گزارش مالی دولت در سه ماهه اول سال 84


 


 

 گزارش مالی منتشر
شده  دولت در سه ماهه اول سال 84  به تفکیک و در هشت عنوان در قسمت زیر آورده شده
است .


 

 1-

در سه ماهه اول امسال دولت 79400 ميليارد ريال پرداخت و 119359
ميليارد ريال دريافت كرد

دولت در سه ماهه
اول امسال 79400 ميليارد ريال پرداخت و 119359 ميليارد ريال دريافت كرد.

 طي سه ماهه اول
سال جاري بابت اعتبارات هزينه و تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي و مالي مصوب در قانون
بودجه سال 1384 كل كشور مجموعا مبلغي در حدود 79400 ميليارد ريال پرداخت شده است.

بنا بر اين گزارش، مجموع دريافت‌هاي خزانه‌ داري كل كشور شامل درآمدهاي عمومي و
واگذاري دارائي‌هاي سرمايه‌اي و مالي در مدت ياد شده مبلغي در حدود 119359 ميليارد
ريال بوده است.
موجودي حساب درآمد عمومي كشور نزد بانك مركزي در پايان خرداد ماه سالجاري مبلغ
39359 ميليارد ريال مي‌باشد.
حساب تنخواه گردان نمايندگي‌هاي خزانه در استان‌ها در پايان ماه مذكور مبلغ 2337
ميليارد ريال را در دفاتر اداره كل خزانه موجودي نشان مي‌دهد.

  

2-

دولت از حساب ذخيره، فروش اوراق مشاركت و وام بانكها 9720 ميليارد
ريال درآمد كسب كرد

دولت در سه ماهه
اول امسال از حساب ذخيره ارزي، تسهيلات خارجي، واگذاري سهام شركتهاي دولتي، فروش
اوراق مشاركت و دريافت اصل وام بانكي9720 ميليارد ريال درآمد كسب كرد.

وجوه حاصل از
واگذاري داراييهاي مالي شامل مبلغ 7750 ميليون دلار (معادل 70486 ميليارد ريال)
استفاده از حساب ذخيره ارزي، فروش اوراق مشاركت، وام‌هاي خارجي، فروش و واگذاري‌
سهام شركتهاي دولتي، وصولي بابت وامهاي طرحهاي عمراني موضوع ماده (32) قانون برنامه
و بودجه كشور و برگشتي از پرداختهاي سالهاي قبل موضوع مواد 63 و 64 قانون محاسبات
عمومي كشور و اصلاحي آن، برگشتي وجوه اداره شده پرداخت شده در سالهاي قبل به خزانه
و ساير اقلام جزيي ديگر مي‌باشد.
عملكرد وجوه حاصل از واگذاري داراييهاي مالي در سه ماهه اول سال 1384 مبلغي در حدود
9720 ميليارد ريال بوده است، رقم مذكور در مقايسه با 12/3 مبلغ پيش‌بيني شده در
قانون بودجه سال 1384 كل كشور در حدود 2/34 درصد تحقق يافته است، مبلغ مذكور در
مقايسه با مبلغ وصول در سال 1383 در حدود 1/292 درصد افزايش دارد.
نسبت وجوه حاصل از واگذاري داراييهاي مالي در سه ماهه اول سال جاري به كل دريافت‌ها
در حدود 3/8 درصد مي‌باشد، نسبت مذكور در سال قبل در حدود 3/3 درصد بوده است، اين
نسبت با توجه به ارقام منظور شده در جداول قانون بودجه سال 1384 كل كشور در حدود
7/27 درصد مي‌باشد.

  


3-

 نسبت
به مدت مشابه سال قبل دولت در سه ماهه اول امسال 5/22 درصد بيشتر از خزانه برداشت
كرد

پرداختهاي
خزانه‌داري كل كشور در سه ماهه اول سال 1384 بابت اعتبارت هزينه و تملك داراييهاي
سرمايه‌اي و مالي و تنخواه گردان استانها مجموعا بالغ بر مبلغ 79400 ميليارد ريال
بوده است.

