گزارش عملکرد قانون بودجه سال ۸۳ در بخش دریافت و پرداختها

گزارشهاي عملكرد
بودجه سال ۸۳ حاكي از تحقق ۷/۹۱ درصد مالياتهاي غير مستقيم در اين سال است.

به گزارش خبرگزاري
فارس رقم كل «دريافت‌ها» در قانون بودجه سال ۸۳ بالغ بر ۴۶۸ هزار و ۵۹۲ ميليارد
ريال پيش بيني شده بود كه ۴۳۱ هزار و ۳۱۸ ميليارد آن محقق شد،اين رقم معادل ۹۲ درصد
اهداف بودجه در اين بخش بوده است.
اين در حالي است كه رقم « دريافت‌ها» در بودجه سال ۸۲ ، ۳۶۷ هزار و ۲۶۱ ميليارد
ريال پيش بيني شده بود كه ۴/۱۱۷ درصد پيش بين‌ها محقق شد.
همچنين در بخش درآمدهاي عمومي دولت (انواع مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم)، رقم
مصوب بودجه ۲۲۲ هزار و ۶۶۶ ميليارد ريال بود كه معادل ۲/۹۳ درصد از هدف بودجه يعني
۲۰۷ هزار و ۵۸۷ ميليارد ريال آن تحقق يافت .
گزارش عملكرد بودجه سال ۸۲ در اين بخش بيانگر ۶/۱۲۳ ميليارد ريال تحقق بوده است.

