کاهش 50 درصدی مازاد تجاری اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال جاری میلادی

ميزان مازاد تجاري
اتحاديه اروپايي به علت افزايش بي سابقه قيمت نفت ، طي شش ماه نخست سال 2005 ميلادي
نسبت به مدت مشابه سال قبل ، بيش از 50 درصد كاهش يافت .


به گزارش خبرگزاري فارس ، روزنامه فايننشال تايمز به نقل از موسسه
آمار اروپا ( يورو استات ) افزود : افزايش قيمت جهاني انرژي رشد اقتصادي جهان و به
خصوص كشورهاي اروپايي را به شدت تهديد مي كند .
درك شوماخر كارشناس ارشد اقتصادي موسسه مالي گلدمن ساش در اين باره گفت : اگر
افزايش واردات نفتي اروپا براي افزايش توليد در كشورهاي اروپايي به مصرف رسيده باشد
، اين مساله جاي نگراني زيادي نخواهد داشت .
بر اساس آمارهاي يورو استات ، ميزان مازاد تجاري اروپا طي شش ماه نخست سال جاري
ميلادي ، به كمتر از 3/17 ميليارد يورو رسيد . اين در حالي است كه اين رقم در مدت
مشابه سال 2004 ميلادي ، بيش از 1/41 ميليارد يورو بوده است .
كاهش شديد مازاد تجاري اروپا طي شش ماه نخست سال 2005 ميلادي ، از سال 2001 ميلادي
تا كنون بي سابقه بوده است .
بر اين اساس ميزان واردات نفتي اروپا طي 5 ماه نخست سال 2005 ميلادي ، بيش از 41
درصد رشد داشته است .
بانك مركزي اروپا نيز طي گزارشي ابراز اميدواري كرد رشد اقتصادي اروپا طي شش ماه
دوم سال جاري ميلادي بيش از پيش افزايش يابد .
البته هنوز نگرانيهاي شديدي نسبت به كاهش رشد اقتصادي فرانسه و آلمان وجود دارد .

تحقيقات اقتصادي در اروپا نشان مي دهد دو كشور آلمان و فرانسه اكنون با كاهش چشمگير
اعتماد مصرف كنندگان روبرو هستند و اين مساله موجب كاهش رشد اقتصادي اين دو كشور
خواهد شد .