چارت سازمانی و اساسنامه شرکت های بورس منتشر می‌شود

سخنگوی بورس اوراق بهادار از
انتشار چارت سازمانی بورس در تشکیلات جدید و اساسنامه شرکت های بورسی خبر داد.
حیدر مستخدمین حسینی در گفت و گو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: هفته آینده چارت
تشکیلاتی و سازمانی بورس اوراق بهادار منتشر می شود.
وی یادآور شد:‌ دو هفته قبل اساسنامه جدید بورس منتشر شد و نظراتی را دریافت کردیم
که تا اوایل هفته آینده این نظرات را جمع بندی کرده و به عنوان پیش نویس اولیه به
شورای بورس تقدیم خواهیم کرد.
وی گفت: همزمان با ارایه پیش نویس اولیه اساسنامه چارت سازمانی بورس اوراق بهادار و
وظایف تعریف شده در این چارت را هم منتشر خواهیم کرد.
مستخدمین حسینی افزود: این چارت جهت اطلاع رسانی عمومی تهیه و به شورای بورس نیز
ارایه خواهد شد.
سخنگوی بورس افزود: متعاقبا تا پانزدهم بهمن اساسنامه شرکت های بورسی منتشر می شود.