بر اساس اين گزارش، پيش بيني بودجه از محل درآمد مالياتهاي غير مستقيم ۴۶ هزار و
۳۶۴ ميليارد ريال بود كه ۴۲ هزار و ۵۲۴ ميليارد ريال آن تا پايان سال محقق شد،اين
رقم ۷/۹۱ هدف بودجه بوده است.
در بخش حقوق ورودي كالا ۲۹ هزار و ۳۳۴ ميليارد ريال پيش بييني قانون بودجه سال قبل
بود كه ۳۲ هزار و ۸۲۱ ميليارد ريال محقق شد،اين رقم حاكي از تحققي معادل ۹/۱۱۱ درصد
است.
همچنين در بخش حقوق ورودي خودرو ۶ هزار و ۴۷۵ ميليارد ريال درآمد در بودجه پيش
‌بيني شده بود كه تنها ۱/۴ درصد اين درآمد يعني ۲۶۶ ميليارد ريال محقق شد.
در قانون بودجه سال گذشته همچنين هزار و ۷۶۰ ميلياد ريال درآمد حاصل از واگذاري
تلفن همراه پيش بيني شده بود كه اين درآمد محقق نشد.
بر اساس اين گزارش در بخش ماليات بر كالا و خدمات ۸ هزار و ۷۹۵ ميليارد ريال رقم
مصوب بودجه در سال گذشته بود كه در عمل رقمي بالغ بر ۹ هزار و ۴۳۷ ميليارد ريال
محقق شد،اين عدد نسبت به رقم مصوب بودجه حاكي از ۳/۱۰۷ درصد رشد است.
اين گزارش اضافه مي‌كند رقم مصوب مالياتهاي مستقيم در قانون بودجه نيز ۴۲ هزار و
۶۳۴ ميليارد ريال بود كه ۴۱ هزار و ۸۹۷ ميليارد ريال آن محقق شد،ميزان درآمدهاي
حاصل از اين بخش برابر ۳/۹۸ درصد پيش بيني‌هاي بودجه است.
اين گزارش حاكي است در بخش «ماليات بر شركتها» ۲۵ هزار و ۴۶۹ ميليارد ريال درآمد
پيش بيني شده بود كه ۲۶ هزار و ۲۸ ميليارد ريال و به عبارتي ۲/۱۰۲ درصد از درآمدهاي
اين بخش محقق شد.
در بخش «ماليات بر درآمد» رقم مصوب بودجه ۱۳ هزار و۲۲۰ ميليارد ريال بود كه ۱۱ هزار
و ۷۷۳ ميليارد ريال معادل ۱/۸۹ درصد پيش بيني بودجه تحقق يافت.
همچنين رقم درآمد حاصل از «ماليات بر ثروت» در قانون بودجه رقمي بالغ بر ۳ هزار و
۹۴۵ ميليارد ريال پيش بيني شده بود كه عملا ۸/۱۰۳ درصد و به عبارتي ۴ هزار و ۹۶
ميليارد ريال تحقق يافته است.
اين گزارش اضافه مي‌كند در بخش «ساير درآمدها» ۲۹ هزار و ۶۶۸ ميليارد ريال در بودجه
پيش بيني شده بود كه ۱۹ هزار و ۱۶۶ ميليارد ريال آن محقق شد. به عبارت ديگر ۶/۶۴
درصد اهداف بودجه در اين بخش تحقق يافته است.
همچنين رقم مصوب بودجه در بخش شفاف سازي حاملهاي انرژي ( جمع و خرج) ۱۰۴ هزار
ميليارد ريال بود كه صد در صد محقق شد.
به گزارش خبرگزاري فارس در بخش واگذاري دارائيهاي سرمايه‌اي يعني « صادرات نفت خام
» ،«صادرات نفت خام براي معاوضه» و « ساير اقلام»، ۱۳۴ هزار و ۴۳۵ ميليارد ريال
درآمد حاصل از صادرات نفت خام پيش بيني شده بود كه ۱۳۸ هزار و ۳۵۶ ميليارد ريال
معادل ۹/۱۰۲ درصد پيش بيني بودجه محقق شد.
در بخش صادرات نفت براي معاوضه ده هزار و ۸۲۸ ميليارد رقم مصوب بودجه بود كه ده
هزار و ۸۲۸ ميليارد ريال برابر ۷/۹۷ درصد پيش بيني بودجه تحقق يافت و در بخش ساير
اقلام نيز ۵ هزار و ۵۴۴ ميليارد ريال رقم مصوب بودجه سال ۸۳ بوده است كه ۲/۴۰ درصد
آن يعني ۲ هزار و ۲۲۹ ميليارد ريال بوقوع پيوست.
بر اين اساس رقم پيش بيني شده در قانون بودجه در بخش واگذاري دارائيهاي سرمايه‌اي
۱۵۰ هزار و ۸۳۴ ميليارد ريال، برابر با ۴/۱۰۰ درصد پيش بيني بودجه تحقق وجود داشته
است.
گزارش عملكرد بودجه سال گذشته در بخش «واگذاري دارائيهاي مالي» حاكي از آن است كه
از ۹۵ هزار و ۹۲ ميليارد ريال مصوب بودجه، ۷۲ هزار و ۳۱۸ ميليارد ريال تحقق يافته
كه ۷۶ درصد پيش بيني‌ها است.
بر اين اساس در بخش حساب ذخيره ارزي رقم واگذريهاي پيش بيني شده در قانون بودجه ۵۵
هزار و ۳۶۳ ميليارد ريال بود كه صد در صد آن يعني ۵۵ هزار و ۳۷۶ميليارد ريال انجام
شد.
واگذاريهاي ناشي از فروش اوراق مشاركت ۱۲ هزار و ۷۶۱ ميليارد ريال بود كه ۱۲ هزار و
۳۴۱ ميليارد ريال آن برابر با ۷/۹۶ درصد بودجه صورت گرفت.
واگذاريهاي حاصل از فروش سهام ۱۲ هزار ميليارد ريال پيش بيني شده بود كه تحقق آن ۲
هزار و ۸۱۳ ميليارد ريال و به عبارتي ۴/۲۳ درصد هدف بود، واگذاري سهام ( جمع و خرج)
نيز ۱۱ هزار ميليارد ريال پيش بيني شده بود كه اين بخش عملكرد نداشت.
واگذاري وامهاي بانك‌هاي جهاني و توسعه اسلامي ۲ هزار و ۳۷۴ پيش بيني شده بود كه
۲۸۳ ميليارد ريال و برابر با ۹/۱۱ درصد اهداف بودجه‌اي آن محقق شد.
همچنين در بخش ساير اقلام واگذريها نيز رقمي معادل هزار و ۵۹۴ ميليارد دلار پيش
بيني شده بود كه هزار و ۵۰۵ ميليارد ريال معادل ۴/۹۴ درصد اهداف بودجه واگذار شد.

