گزارش عملکرد هفت ماهه بخش صنعت و معدن کشور

از سوی وزارت صنایع
و معادن گزارش عملکرد هفت ماهه بخش صنعت و معدن کشور اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه 84 از
محل حساب ذخیره ارزی 935 طرح صنعتی و معدنی به مبلغ 2/6655 میلیون دلار گشایش
اعتبار شده‌ است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 6/30 درصد در تعداد و
4/39درصد در میزان گشایش اعتبار را نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش طی هفت ماهه سالجاری تعداد 16033 جواز تاسیس صنعتی با پیش بینی
سرمایه گذاری بیش از 497 هزار میلیارد ریال و اشتغال حدود 543 هزار نفر صادر گردید
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب 4/1 درصد، 1/18 درصد و 7/0 درصد افزایش
داشته اند.
همچنین طی این مدت 3226 فقره پروانه بهره برداری با سرمایه ثابت مندرج در پروانه به
میزان حدود 31 هزار میلیارد ریال و اشتغال بیش از 67 هزار نفر صادر شد که در مقایسه
با ارقام مدت مشابه سال قبل نشان دهنده افزایش 6/10 درصد در تعداد، 5/42 درصد در
میزان سرمایه و کاهش 1/21 درصد در اشتغال مستقیم می‌باشد.
فعالیت‌های معدنی نیز در هفت ماهه سالجاری شامل صدور 268 فقره گواهینامه کشف و
374فقره پروانه بهره برداری می‌باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 8/9
درصد و 9 درصد افزایش نشان می‌دهد . همچنین طی دوره مذکور 883 فقره پروانه اکتشاف و
351 فقره اجازه برداشت صادر گردید که به ترتیب کاهش 3/11 درصد و 9 درصد تعداد را
داشته است.
همچنین صدور سایر مجوز‌ها در دوره مورد بررسی شامل 347 فقره جواز تاسیس خدمات
مهندسی، 53 فقره پرواه خدمات مهندسی، 40 فقره جواز مرکز پژوهشی، 10 فقره پروانه
مرکز پژوهشی، 31 فقره گواهی تحقیق و توسعه و 9 فقره پروانه تحقیق و توسعه بوده است.

از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه 84 از محل حساب ذخیره ارزی 935 طرح صنعتی و معدنی
به مبلغ 2/6655 میلیون دلار گشایش اعتبار شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل
افزایش 6/30 درصد در تعداد و 4/39درصد در میزان گشایش اعتبار را نشان می‌دهد.
تصویب 33 طرح مشارکتی با سرمایه گذاران خارجی که 27 طرح با میزان سرمایه گذاری
7/382 میلیون دلار مربوط به بخش صنعت و معدن می‌باشد و نسبت به مدت مشابه سال قبل
افزایش 50 درصد در تعداد و 5/14 درصد در میزان سرمایه گذاری را نشان می‌دهد.
بر طبق بخش دیگری از این گزارش در هفت ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته
تولید برخی از محصولات از رشد مطلوبی برخوردار بوده‌اند از جمله می‌توان به فولاد
خام 8درصد، محصولات فولادی 11درصد، سیمان 1درصد، انواع سواری 10درصد، انواع تراکتور
37درصد، انواع کاغذ 16درصد و روغن نباتی 10درصد اشاره نمود.
ارزش صادرات محصولات صنعتی و معدنی نیز طی مدت مورد بررسی بیش از 3715 میلیون دلار
است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5/30 درصد افزایش نشان می‌دهد که در این میان
میزان فروش سهام شرکت‌های تحت پوشش با 8/9 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل
به رقم 7/ 948 میلیارد ریال رسیده است.
در هفت ماهه سال جاری بیش از 79 هزار نفر فرصت شغلی جدید در بخش صنعت و معدن ایجاد
گردیده است .