کاهش قیمت نفت به کمتر از ۵۰ دلار( نقل از money.cnn 29اوریل ۲۰۰۵ )

خانه » کاهش قیمت نفت به کمتر از ۵۰ دلار( نقل از money.cnn 29اوریل ۲۰۰۵ )