 اين مبلغ در حدود
59 درصد مجموع اعتبارات مصوب مربوط مي باشد. پرداختهاي مذكور صرفنظر از چگونگي و
تركيب اقلام تشكيل‌ دهنده آنها بدون احتساب يارانه حاملهاي انرژي در مقايسه با
پرداختهاي خزانه داريكل كشور در مدت مشابه در سال قبل در حدود 5/22 درصد افزايش
دارد.
پرداختهاي خزانه داريكل كشور در سه ماهه ياد شده بابت اعتبار هزينه(هزينه هاي جاري)
مبلغ 62652 ميليارد ريال (معادل 98درصد 12/3 رقم مصوب و 6/93درصد افزايش نسبت به
سال قبل) و اعتبارات تملك داراييهاي مالي (طرحهاي عمراني) مبلغ 105 ميليارد ريال
(معادل -/1 درصد 12/3 رقم مصوب و 6/28 درصد كاهش نسبت به سال قبل) و تنخواه گردان
نمايندگيهاي خزانه در استانها به مبلغ 2337 ميليارد ريال بوده است.

  

4-

موجودي حساب درآمد عمومي دولت اعلام شد

موجودي حساب درآمد
عمومي كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پايان خرداد ماه 1384 مبلغي در
حدود 39959 ميليارد ريال بود.

موجودي حساب ياد
شده در پايان خرداد ماه سال قبل مبلغي در حدود 12054 ميليارد ريال بوده است.
با توجه به اينكه طي سه ماهه اول سال جاري معادل ريالي مبلغ 9/9068 ميليون دلار
حاصل از صادرات نفت خام تحت عنوان رديف 210101 به حساب درآمد عمومي كشور واريز شده
است و اين مبلغ در مقايسه با 12/3 رقم مصوب (مبلغ 3532=4÷14128 ميليون دلار) مبلغ
0/5536 ميليون دلار بيشتر تحقق يافته است.
چنانچه مبلع ياد شده از مجموع دريافتهاي بودجه عمومي دولت در سه ماهه اول سال جاري
كسر گردد، به علاوه مبلغ 4335 ميليارد ريال (4197-8532) موجودي ريالي مصرف نشده
حساب بانكي استفاده از ذخيره ارزي در پايان خردادماه خزانه به آن اضافه شود، نتيجه
خواهد شد كه خزانه داري كل كشور ناچار شده است، براي تامين و پرداخت هزينه هاي
ضروري كشور مبلغ 13322 ميليارد درآمد ماههاي آتي را به مصرف برساند.

  

5- 

در سه ماهه اول سال جاري 22795 ميليارد ريال ماليات دريافت شد

وصولي درآمدهاي
مالياتي اعم از مستقيم و غير مستقيم در سه ماهه اول سال جاري با احتساب مبلغ 4560
ميليارد ريال بابت ماليات علي الحساب عملكرد شركت ملي نفت ايران، بالغ بر مبلغ
22795 ميليارد ريال بوده است.

مبلغ مذكور معادل
1/70 درصد 12/3 رقم پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 1384 كل كشور بوده و در مقايسه
با مبالغ وصولي در سال 1383 در حدود 5/62 درصد افزايش دارد.
نسبت وصولي درآمدهاي مالياتي در سه ماهه اول سال 1384 به كل دريافت‌ها بدون احتساب
درآمد حامل‌هاي انرژي در حدود 6/19 درصد مي‌باشد، نسبت مذكور در سال قبل نيز در
حدود 8/18 درصد بوده است، اين نسبت با توجه به ارقام منظور شده در جداول قانون
بودجه سال 1383 كل كشور، در حدود 2/24 درصد مي‌باشد.
وصولي خزانه داري‌كل كشور در سه ماهه اول سال جاري بابت ماليات‌هاي مستقيم 14253
ميليارد ريال (در حدود 9/100 درصد نسبت به سال قبل رشد دارد و در مقايسه با 12/3
رقم پيش‌بيني شده در حدود 8/74 درصد تحقق يافته است) و بابت ماليات‌هاي غير مستقيم
در حدود 8542 ميليارد ريال (در حدود 1/23 درصد نسبت به سال قبل رشد دارد و در
مقايسه با 12/3 رقم پيش‌بيني شده در حدود 2.70 درصد تحقق يافته است) بوده است.

