کاهش شاخص بورس در بازارهای جهانی امروز

شاخص امروز بازار های بورس مهم
دنیا کاهش داشت
شاخص بورس الکترونیک امریکا Nasdaq درمعاملات امروز با96/0 کاهش به 8/2305 رسید و
این در حالیست که بازاربورس S&P500 دیگر بورس امریکایی با 12/5 کاهش به1/1280 رسید.
به گزارش خبرگزاری موج،بازار لندن با شاخص FTSE 100 با 50/19 واحد کاهش به 3/5760
واحد کاهش یافت.همچنین بورس پاریس با 20/11 واحد افزایش به 0/4948 واحد و شاخص کل
بازار بورس فرانکفورت Dax با 12/14 واحد افزایش، به 2/5674 واحد رسید.گفتنی است
بازاربورس اوراق بهادار بازار داو جونز (Dow jones)نیز با 06/35 واحد کاهش به
9/10864 رسید.