گزارش تفصیلی فدراسیون بورس های جهان از کاهش شاخصهای بورس تهران

بر اساس گزارش ماه مهر
(اکتبر) فدراسیون بورس های جهان، تعداد معاملات انجام گرفته در بازار بورس تهران طی
ماه مهر با کاهش ۱۶ درصدی، حجم سهام مبادله شده در این ماه با کاهش ۶۲ درصدی و
سرمایه بورس تهران با کاهش ۶/۱ درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از فدراسیون بورس های جهان، تعداد معاملات سهام در بازار بورس تهران طی
ماه مهر (اکتبر) سال جاری با ۱۶ درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۱۵۳ هزار معامله
رسید.
تعداد

معاملات ماه شهریور (سپتامبر) بیش از ۱۸۱ هزار معامله گزارش شده بود.
براساس این گزارش ارزش کل سهام مبادله شده در ماه مهر نیز به ۲۱۵۰ میلیارد ریال
رسید که این رقم نسبت به ماه قبل ۸/۶۲ درصد کاهش داشته است.
ارزش سهام مبادله شده در ماه شهریور ۵۷۷۰ میلیارد ریال گزارش شده بود.
براساس این گزارش ارزش کل سهام مبادله شده در ده ماه اول سال ۲۰۰۵ (از ژانویه تا
اکتبر) به ۶۰۸۶۰ میلیارد ریال رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از
۷/۳۳ درصد کاهش داشته است.
بورس تهران از نظر کاهش ارزش سهام مبادله شده در ده ماه اول سال ۲۰۰۵ پس از بازار
بورس لوکزامبورگ رتبه دوم جهانی را به خود اختصاص داده است.
ارزش سهام مبادله شده در بازار بورس لوکزامبورگ در مدت مذکور بیش از ۴۸ درصد کاهش
یافت که بدین ترتیب این بورس در جایگاه اول جهانی از این نظر قرار گرفته است.
بازار بورس ورشو با افزایش ۱۲۴ درصدی در ارزش سهام مبادله شده دارای بیشترین رشد در
این زمینه بوده است.
براساس گزارش فدراسیون بورس های جهان، سرمایه‌بورس تهران درماه مهر نسبت به ماه قبل
از آن تغییر چندانی نداشته است. سرمایه بورس تهران در ماه مهر با ۶/۱ درصد کاهش
نسبت به ماه قبل به ۳۰۰هزار میلیارد ریال رسید.
سرمایه‌ بازار بورس تهران در ماه شهریور ۳۰۵هزار میلیارد ریال گزارش شده بود.
براساس این گزارش سرمایه بازار بورس تهران در مهر سال ۲۰۰۴ در حدود ۳۶۰هزار میلیارد
ریال برآورد شده بود که بدین ترتیب سرمایه بازار تهران در ده ماه منتهی به مهر سال
۲۰۰۵ نسبت به سال قبل بیش از ۳/۲۱ درصد کاهش داشته است.
براساس گزارش مذکور در حالی که بورس تهران رتبه دوم جهانی را از نظر کاهش ارزش سهام
مبادله شده در ده ماه منتهی به مهر ۲۰۰۵کسب کرده است از نظر کاهش سرمایه خود در
جایگاه اول جهانی قرار گرفته است.
بازار شنزن با کاهش ۱۹ درصدی در سرمایه‌ خود پس از بازار تهران در رتبه دوم قرار
گرفته و بازار شانگهای با کاهش ۱۶ درصدی در جایگاه بعدی قرار دارد.
بازار سهام کلومبو با رشد ۱۰۶ درصدی در سرمایه خود به عنوان نخستین بورس جهان از
نظر رشد سرمایه‌ در مدت مورد بررسی شناخته شده است.
بورس ورشو و وینر بورس با رشد ۷۰ و ۶۶ درصدی به ترتیب در مراتب بعدی قرار
گرفته‌اند.