کاهش رشد اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس در سال 2006

رشد اقتصادي كشورهاي
عضو شوراي همكاري خليج فارس در سال 2006 با كاهشي محسوس مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از خليج تايمز بانك استاندارد چارتر با انتشار گزارشي از وضعيت اقتصادي
كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس پيش‌بيني كرد رشد اقتصادي اين كشورها در
ماه‌هاي باقيمانده از سال ادامه يابد اما اين روند در سال 2006 روندي معكوس را در
پيش بگيرد.
در اين گزارش آمده است «تداوم رشد اقتصادي و رشد بازار سرمايه در اين كشورها در
سال‌هاي 2006 و 2007 دور از انتظار مي‌باشد چراكه افزايش قيمت نفت خام به طور طبيعي
باعث افزايش كسري تراز تجاري آمريكا مي‌شود و اين خود بر اقتصاد جهاني و در نتيجه
ميزان تقاضا براي نفت خام تاثير منفي مي‌گذارد.»
در اين گزارش متوسط رشد اقتصادي اين كشور‌ها در سال 2005، 9/6 درصد پيش بيني شده كه
بدين ترتيب رشد اقتصادي اين كشورها در طي سه سال گذشته به رقم بي سابقه 1/7 درصد
مي‌رسد.