گزارش تفصیلی فدراسیون بورس های جهان از کاهش شاخصهای بورس تهران

بر اساس گزارش ماه مهر
(اکتبر) فدراسیون بورس های جهان، تعداد معاملات انجام گرفته در بازار بورس تهران طی
ماه مهر با کاهش 16 درصدی، حجم سهام مبادله شده در این ماه با کاهش 62 درصدی و
سرمایه بورس تهران با کاهش 6/1 درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از فدراسیون بورس های جهان، تعداد معاملات سهام در بازار بورس تهران طی
ماه مهر (اکتبر) سال جاری با 16 درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به 153 هزار معامله
رسید.
تعداد

معاملات ماه شهریور (سپتامبر) بیش از 181 هزار معامله گزارش شده بود.
براساس این گزارش ارزش کل سهام مبادله شده در ماه مهر نیز به 2150 میلیارد ریال
رسید که این رقم نسبت به ماه قبل 8/62 درصد کاهش داشته است.
ارزش سهام مبادله شده در ماه شهریور 5770 میلیارد ریال گزارش شده بود.
براساس این گزارش ارزش کل سهام مبادله شده در ده ماه اول سال 2005 (از ژانویه تا
اکتبر) به 60860 میلیارد ریال رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از
7/33 درصد کاهش داشته است.
بورس تهران از نظر کاهش ارزش سهام مبادله شده در ده ماه اول سال 2005 پس از بازار
بورس لوکزامبورگ رتبه دوم جهانی را به خود اختصاص داده است.
ارزش سهام مبادله شده در بازار بورس لوکزامبورگ در مدت مذکور بیش از 48 درصد کاهش
یافت که بدین ترتیب این بورس در جایگاه اول جهانی از این نظر قرار گرفته است.
بازار بورس ورشو با افزایش 124 درصدی در ارزش سهام مبادله شده دارای بیشترین رشد در
این زمینه بوده است.
براساس گزارش فدراسیون بورس های جهان، سرمایه‌بورس تهران درماه مهر نسبت به ماه قبل
از آن تغییر چندانی نداشته است. سرمایه بورس تهران در ماه مهر با 6/1 درصد کاهش
نسبت به ماه قبل به 300هزار میلیارد ریال رسید.
سرمایه‌ بازار بورس تهران در ماه شهریور 305هزار میلیارد ریال گزارش شده بود.
براساس این گزارش سرمایه بازار بورس تهران در مهر سال 2004 در حدود 360هزار میلیارد
ریال برآورد شده بود که بدین ترتیب سرمایه بازار تهران در ده ماه منتهی به مهر سال
2005 نسبت به سال قبل بیش از 3/21 درصد کاهش داشته است.
براساس گزارش مذکور در حالی که بورس تهران رتبه دوم جهانی را از نظر کاهش ارزش سهام
مبادله شده در ده ماه منتهی به مهر 2005کسب کرده است از نظر کاهش سرمایه خود در
جایگاه اول جهانی قرار گرفته است.
بازار شنزن با کاهش 19 درصدی در سرمایه‌ خود پس از بازار تهران در رتبه دوم قرار
گرفته و بازار شانگهای با کاهش 16 درصدی در جایگاه بعدی قرار دارد.
بازار سهام کلومبو با رشد 106 درصدی در سرمایه خود به عنوان نخستین بورس جهان از
نظر رشد سرمایه‌ در مدت مورد بررسی شناخته شده است.
بورس ورشو و وینر بورس با رشد 70 و 66 درصدی به ترتیب در مراتب بعدی قرار
گرفته‌اند.