کشورهای جهان قیمت نفت در بودجه سال 2006 را 19 تا 57 دلار محاسبه کردند

نشریه اقتصادی میس
گزارش داد: کشورهای نفتی جهان برای تنظیم بودجه سال 2006 خود قیمتی بین 19 تا 57
دلار را برای هر بشکه نفت خام در این سال در نظر گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری
فارس، کشورهای نفتی همچون سال 2005 برای تنظیم بودجه سال 2006 خود پیش‌بینی
محافظه‌کارانه‌ای را در مورد قیمت نفت خام درنظر گرفته‌اند.
این کشورها برای پرهیز از مواجهه با کسری غیر منتظره بودجه و به دلیل احتمال کاهش
قیمت نفت، قیمتی بین 19 تا 35 دلار را برای هر بشکه نفت خام در بودجه سال 2005 خود
درنظر گرفته بودند.
بر اساس این گزارش پیش‌بینی کشورهای نفتی برای قیمت نفت در سال 2006 نیز همچون سال
2005 محافظه کارانه بوده اما با واقعیت تطابق بیشتری دارد. این کشورها قیمتی بین 19
تا 57 را برای نفت خام در سال 2006 درنظر گرفته‌اند.
به گزارش فارس، قیمت درنظر گرفته شده توسط بیشتر کشورهای نفتی برای این ماده در سال
2006 بین 30 تا 40 دلار قرار دارد.
الجزایر کمترین قیمت را برای نفت خام درنظر گرفته است. این کشور قیمت 19 دلار در هر
بشکه را ملاک بودجه سال 2006 خود قرار داده است، درحالی که برای سال 2005 نیز همین
رقم را درنظر گرفته بود.
ونزوئلا درحالی که برای سال 2005 قیمتی بین 17 تا 23 دلار را درنظر گرفته بود برای
سال 2006 قیمت 26 دلار در هر بشکه را مدنظر قرار داده است.
عربستان نیز پیش‌بینی خود از 25 دلار در هر بشکه برای سال 2005 را به 30 دلار برای
سال 2006 افزایش داده است.
کویت در حالی که برای سال 2005 قیمت 21 دلار در هر بشکه را مدنظر قرار داده بود
برای سال 2006، 36 دلار در هر بشکه را پیش‌بینی نموده است.
بر اساس این گزارش کشورهای ایران، عمان و قطر نیز هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ
نکرده‌اند اما پیش‌بینی می‌شود این کشورها نیز ارقامی واقع‌بینانه‌تر برای قیمت نفت
در سال 2006 درنظر بگیرند.