گزارش دیر هنگام مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی ایران در سال 82

مركز آمار ايران با
تاخير طولاني، نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 82 را 03/8 درصد اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، طبق گزارش دفتر حساب هاي اقتصادي مركز آمار ايران، رشد اقتصادي كشور از 56/5
درصد در سال 72، به 03/8 درصد در سال 82 رسيده است.
بر طبق اين گزارش، در اين راستا درآمد سرانه كشور از سال 72 سير صعودي داشته است،
به طوري كه از رقم 5/1 ميليون ريال در سال 72 به 5/15 ميليون ريال در سال 82 افزايش
يافته است. همچنين درآمد سرانه به قيمت ثابت نيز از 7/4 ميليون ريال در سال 72 به
5/6 ميليون ريال در سال 82 رسيده است.
در اين گزارش آمده است: از نظر مشاركت بخش هاي عمده اقتصادي در محصول ناخالص داخلي
(
GDP
بخش معدن ( شامل نفت ) بيشترين سهم را معادل 7/17 درصد دارا مي باشد و پس از آن
بخشهاي صنعت با 9/14 درصد، عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه و كالاها با
3/12 درصد، مستغلات و كسب وكار با 5/11 درصد و حمل و نقل و ارتباطات با 8/6 درصد
داراي سهم بالايي در محصول ناخالص كشور مي باشند.
بر اساس اين گزارش، سري زماني حساب هاي ملي و حساب هاي منطقه اي كه هر يك به طور
جداگانه هر ساله توسط مركز آمار ايران منتشر مي شود، اطلاعات تفصيلي بي شماري را در
زمينه كميت هاي كلان اقتصادي در بردارد كه بر اساس اين اطلاعات، سهم مصرف نهايي
خصوصي در محصول ناخالص داخلي 5/50 درصد، سهم مصرف نهايي دولت 8/12 درصد و سهم تشكيل
سرمايه ثابت ناخالص 3/22 درصد مي باشد.
اين گزارش حاكي است: همچنين نسبت صادرات به محصول ناخالص داخلي 7/25 درصد مي باشد
كه از نظر مقايسه بين المللي سهم مصرف نهايي دولت در كشورهاي كم درآمد 11 درصد،
كشورهاي با درآمد متوسط 12 درصد و كشورهاي با درآمد بالا 15 درصد است.
بر طبق اين گزارش، در اين رابطه تركيب مصرف نهايي دولت برحسب وظايف نشان مي دهد كه
بيشترين سهم مصرف نهايي دولت در كل هزينه هاي مصرفي آن به ميزان 29 درصد در بخش
آموزش مي باشد. پس از آن دفاع با 6/17 درصد و بهداشت با 8/12 درصد بالاترين سهم را
دارا مي باشند.
در اين گزارش آمده است: از بين استان‌هاي كشور، استان تهران با 9/25 درصد، بيشترين
سهم
GDP
را دارا مي باشد، در حالي كه سهم جمعيت اين استان 8/17 درصد در كل كشور است. پس از
آن استان خوزستان با 3/14 درصد، خراسان با 1/6 درصد و اصفهان با 8/5 درصد بالاترين
سهم محصول ناخالص داخلي را دارا مي باشند.
بر اساس اين گزارش، همچنين بيشترين محصول ناخالص داخلي سرانه متعلق به استان
كهگيلويه و بويراحمد با رقمي معادل 7/58 ميليون ريال و پس از آن به ترتيب استان هاي
خوزستان با 2/31 ميليون ريال، تهران با 8/21 ميليون ريال، بوشهر با 9/18 ميليون
ريال و مركزي با 18 ميليون ريال داراي محصول ناخالص داخلي سرانه اي بيشتر از كل
كشور مي باشند.
بر طبق اين گزارش، حدود 80 درصد محصول ناخالص داخلي كشور را 13 استان تهران،
خوزستان، خراسان، اصفهان، فارس، آذربايجان شرقي، كهگيلويه و بويراحمد، مازندران،
كرمان، گيلان، مركزي، آذربايجان غربي و هرمزگان تشكيل مي دهند.