چین و هندتا سال 2020 میلادی به دومین اقتصادهای بزرگ دنیا تبدیل می شوند

بر اساس پژوهش تازه دوچ بانک آلمان آمریکا تا سال 2020 میلادی همچنان بزرگترین اقتصاد دنیا خواهد بود و ژاپن با یک درجه سقوط به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل می شود . این گزارش حاکی است ، اقتصـادهای هنـد و مالـزی نیز طی 15 سال آینده رقبای جدی چین در دستیا بی به رشد سریع اقتصادی هستند . در بین کشورهای توسعه یافته نیز اسـپانیا و ایرلنـد طی 15 سال آینده رقبای جدی آمریـکا در دستیا بی به رشد بالای اقتصادی محسوب خواهند شد . بر اساس این پژوهش ، میزان سرمایه گذاری خارجی، آموزش نیروی انسانی، درجه آزادی اقتصـادی و نرخ رشـد جمعیت از مهمترین عوامل موثر بر میزان نرخ رشـد اقتصادی در جوامع گوناگون است که در این بین نقش عامل رشـد جمعیت از سایر عوامـل مهم تر و تاثیـر گذارتر است.
دوچ بانک آلمان میانگین نرخ رشد اقتصادی برخی از کشورهای جهان را طی سالهای 2006 تا 2020 میلادی به شرح زیر اعلام کرده است : هنـد 5/5 درصد ، مالـزی 4/5 درصد ، چین 2/5 درصد ، تایلنـد 5/4 درصد ، ترکیه ¼ درصد. ( خرگزاری فارس 27/11/83 )