  

6-

در سه ماهه اول سال جاري واگذاري دارايي هاي دولت 6/46 درصد افزايش
يافت

واگذاري دارايي هاي
سرمايه اي دولت (از قبيل فروش نفت، زمين، ساختمان و تاسيسات دولتي)در سه ماهه اول
سال جاري 6/46 درصد افزايش يافت و به 82092 ميليارد ريال رسيد.

وصولي وجوه حاصل از
واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سه ماهه اول سال جاري كه در حدود 8/99 درصد آن
مربوط به درآمد ريالي حاصل از صادرات نفت خام بوده است، بالغ بر مبلغ 82092 ميليارد
ريال بود.
مبلغ مذكور معادل 239 درصد 12/3 رقم پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1384 كل كشور
بوده و در مقايسه با مبالغي ريالي وصولي در مدت مشابه سال 1383 در حدود 6/46 درصد
افزايش دارد.
نسبت وجوه حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه اي درسه ماهه اول سال جاري به كل
دريافت ها بدون احتساب درآمد حامل هاي انرژي در حدود 4/70 درصدمي باشد. نسبت مذكور
در سال قبل در حدود 1/75 درصد بوده است اين نسبت با توجه به ارقام منظور شده در
جداول قانون بودجه سال 1384 كل كشور در حدود 4/33 درصد مي باشد.
بنا بر اين گزارش، وجوه حاصل از واگذاري ساير داراييهاي سرمايه اي شامل فروش اموال
منقول (بادوام) و غير منقول دولت دراختيار دستگاههاي اجرايي مي باشد.
عملكرد وجوه ياد شده در سه ماهه اول سال 1384 مبلغ 179 ميليارد ريال بوده است. رقم
مذكور نسبت به 12/3 رقم مصوب در حدود 3/23 درصد تحقق يافته است و درمقايسه با مبلغ
عملكرد سال قبل در حدود 3/67 درصد افزايش دارد.

  

 7- 

ميزان درآمدهاي عمومي استاني اعلام شد

وصولي درآمدهاي
عمومي استاني در سه ماهه اول سال 1384 مبلغي در حدود 73345 ميليارد ريال بوده است.

 رقم مذكور كه
عمدتا درآمدهاي مالياتي مستقيم مي باشد، در مقايسه با 12/3 رقم پيش‌بيني شده در
جداول پيوست قانون بودجه سال 1384 كل كشور در حدود 5/88 درصد تحقق يافته است.
بنابر اين گزارش، درآمدهاي ياد شده در مقايسه با عملكرد سه ماهه اول سال 1383 در
حدود 1/36 درصد افزايش دارد. در بين استانها استان قزوين با 6/125 درصد تحقق در
مقايسه با رقم مصوب بالاترين تحقق و استان خراسان جنوبي با 5/63 درصد كمترين ميزان
تحقق را داشته اند.
استان قم با 8/104 درصد افزايش نسبت به رقم وصولي در سال 1383 بيشترين و استان
قزوين با 8 درصد رشد كمترين افزايش را در بين استانها داشته اند.

   

