کاهش شاخصهای بورس وال استریت

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از بانك مركزي روز دوشنبه اكثر شاخص هاي قيمت سهام بورس نيويورك به جز
اس اند يي ۵۰۰ متاثر از كاهش بهاي نفت و افزايش در آمد شركتهاي تكنولوژي يا روند
صعودي مواجه گرديدند، به طوريكه شاخص هاي داوجونز و تكنولوژيك به ترتيب با ۰۴/۰ و
۳۴/۰ درصد افزايش به سطوح ۹۴/۱۰۶۸۲ و ۸۳/۲۱۸۳ واحد رسيدند و شاخص اس اند پي ۵۰۰ تحت
تاثير كاهش قيمت سهام شركتهاي انرژي و سوخت با ۰۷/۰ درصد كاهش به سطح ۵۶/۱۲۴۰ واحد
رسيد.
بر اساس اين گزارش با اعلام افزايش درآمد شركت‌هاي تكنولوژيك خاصه شركت توليد كننده
نرم‌افزار

Oracle
و شركت
مبادلات الكترونيكي
eBay
شاخص تكنولوژيك افزايش يافت. در اين روز قيمت سهام شركت‌هاي گوگل و ياهو به ترتيب
با ۶/۳ و ۳/۱ درصد افزايش به
Oracle
و شركت مبادلات الكترونيكي
eBaye
شاخص تكنولوژيك افزايش يافت. در اين روز قيمت سهام شركت‌هاي گوگل و ياهو به ترتيب
۶/۳ و ۳/۱ درصد افزايش به سطح ۷۴/۳۰۹ و ۹۱/۳۳ دلار رسيدند.