کاهش رشد اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۰۶

رشد اقتصادي كشورهاي
عضو شوراي همكاري خليج فارس در سال ۲۰۰۶ با كاهشي محسوس مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از خليج تايمز بانك استاندارد چارتر با انتشار گزارشي از وضعيت اقتصادي
كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس پيش‌بيني كرد رشد اقتصادي اين كشورها در
ماه‌هاي باقيمانده از سال ادامه يابد اما اين روند در سال ۲۰۰۶ روندي معكوس را در
پيش بگيرد.
در اين گزارش آمده است «تداوم رشد اقتصادي و رشد بازار سرمايه در اين كشورها در
سال‌هاي ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ دور از انتظار مي‌باشد چراكه افزايش قيمت نفت خام به طور طبيعي
باعث افزايش كسري تراز تجاري آمريكا مي‌شود و اين خود بر اقتصاد جهاني و در نتيجه
ميزان تقاضا براي نفت خام تاثير منفي مي‌گذارد.»
در اين گزارش متوسط رشد اقتصادي اين كشور‌ها در سال ۲۰۰۵، ۹/۶ درصد پيش بيني شده كه
بدين ترتيب رشد اقتصادي اين كشورها در طي سه سال گذشته به رقم بي سابقه ۱/۷ درصد
مي‌رسد.