8- 

طي سه ماه اول سال 84

 1/11
ميليارد دلار نفت خام و فرآورده نفتي صادر شد

طي سه ماه اول سال
84 بالغ بر 903/9 ميليارد دلار نفت خام و 236/1 ميليارد دلار فرآورده نفتي صادر شد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، به نقل از گزارشهاي دولت، وصولي خزانه داري كل كشور بابت هم ارز ريالي صادرات
نفت خام در سه ماهه اول سال جاري مبلغي درحدود 81913 ميليارد ريال مي باشد.
بنا بر اين گزارش، رقم مذكور در مقايسه با 12/3 مبلغ پيش بيني شده در قانون بودجه
سال 1384 كل كشور در حدود 244 درصد تحقق يافته است. مبلغ مذكور در مقايسه با مبلغ
ريالي وصولي در سال 1383 در حدود 4/47 درصد افزايش دارد.
طبق اطلاعات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي سه ماهه اول سال 1384 مبلغي در حدود
6/9903 ميليون دلار بابت صادرات نفت خام حاصل شده است.
مبلغ مذكور در مقايسه با 12/3 رقم مصوب در قانون بودجه سال جاري در حدود 4/236 درصد
تحقق يافته است. رقم ياد شده در مقايسه با صادرات نفت خام در سه ماهه اول سال 1383
(مبلغ 6603 ميليون دلار) در حدود 50 درصد افزايش دارد.
در سه ماهه اول سال جاري معادل ريالي مبلغ 3/9782 ميليون دلار از درامدهاي حاصل از
صادرات نفت خام با نرخ تسعير به ازاي هر دلار به طور متوسط مبلغ 8840 ريال توسط
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و به شرح زير به حساب هاي مربوط به نام
خزانه داري كل كشور واريز شده است:
1- منابع حاصل از ارزش نفت خام رديف 210101، 9/9068 ميليون دلار
2- 6/1% ارزش صادرات نفت خام موضوع رديف هاي 210104، 210105، 210106، 210107 و
210108، 197 ميليون دلار
3- بابت ماليات علي الحساب عملكرد سال 84 شركت ملي نفت ايران-رديف 110106، 4/516
ميليون دلار
جمع 3/9782 ميليون دلار
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در طول چهار ماه اول سال جاري معادل صد در صد درآمد
ارزي حاصل از صادرات نفت خام در ماه هاي ياد شده را به ريال تبديل و وجوه حاصل را
به منظور تحقق منابع عمومي ريالي پيش بيني شده در قسمت دوم بند(ب) تبصره(2) قانون
بودجه سال 1384 كل كشور (رديف هاي منابع عمومي) كه توسط وزارت امور اقتصادي و
دارايي (خزانه داري كل) اعلام مي گردد به حساب هاي تعيين شده واريز و مانده آن را
به حساب درآمد عمومي موضوع ريدف 210101 منظور در قسمت سوم قانون ياد شده واريز
مي‌نمايد و از مرداد ماه سال جاري به بعد تا تأمين معادل ريالي سقف مبلغ 14128
ميليون دلار معادل يك دوازدهم سقف مزبور در هر ماه علاوه بر منابع موضوع قسمت دوم
بند (ب) تبصره 2 قانون ياد شده با رعايت ترتيبات فوق را به حساب درآمد عمومي موضوع
رديف 210101 منظور در قسمت سوم قانون ياد شده واريز مي نمايد.
چنانچه روند صادرات نفت خام و بهاي آن در ماه هاي آتي همانند سه ماه اول سال جاري
ادامه داشته باشد تا شهريور ماه 1384 بر اساس مصوبه ياد شده تمام منابع عموومي
موضوع رديف 210101 بالا حاصل خواهد شد و در شش ماهه دوم سال جاري وجهي به حساب رديف
مذكور واريز نخواهد گرديد و چنانچه تدابير لازم اتخاذ نگردد پرداخت هاي بودجه عمومي
دولت مواجه با محدوديت جدي خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، طي سه ماهه اول سال جاري طبق اطلاعات
واصله از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي نفت ايران مبلغي در حدود 1236
ميليون دلار فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي صادر شده است. ضمنا مبلغ 7/364 ميليون
دلار از رقم مذكور مربوط به صادرات فرآورده هاي نفتي جهت معاوضه با فرآورده هاي
مورد نياز كشور در دو ماهه اول سال جاري بوده است.
نسبت وجوه ريالي حاصل از صادرات نفت خام به شرح ياد شده در سه ماهه اول سال جاري به
كل دريافتها بدون احتساب درآمد حامل هاي انرژي در حدود 3/70 درصد مي باشد. نسبت
مذكور در سال قبل نيز در حدود 5/74 درصد بوده است اين نسبت با توجه به ارقام منظور
شده در جداول قانون بودجه سال 1383 كل كشور در حدود 7/32 درصد مي باشد.