چین و هندتا سال ۲۰۲۰ میلادی به دومین اقتصادهای بزرگ دنیا تبدیل می شوند

بر اساس پژوهش تازه دوچ بانک آلمان آمریکا تا سال ۲۰۲۰ میلادی همچنان بزرگترین اقتصاد دنیا خواهد بود و ژاپن با یک درجه سقوط به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل می شود . این گزارش حاکی است ، اقتصـادهای هنـد و مالـزی نیز طی ۱۵ سال آینده رقبای جدی چین در دستیا بی به رشد سریع اقتصادی هستند . در بین کشورهای توسعه یافته نیز اسـپانیا و ایرلنـد طی ۱۵ سال آینده رقبای جدی آمریـکا در دستیا بی به رشد بالای اقتصادی محسوب خواهند شد . بر اساس این پژوهش ، میزان سرمایه گذاری خارجی، آموزش نیروی انسانی، درجه آزادی اقتصـادی و نرخ رشـد جمعیت از مهمترین عوامل موثر بر میزان نرخ رشـد اقتصادی در جوامع گوناگون است که در این بین نقش عامل رشـد جمعیت از سایر عوامـل مهم تر و تاثیـر گذارتر است.
دوچ بانک آلمان میانگین نرخ رشد اقتصادی برخی از کشورهای جهان را طی سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۰ میلادی به شرح زیر اعلام کرده است : هنـد ۵/۵ درصد ، مالـزی ۴/۵ درصد ، چین ۲/۵ درصد ، تایلنـد ۵/۴ درصد ، ترکیه ¼ درصد. ( خرگزاری فارس ۲۷/۱۱/۸۳ )