کاهش 4/1 میلیارد دلاری بدهی خارجی ایران در سال جاری

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد دیون خارجی ایران در پایان سال 2006 با کاهش
نسبت به سال قبل به 5/15 میلیارد دلار خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول موسوم به
«چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی» کل دیون خارجی ایران در سال 2005به
89/16 میلیارد دلار معادل 8/8 درصد تولید ناخالص داخلی ایران در این سال رسید.

بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود دیون خارجی ایران در سال 2006 با بیش از یک
میلیارد دلار کاهش نسبت به سال قبل از آن مواجه شود و به 5/15 میلیارد دلار برسد.

این رقم معادل 4/6 درصد تولید ناخالص داخلی ایران در سال مزبور می‌باشد.
صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران برای سال 2006 را 245 میلیارد دلار
پیش‌بینی کرده است.
این رقم در سال قبل به 192 میلیارد دلار رسیده بود.