کشورهای عضو گروه کاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی


نماينده تام‌الاختيار تجاري ايران گفت: اتحاديه اروپا، همسايگان
ايران، كشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه، شرق دور در آسيا و به احتمال قوي آمريكا
اعضاي گروه كاري الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني خواهند بود.


اسفند‌يار اميد‌بخش در گفت و گو با خبرگزاري فارس با اشاره به اين
كه طرفها و شركاي تجاري اصلي ايران قطعا اعضاي گروه هستند، افزود: احتمالا آمريكا
در گروه كاري ايران خواهد بود، در واقع تجربه كشورها نشان مي‌دهد، هيچ كشوري نبوده
كه خواستار الحاق به سازمان تجارت جهاني باشد و در گروه كاريش اتحاديه‌ اروپا و
آمريكا عضو نباشند و به اين اعتبار است كه معتقديم در گروه كاري ايران هم آمريكا و
هم اتحاديه اروپا حضور خواهند داشت.
وي با تاكيد بر اين كه آغاز مذاكرات كشور عربستان با سازمان تجارت جهاني ۳ سال و
مذاكرات كشور روسيه ۲ سال به طول انجاميد، افزود: آغاز مذاكرات پروسه‌اي دارد و
كشورهاي عضو سازمان تجارت كه مايلند با ايران مذاكره كرده و از كشور ما امتياز
تجاري بگيرند،بايد تدريجا در گروه كاري ثبت‌نام كنند و مذاكرات گروههاي كاري ايران
و سازمان تجارت جهاني در سال ۲۰۰۵ آغاز نخواهد شد
وي اضافه كرد: براي گروه كاري ايران در سازمان تجارت جهاني يك رئيس انتخاب خواهد
شد،اما اين به معناي آغاز مذاكرات نيست، بلكه آنچه فعلا گروه كاري سازمان تجارت
جهاني ‌خواهان آن است،گزارش رژيم تجاري ايران است.
وي گفت: تيم مذاكره كننده ايران نيز مشخص است و مسئوليت مذاكرات با وزارت بازرگاني
است.
اميدبخش در عين حال از ذكر اسامي تركيب تيم مذاكره كننده ايران خودداري كرد.
وي تاكيد كرد: آغاز مذاكرات گروه‌هاي كاري، مقدماتي دارد كه تا اين مقدمات فراهم
نشود تيم مذاكره كننده ايران و سازمان تجارت جهاني گفت و گوهايشان را شروع نخواهند
كرد، اين ربطي به خواست ايران ندارد، بلكه فرآيند كار بدين گونه است.
اميد‌بخش در عين حال ارايه گزارش رژيم تجاري ايران در سال جاري را بعيد ندانست.