کاهش شاخص بورس در بازارهای جهانی امروز

شاخص امروز بازار های بورس مهم
دنیاکاهش داشت
به گزارش موج،شاخص بورس الکترونیک امریکا Nasdaq درمعاملات امروز با11/54 واحد کاهش
به7/2247 رسید و این در حالیست که بازاربورس S&P500دیگر بورس امریکایی با 55/23
واحد کاهش به 5/1261رسید.
بازار لندن با شاخص FTSE 100 با80/20 واحد کاهش به4/5672 واحد کاهش یافت.همچنین
بورس پاریس با61/40 واحد کاهش به5/4773 واحد و شاخص کل بازار بورس فرانکفورت Dax
با82/81واحد کاهش به0/5349 رسید.گفتنی است بازاربورس اوراق بهادار بازار داو جونز
(Dow jones)نیز با32/213واحد کاهش به 4/10667 رسید.