کاهش ارزش افزوده بخش نفت مهمترین دلیل افت نرخ رشد اقتصادی ایران

اقتصاد ايران آخرين
سال اجرايي برنامه سوم توسعه را در حالي پشت سر گذاشت كه رشد اقتصادي پس از دو سال
رشد بالا اندكي كاهش يافت و مهمترين علت آن، كاهش در ارزش افزوده بخش نفت مي باشد.

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از بانك مركزي، برآورد توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۷۶
با و بدون نفت نشان مي‌دهند كه در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۳ درحالي كه رشد توليدناخالص
داخلي نسبت به شش ماهه اول سال از ۶/۵ درصد به ۳/۵ درصد كاهش يافت، اين رشد بدون
محاسبه بخش نفت از ۶/۵ درصد به ۷/۶ درصد افزايش يافته است.
بر اساس اين گزارش شاخصها نشان دهنده آن است كه مهمترين علت كاهش رشد اقتصادي، كاهش
در ارزش افزوده بخش نفت مي باشد. در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۳ نرخ تورم معادل ۹ درصد
مي‌باشد كه نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته ( ۲/۷ درصد) نزديك به ۸/۱ درصد
افزايش يافته است. در مجموع نرخ تورم در سال ۱۳۸۳ به ۲/۱۵ درصد رسيد كه اگر چه نسبت
به تورم سال گذشته (۶/۱۵ درصد) حدود ۴/۰ واحد درصد كمتر مي‌باشد ليكن نسبت به هدف
برنامه (۱۳ درصد) حدود ۲/۲ واحد درصد بيشتر است. نرخ بيكاري در سه ماهه سوم سال
۱۳۸۳ معادل ۳/۱۰ درصد گزارش شده است.