده است.تا پایان آبان ماه بانک تجارت با 11 هزار و 528 طرح قرارداد به مبلغ 5 هزار و 07/648 میلیارد ریال امضا کرده و 4 هزار و 49/465 میلیارد ریال تسهیلات برای بنگاه های کوچک پرداخت کرده است.
 
بانک رفاه تاکنون هزار و 38/44 میلیارد ریال تسهیلات برای بنگاه های کوچک کارآفرین پرداخت کرده است و از میان 18 هزار و493 طرح ارائه شده به بانک رفاه 9 هزار و 336 طرح را تایید کرده و 6هزار و 935 طرح به مرحله عقد قرارداد به مبلغ هزار و51/436 میلیارد ریال رسیده است .
 
بانک صنعت و معدن 812 طرح از میان هزار و 507 طرح را تایید کرده و برای 124طرح قرارداد به مبلغ هزار و 88/225 میلیارد ریال امضا شده است.بانک صنعت و معدن در مجموع 44/982 میلیارد ریال برای بنگاه های کوچک پرداخت کرده است.
 
از میان هزار و 332 طرح رسیده، بانک مسکن 817 طرح را تایید کرده است.تا پایان آبان ماه بانک مسکن با 727 طرح قرارداد به مبلغ هزار و 01/226 میلیارد ریال امضا کرده و37/899 میلیارد ریال تسهیلات برای بنگاه های کوچک پرداخت کرده است.
 
بانک توسعه صادرات با پرداخت 32/96 میلیارد ریال برای بنگاه های کوچک تمام مبلغ قرار داد های منعقده را پرداخت کرده است. این بانک 30 طرح از میان 230 طرح را تایید کرده و برای22 طرح قرارداد به مبلغ 96/32 میلیارد ریال امضا شده است.