کاهش شاخص بورس در بازارهای جهانی امروز

شاخص امروز بازار های بورس مهم
دنیا کاهش داشت .
شاخص بورس الکترونیک امریکا Nasdaq درمعاملات امروز با35/14 کاهش به 7/2302 رسید و
این در حالیست که بازاربورس S&P500 دیگر بورس امریکایی با 68/4 کاهش به 9/1282رسید.
به گزارش خبرگزاری موج،بازار لندن با شاخص FTSE 100 با 20/41 واحد کاهش به0/5699
واحد کاهش یافت.همچنین بورس پاریس با 95/48 واحد کاهش به 1/4807 واحد و شاخص کل
بازار بورس فرانکفورت Dax با 48/54واحد کاهش، به 2/5460واحد رسید.گفتنی است
بازاربورس اوراق بهادار بازار داو جونز (Dow jones)نیز با 55/63 واحد کاهش به
3/10896 رسید.