اين گزارش حاكي است در بخش « پرداختها» ي قانون بودجه سال ۸۳ نيز رقم مصوب ۴۶۸ و
۵۹۲ ميليارد ريال بود كه ۴۳۱ هزار و ۳۱۸ ميليارد ريال آن محقق شده است. اين رقم
نشانگر ۹۲ درصد تحقق اهداف بودجه در اين بخش است.
بر اين اساس رقم «اعتبارات هزينه‌ جاري» بودجه سال ۸۳ بالغ بر ۲۲۲ هزار و ۳۴۰
ميليارد ريال پيش بيني شده بود كه ۲۳۱ هزار و ۹۲۳ ميليارد ريال معادل ۳/۱۰۴ درصد
اهداف بودجه بوقوع پيوست.
پيش بيني بودجه در بخش اعتبارات ملي و رديفها ۱۵۴ هزار و ۶۶ ميليارد ريال بوده است
كه ۱۵۸ هزار و ۴۹ ميليارد ريال آن برآورد شده است،به عبارت ديگر ۶/۱۰۲ درصد از
اعتبارات ملي و رديفهاي پرداخت شده است.
بودجه «درآمد-هزينه» در قانون سال گذشته ۱۹ هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال پيش بيني شده
بود كه ۱۵ هزار و ۶۰۹ ميليارد آن برابر با ۸/۷۸ درصد هدف بودجه تحقق يافت.
در بخش اعتبارات استاني نير بودجه مصوب سال گذشته ۴۸ هزار و ۴۷۴ ميليارد ريال بوده
است كه ۵۸ هزار و ۲۶۵ ميليارد ريال تحقق بودجه‌اي داشته است كه رقم تحقق يافته
معادل ۲/۱۲۰ درصد بودجه است.
گزارش عملكرد بودجه سال ۸۳ در حوزه «پرداخت يارانه حاملهاي انرژي» بيانگر اين است
كه رقم مصوب بودجه يعني ۱۰۴ هزار ميليارد ريال صد در صد به اين بخش پرداخت شده است.

در بخش «تملك دارائيهاي سرمايه‌اي» ( عمراني) رقم مصوب بودجه ۹۹ هزار ۹۰ ميليارد
ريال بوده است كه ۵۷ هزار و ۵۱۵ ميليارد آن پرداخت شده است. بر اين اساس تا پايان
سال ۸۳ تنها ۵۸ درصد اعتبارات بودجه عمراني كشور پرداخت شده است.
بر اين اساس در بخشهاي ملي و رديفها شامل «طرحهاي اوراق مشاركت» پيش بيني مصوب
بودجه بالغ بر ۴۴ هزار و ۸۴۰ ميليارد ريال است كه ۲۵ هزار و ۷۵۶ ميليارد ريال آن
معادل ۴/۵۷ درصد هدف محقق شده است.
در قسمت طرحهاي بند (م) تبصره (۲۱) عدد مصوب بودجه ۱۸ هزار و ۵۳۷ ميليارد ريال بوده
است كه صد در صد پرداخت شده است ، در حوزه «درآمد هزينه» تملك دارائيهاي سرمايه‌اي
، مصوب قانون بودجه ۱۲ هزار و ۸۲۲ ميليارد ريال بوده است كه ۳ هزار ۴۵۳ ميليارد
ريال و به عبارتي ۹/۲۶ درصد از هدف بودجه تخصيص داده شده است.
همچنين در بخش تملك دارائيهاي مالي بودجه سال ۱۳۸۳ ، ۴۳ هزار و ۱۶۲ ميليارد ريال
پيش بيني شده بود كه از اين رقم ۳۱ هزار و ۴۶۵ ميليارد ريال آن محقق شد كه ۹/۷۲
درصد هدف بودجه بوده است.
همچنين در بخش پرداخت بابت ماده ۱۱۰ قانون تنظيم و بند(ژ) تبصره (۱۶) علي‌رغم اينكه
رقمي در بودجه پيش بيني نشده بود ۶ هزار و ۴۱۵ ميليارد ريال پرداخت شد.