چهارمین شماره نشریه داخلی«وبانک»‌؛ ماه‌نامه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، “نقشه راه رشد اقتصادی سال 1400 چه مختصاتی دارد؟” “نگاهی براقدامات وزیر اقتصاد برای بهبود مسیر توسعه و رشد بورس” “سرمایه‌های خود را نابود نکنیم” “سرمایه انسانی، پربازده ترین رکن گروه توسعه ملی”  و……….. از جمله مطالب و مقالاتی است که در این شماره می خوانیم.

شماره چهارم نشریه داخلی «وبانک»‌؛ به صاحب امتیازی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، مدیر‌مسئولی مجید حیدری، سردبیری سمیرا ابراهیمی، مدیر هنری رضا اقبالی و شورای تحریریه به صورت ماه‌نامه منتشر شده است.